baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b
Vytlačiť

VZ - Návrhy na zmeny v stanovách SSS

logoVážení členovia SSS,

pripravované 18. Valné zhromaždenie  má za úlohu zmenou stanov zlepšiť chod a fungovanie spoločnosti. Touto cestou by som chcel vyzvať všetkých našich členov, aby sa ho zúčastnili a svojim hlasovaním vyjadrili svoj postoj.

Do 29. marca 2016 boli na sekretariát SSS doručené nasledovné návrhy na zmeny stanov SSS a volebného a rokovacieho poriadku SSS:

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Pribudli spravodaje 1978

Zdenko Hochmuth nám poslal ďalšie čísla digitalizovaných starších čísel Spravodaja, ktoré nezištne vytvára s kolektívom priateľov. PDF nájdete v knižnici SSS

Vytlačiť

Návrh na program Valného zhromaždenia 1. 4. 2016 vo Svite, začiatok o 13.00

logo1. privítanie účastníkov, schválenie programu
2. voľba predsedajúceho VZ, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. voľba návrhovej komisie
4. udelenie vyznamenaní
5. kontrola uznesenie z predsedníctva z 27. 3. 2015
6. správa o činnosti SSS a výboru
7. správa o hospodárení, návrh finančného rozpočtu na rok 2016
8. správa kontrolnej komisie
9. diskusia
10. Hlasovanie o zmene stanov
Vypustenie v článku 3 vety: 2. Člen SSS má právo na úrazové poistenie.
Rozšírenie bodu 2 v článku 2, ktorého pôvodné znenie:
Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane prírody a životného prostredia  
by sa malo zameniť na
Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane jaskýň, prírody a životného prostredia prostredníctvom dobrovoľnej speleologickej strážnej služby (kontrola speleologických lokalít), formou praktickej starostlivosti o jaskyne a priepasti (uzatváranie a budovanie vchodov jaskýň a priepastí, čistenie a práca s odpadom v podzemných priestoroch, atď.), dokumentačnou činnosťou (určovanie polohopisu vchodov, zameriavanie podzemných priestorov a tvorba speleologických máp), publikačnou činnosťou (vydávanie periodických a neperiodických publikácií) a vykonávaním environmentálnych, vzdelávacích, kultúrno-výchovných, športových a iných aktivít súvisiacich s poslaním organizácie. 

 

Do článku 20 Finančné zabezpečenie tvoria: a) členské príspevky, b) príjmy z verejnoprospešnej a osvetovej činnosti, príjmy z reklám a z predaja vlastných publikácií a iných propagačných materiálov, c) dotácie, dary, sponzorské príspevky,
doplniť písmeno d) príjmy z hospodárskej činnosti a fondov, ktorých cieľom je informovať verejnosť a zlepšiť stav a ochranu životného prostredia.  

11. schválenie rokovacieho poriadku výboru SSS
Článok 10
Výbor
 
1.   Výbor v súlade so stanovami  riadi SSS a jeho zasadnutie zvoláva predseda. Zasadnutie sa môže uskutočniť aj vtedy, keď o to požiada nadpolovičná väčšina členov výboru alebo predseda kontrolnej komisie. 
2.    Rokovanie výboru vedie jeho predseda, ktorý zabezpečí prípravu programu rokovania a príslušných podkladových materiálov. Pozvánku s programom a materiálmi na rokovanie zasiela sekretariát členom výboru najmenej 1 mesiac pred zasadnutím výboru.
3.    V obzvlášť naliehavom prípade môže rokovanie výboru prebehnúť aj formou „per rollam“, teda prostredníctvom elektronickej pošty; e-mailová komunikácia sa v tomto prípade archivuje a totožnosť sa môže overiť telefonicky. 
4.   Na rokovanie výboru môžu byť podľa potreby prizvaní aj nečlenovia výboru.
5.   Z rokovania výboru sa vyhotoví písomný záznam.


12. hlasovanie o uznesení z valného zhromaždenia

 

Vytlačiť

Výnimka - Dôležité upozornenie.

Speleoklubu Slovakia - Ďumbier  vznikol úradnícky problém, z ktorého by sa ostatní jaskyniari mohli poučiť. Skončila im výnimka na prieskum jaskýň a požiadali o výnimku novú. V zmysle nových nariadení sú za vydanie nového povolenia povinný zaplatiť kolok v hodnote 100,- Euro, čo je nemalý peniaz. Tomuto plateniu sa dá elegantne vyhnúť tak, že ešte pred skončením výnimky za požiada o jej predĺženie, čo je bezplatné. Tento postup doporučujem všetkým skupinám, ktorým bude  končiť povolenie.

Peter Holúbek

Vytlačiť

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 4. 3. 2016

logoZápisnica č. 7/2015

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného

dňa 4. marca 2016 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda - P. Holúbek

Členovia výboru – P. Magdolen, J, Tulis, P. Herich,

Z. Hochmuth, B. Kortman, P. Pokrievka

Členovia kontrolnej komisie –G. Majerníčková

Ostatní prítomní –M. Strmenská – zapisovateľka, O. Miháľová, M. Budaj

Ospravedlnení - P. Strečanský, I. Demovič, M. Jagerčík

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru.

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Nové knižky v speleoknižnici SSS

knizky0316

Do speleoknižnice nám Lukáš Vlček zaslal niekoľko poublikácií, ktoré si môžte stiahnuť tu

Vytlačiť

Valné zhromaždenie 1.4.2016

logo

Vážení členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti,

výbor sa na svojom zasadnutí dňa 4. 3. 2016 uzniesol, že naše každoročné jarné stretnutie, ktoré sa plánuje na dňa 1. apríla 2016 bude zvolané v zmysle našich stanov a rokovacieho poriadku ako valné zhromaždenie, ktoré je našim vrcholným riadiacim a výkonným orgánom. Jeho cieľom je zmeniť naše stanovy tak, aby sme zefektívnili činnosť spoločnosti a umožnili získavať finančné prostriedky napríklad aj čerpaním z eurofondov. Touto cestou žiadam všetkých členov SSS aby uvedenú skutočnosť zobrali na vedomie, našli si čas a prišli na valné zhromaždenie a zvážili navrhovanú zmenu stanov a svoje prípadné návrhy a pripomienky doručili písomne, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na sekretariát SSS najneskoršie do utorka 29. marca!   

 

Návrh výboru na zmenu stanov znie:

Vypustenie v článku 3 vety: 2. Člen SSS má právo na úrazové poistenie.

Potom rozšíriť bod 2 v článku 2, ktorého pôvodné znenie:

Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane prírody a životného prostredia

by sa malo zameniť za

Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane prírody a životného prostredia prostredníctvom dobrovoľnej strážnej služby (kontrola speleologických lokalít), formou praktickej starostlivosti o jaskyne a priepasti (uzatváranie a budovanie vchodov jaskýň a priepastí, čistenie a práca s odpadom v podzemných priestoroch, atď.) a dokumentačnou činnosťou (určovanie polohopisu vchodov, zameriavanie podzemných priestorov a tvorba speleologických máp).

 


Do článku 20 Finančné zabezpečenie tvoria: a) členské príspevky, b) príjmy z verejnoprospešnej a osvetovej činnosti, príjmy z reklám a z predaja vlastných publikácií a iných propagačných materiálov, c) dotácie, dary, sponzorské príspevky,

doplniť písmeno d) príjmy z hospodárskej činnosti a fondov, ktorých cieľom je zlepšiť stav životného prostredia. 

 

Peter Holúbek, predseda SSS

Vytlačiť

Pribudli spravodaje 1977

Zdenko Hochmuth nám poslal ďalšie čísla digitalizovaných starších čísel Spravodaja, ktoré nezištne vytvára s kolektívom priateľov. PDF nájdete v knižnici SSS

Vytlačiť

Pozvánka na Speleomíting

miting2016Finálna verzia pozvánky a programu Speleomítingu 2016.

 

Zabezpečenie akcie: 

poplatok 2,50 € (platí ako vstupenka na Speleomíting)

UBYTOVANIE v ubytovni Skala vo Svite
Ubytovanie za osobu: 10,00 € /1 noc
STRAVOVANIE
Piatok - v ubytovni Skala:
7,50 € (obed: 4,00 €, večera: 3,50 € )
Sobota
- v ubytovni Skala:
4,00 € raňajky
- v Dome kultúry:
10,00 € (raňajky: 3,00 €, obed: 4,00 €, večera: 3,00 €)
Nedeľa - v ubytovni Skala:
4,00 € raňajky
Jedálny lístok
Piatok - v ubytovni Skala
• obed: hovädzí vývar s pečeňovými haluškami, krkovička
na prírodno, ryža, opekané zemiaky, obloha
• večera: sviečková na smotane, knedľa
Sobota - v ubytovni Skala
• raňajky: švédske stoly

Sobota - v Dome kultúry
• raňajky: 3 ks párky, chlieb, horčica, čaj
• obed: kurací vývar s cestovinou, vyprážaný rezeň, zemiakový šalát
• večera: kuracie stehná, ryža
Ponuka desiatových polievok v Dome kultúry:
• Držková polievka, gulášová polievka – 2,20 €
Nedeľa - v ubytovni Skala
• raňajky: švédske stoly
Stravovanie bude zabezpečené pre účastníkov, ktorí
sa záväzne prihlásia do 29. marca 2016.

pozvánkapdf                                            prihláška  word

 

Čítať ďalej...

Vytlačiť

PDF - Expedícia Roraima Venezuela

Do knižnice nám preposlal Zdenko Hochmuth ďalšie digitalizované číslo spravodaja. Tentokrát obsiahla správa z Venezuely r. 2003. 

PDF

Ako bola objavená 4. najdlhšia jaskyňa sveta v kvarcitoch
Kryštálové oči (Cueva Ojos de Cristal)

Podkategórie