baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1973 4
Názov:      Spravodaj SSS 1973 4
Categories:      Spravodaj
BookID:      734
ISBN-10(13):      734
Počet strán:      40
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

S P R A V O D A J
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo 4
1973
Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

 

Redakčná rada : PhDr. Juraj Bárta CSc
RNDr. Dušan Kubíny
PhMr. Štefan Roda
Jozef Sucháň
Ing. Peter Štefan ča
Zodpovedný redaktor :Alfonz Chovan
riaditeľ MSK
Výkonný redaktor :Ing. Mikuláš Erdös
Grafická úprava :Ján Močiliak

 

O b s a h
str.
Ďalší zostup do priepasti Ohnište.........3
Nová jaskyňa v Belanských Tatrách ........6
Oprava....................................9
Štúdijná expedícia SSS do krasových
oblastí Bulharska........................10
Mamutia jaskyňa – najdlhší jaskynný
systém sveta..............................27
Aktuality.................................29
Prírastky speleologickej knižnice
MSK za august – október 1973..............33
Obsah.....................................38

Vlastník knihy:      admin