baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1973 3
Názov:      Spravodaj SSS 1973 3
Categories:      Spravodaj
BookID:      733
ISBN-10(13):      733
Počet strán:      47
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

S P R A V O D A J
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo 3
1973
Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

 

Redakčná rada : PhDr. Juraj Bárta CSc
PhMr. Štefan Roda
RNDr. Dušan Kubíny
Dr. Štefan Homza
Ing. Peter Štefanča
Jozef Sucháň
Výkonný redaktor : Ing. Mikuláš Erdös
Grafická úprava : Ján Moličiak

 

O b s a h
Správa o priebehu 6. Medzinárodného
speleologického kongresu..................3
Bezpečnostné predpisy.....................8
Študijná expedícia SSS do krasových
oblastí Bulharska........................24
A nakoniec aj trochu humoru!.............35
Aktuality................................38
Prírastky speleologickej knižnice
MSK za jún – júl 73......................40
Výstava „Slovenská speleologická
spoločnosť“..............................43
Poznámky k výstave „Slovenská speleologická
spoločnosť“...................44
Obsah....................................45

Vlastník knihy:      admin