baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2014 3
Názov:      Spravodaj SSS 2014 3
Categories:      Spravodaj
BookID:      143
ISBN-10(13):      ISSN 1335-5023
Počet strán:      0
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

Spravodaj SSS 3/2014 ročník XLV
Obsah

• Ján Šmoll a Peter Holúbek: 55. jaskyniarsky týždeň v Malužinej, leto 2014 4
• Peter Holúbek: Stratená priepasť v Nízkych Tatrách 6
• Peter Magdolen: Novinka z Belianskych Tatier – Jaskyňa štyroch medveďov 9
• Alexander Lačný: 10 rokov prieskumu Havranickej jaskyne 13
• Zdenko Hochmuth: Mapovanie prepojenia Čertovej diery a Domice 18
• Paľo Herich, Ján Dzúr, Daniel Hutňan, Radek Husák, Karol Kýška, Martin Honeš:
Výsledky obnovených potápačských prieskumov v Demänovskej doline v rokoch 2011 – 2014 24
• Dušan Hutka: Dlhodobý pobyt v jaskyni Michňová 30
• Peter Holúbek: Jaskyniarska výprava Ural, máj 2014 33
• Lukáš Vlček, Jana Stehlíková, Barbora Appelová: Kras v turizme & turizmus v krase 41
• Spoločenské správy 42
• Aktuality 44
• Z literatúry 45
• Summary 48

Fotografie na obálke
1. strana obálky: Veľká sieň netopierov v jaskyni Čertova diera. Foto: Karsten Gessert
2. strana obálky: Novoobjavená sienka v Havranickej jaskyni, Malé Karpaty. Foto: Tomáš Lánczos
3. strana obálky: Vchod do jaskyne Šuľgan-Taš na Urale. Foto: Peter Holúbek
4. strana obálky: Potápači v Tesnom kanáli Pustej jaskyne, Demänovský jaskynný systém. Foto: Ján Dzúr

Redakčná rada: Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák,
Bohuslav Kortman, Lukáš Kubičina, Alexander Lačný,
Jaroslav Stankovič, Ján Tulis, Lukáš Vlček
Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@spelostrazov.sk
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina
ISSN 1335-5023

Bulletin of the Slovak Speleological Society No 3/2014
Contents

• Ján Šmoll a Peter Holúbek: 55th Caving Week, Malužiná, Summer 2014 4
• Peter Holúbek: Stratená Abyss in the Low Tatra Mts. 6
• Peter Magdolen: News from the Belá Tatra Mts. – Cave of Four Bears 9
• Alexander Lačný: Ten years of Exploration in the Havranická Cav 13
• Zdenko Hochmuth: The Survey od Čertova Hole – Domica Cave Interconnection Part 18
• Paľo Herich, Ján Dzúr, Daniel Hutňan, Radek Husák, Karol Kýška, Martin Honeš:
Results of the Renewed Speleodiving Exploration in the Demänová Valley
in the Years 2011 – 2014 24
• Dušan Hutka: Long-lasting Stay in the Michňová Cave 30
• Peter Holúbek: Caving Expedition Ural, May 2014 33
• Lukáš Vlček, Jana Stehlíková, Barbora Appelová: Karst in Tourism & Tourism in Karst 41
• Social News 42
• Actualities 44
• From Literature 45
• Summary 48

Cover photos
the 1st cover photo: The Great Hall of Bats, Čertova diera Cave, Slovak Karst. Photo: Karsten Gessert
the 2nd cover photo: New-discovered Small Hall in the Havranická Cave, Malé Karpaty Mts.
Photo: Tomáš Lánczos
the 3rd cover photo: Entrance to the Shulgan-Tash Cave, Mts. of Ural. Photo: Peter Holúbek
the 4th cover photo: Speleodivers in the Tesný Channel of Pustá Cave, Demänová Cave System.
Photo: Ján Dzúr


Editorial board: Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák,
Bohuslav Kortman, Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Jaroslav Stankovič,
Ján Tulis, Lukáš Vlček
Compiled by: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
Graphic arrangement: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@spelostrazov.sk
Editing: Slovak Speleological Society, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovak Republic, e-mail: speleo@ssj.sk
Print: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina
ISSN 1335-5023

SUMMARY

The cover of this number of magazine is related to the 70th anniversary of the organized speleo­logy in Slovakia. The magazine "Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti" (Bulletin of the Slovak Speleological Society; shortcut of society = SSS) has been issued already for 45 years. Every next issue is bringing actualities from work of 50 caving clubs and 800 members of SSS as well as other interesting information. This issue contains for example the news from the 55th Caving Week of the SSS, which has been organized by members of caving clubs Červené vrchy, Nicolaus and Liptovský Mikuláš. More than 160 cavers from Slovakia, Czech republic, Poland and Slovenia participated in it. J. Šmoll and P. Holúbek inform about the event. Articles from speleological exploration and research of Slovak caves follow. P. Holúbek's article describes a new-discovered Abyss in the Low Tatra Mts., but mostly the history and circumstances of searching that locality. Another cave was discovered in the Nový vrch massif in Belá Tatra Mts.; P. Magdolen informs about it. A decade of exploration including the newest results of again-discovered Havranická Cave in Malé Karpaty Mts. describes A. Lačný in his article. Nowadays, the Slovak-Hungarian Cave System Domica – Baradla is more than 25 km long. An integral parts of it represent also Domica and Čertova Hole; interconnection of them has been remapped in order to delete inaccuracies in survey. This topic describes Z. Hochmuth in detail. Speleological maps represent integral components of articles mentioned above. The results of renewed speleodiving exploration in the caves of Demänová Cave System (which length arises to 39 487 m in November 6, 2014) in 2011 – 2014 summarizes P. Herich. The first long-lasting stay in cave within the former Czechoslovakia (in 1969, Michňová Cave, Muráň Plateau) mentions in retrospective D. Hutka. The participation at the international conference in Russia in May 2014 writes P. Holúbek about. He mentions about Shulgan-Tash Cave (known by prehistorical paintings), Kungur Ice Cave and Ordinskaya Cave as well. In the next article L. Vlček, J. Stehlíková and
B. Appelová inform about the international project Karst in Tourism & Tourism in Karst. Bulletin ends by the Social reports, Actualities and review of the book about the history of one of the oldest and most successfull clubs of Slovakia – Speleological Club Slovenský Raj.

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Lukáš Vlček

Vlastník knihy:      admin