baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1972 2
Názov:      Spravodaj SSS 1972 2
Categories:      Spravodaj
BookID:      722
ISBN-10(13):      722
Počet strán:      45
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
číslo 2
1972
Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

 

Redakčná rada: Dr. Juraj Bárta CSc
RNDr.Dušan Kubíny
PhMr. Štefan Roda
Výkonný redaktor : Ing. Mikuláš Erdös
Grafická úprava : Ján Močiliak

 

Obsah:
Úvodník...................................3
Úvod do hydrológie krasu..................6
Základy vývoja krasu a krasová
terminológia..............................9
Vznik a vývoj morfologických
foriem sintrov...........................14
Zásady ochrany archeologických a kultúrnohistorických
pamiatok v jaskyniarstve....18
Zameriavanie jaskýň......................24
Základy speleoalpinizmu..................34
Bezpečnosť a záchranné práce
v jaskyniach.............................40
Obsah....................................44

Vlastník knihy:      admin