baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2014 4
Názov:      Spravodaj SSS 2014 4
Categories:      Spravodaj
BookID:      144
ISBN-10(13):      ISSN 1335-5023
Počet strán:      60
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

Spravodaj SSS 4/2014 ročník XLV

Obsah
• Lukáš Vlček: Speleofotografia 2014 –17. ročník súťaže v novom šate 4
• Paľo Herich: Jaskyne masívu Sokola v Kraľovianskom meandri 10
• Ľubomír Kováč, Andrej Mock, Peter Ľuptáčik, Andrea Parimuchová:
Článkonožce (Arthropoda) jaskýň Strážovských vrchov 22
• Peter Kandričák: Povodňové riziko v jaskyni Skalistý potok 28
• Michal Danko a Peter Holúbek: Príbeh Hučiacej plazivky v Jaskyni zlomísk v Jánskej doline 31
• Dominik Haršaník: O Kruhovej priepasti na Brtkovici 34
• Pavel Pospíšil: Retro Beckov alebo spomienka na Kryštálovú chodbu 36
• Dominika Gratkowska: Storočie prieskumu Čachtického krasu 39
• Pavel Streit: Skalní duchovia v Čachtickom krase 40
• Peter Holúbek, Oľga Ivanovna Kadebskaja, Rasťo Milovský, Monika Orvošová, Juraj Šurka:
Správa z jaskyniarskej výpravy na Bajkal 42
• Karol Kýška, Daniel Hutňan: Macedónsko – Babuna 2014 47
• Lukáš Vlček: Irish Whiskey, Irish Coffee & Irish Caving – reportáž o účasti na SUICRO
Symposium 2014 a jaskyniarčení na Zelenom ostrove 51
• Lukáš Vlček: Czech Speleo Photo 2014 60
• Lukáš Vlček: Vzácna návšteva z Yucatánu 61
• Pavel Herich, Peter Holúbek, Martin Budaj, Martin Sluka: Meračský kurz a kurz Therionu 2014 62
• Dušan Hutka: Tretí ročník zrazu potápačov v Tisovci 64
• Ivan Račko: Obnovenie speleologickej záchrannej služby SSS 66
• Medzinárodný seminár jaskynnej záchrany v Slovenskom krase 69
• Prestížne ocenenie slovenských jaskyniarov 69
• Z literatúry 70
• Bohuslav Kortman: Viac ako recenzia 74
• Július Obrcian: Sto rokov od narodenia objaviteľa Harmaneckej jaskyne Michala Bacúrika 76
• Spoločenské správy 77
• Summary 80

Fotografie na obálke
1. strana obálky: Štúdium ľadu v jaskyni Veľká Bajdinská. Foto: Juraj Šurka
2. strana obálky: Prechod podzemným riečiskom v jaskynnom systéme Doolin River Cave, Írsko.
Foto: Mariusz Miedziński, Lukáš Vlček and Robert Pest
3. strana obálky: Praktické cvičenie dobrovoľných speleozáchranárov v teréne. Foto: Peter Medzihradský
4. strana obálky: Malá Lily po výstupe z jaskyne Hladový prameň. Foto: Lukáš Kubičina

Redakčná rada: Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman,
Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček
Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil:  Juraj Štefuň – GEORG, Žilina
ISSN 1335-5023

Bulletin of the Slovak Speleological Society No 4/2014
Contents
• Lukáš Vlček: Speleofotografia 2014 – 17th Year of Contest in New Look 4
• Paľo Herich: Caves of Sokol Massif in Kraľovany Meander 10
• Ľubomír Kováč, Andrej Mock, Peter Ľuptáčik, Andrea Parimuchová:
Arthropods in Caves of Strážovské vrchy Mts. 22
• Peter Kandričák: Flooding Hazard in Skalistý potok Cave 28
• Michal Danko a Peter Holúbek: Story of Hučiaca Passage in Jaskyňa Zlomísk Cave, Jánska Valley 31
• Dominik Haršaník: About the Kruhová Schaft in Brtkovica Massif 34
• Pavel Pospíšil: Retro Beckov or Memory of Crystal Passage 36
• Dominika Gratkowska: A Century of Exploration in Čachtický Karst 39
• Pavel Streit: “Stone Ghosts” in Čachtický Karst 40
• Peter Holúbek, Oľga Ivanovna Kadebskaja, Rasťo Milovský, Monika Orvošová, Juraj Šurka:
Report from Caving Expedition to Baikal 42
• Karol Kýška, Daniel Hutňan: Macedonia – Babuna 2014 47
• Lukáš Vlček: Irish Whiskey, Irish Coffee & Irish Caving – Reportage of Participation in
SUICRO Symposium 2014 and Caving on the Green Island 51
• Lukáš Vlček: Czech Speleo Photo 2014 60
• Lukáš Vlček: Significant Visitor from Yucatan 61
• Pavel Herich, Peter Holúbek, Martin Budaj, Martin Sluka: Therion Workshop 2014 62
• Dušan Hutka: 3rd Year of Speleodivers’ Meeting, Tisovec 2014 64
• Ivan Račko: The Speleological Rescue Service of SSS Renewal 66
• International Workshop of Cave Rescue in Slovak Karst 69
• Prestigious Award for Slovak Cavers 69
• From Literature 70
• Bohuslav Kortman: More than a Review 74
• Július Obrcian: 100th Anniversary of Michal Bacúrik – Discoverer of Harmanecká Cave 76
• Social Reports 77
• Summary 80

Cover photos
the 1st cover photo: Study of ice wall in the Bolshaya Baydinskaya Cave. Photo: Juraj Šurka
the 2nd cover photo: Underground riverbed in Doolin River Cave System, Ireland.
Photo: Mariusz Miedziński, Lukáš Vlček and Robert Pest
the 3rd cover photo: Field training of cave rescue volunteers. Photo: Peter Medzihradský
the 4th cover photo: Little Lily after visit of Hladový prameň Cave. Photo: Lukáš Kubičina


Editorial board: Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák,
Bohuslav Kortman, Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček
Compiled by: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
Graphic arrangement: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk
Editing: Slovak Speleological Society, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovak Republic, e-mail: speleo@ssj.sk
Print:  Juraj Štefuň – GEORG, Žilina
ISSN 1335-5023
SUMMARY

The fourth issue of Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti (Bulletin of the Slovak Speleological Society; SSS) brings a number of absorbing articles about caving at home and abroad. The introductory report by L. Vlček informs about the international contest of photography “Speleofotografia 2014” organised in cooperation with the SSS. Participation of 81 photographers from 20 countries worldwide clearly shows the high quality of this year contest. The bulletin continues with articles from research and exploration of karst and caves in Slovakia. P. Herich presents the results of detail speleological exploration of Sokol massif in Veľká Fatra Mts., close to Kraľovany Village. That exploration took place during preparation of building the highway D1 and assessed possible influence of it to local caves. Detail plans of caves made by using Therion cave surveying software of Slovak provenience are an integral part of the article. The following article by authors from The Faculty of Natural Sciences of
P. J. Šafárik University summarizes the results of recent biospeleological research of arthropods in three caves in Strážovské vrchy Mts. The Skalistý potok Cave represents both the longest and deepest cave in Slovenský Karst area (more than 8 km long with denivelation of more than 370 m). P. Kandričák assesses the results of flowrate measuring in local river underground, from the point of view of a potential flooding hazard. Partial results of speleological exploration in Jánska Valley, Low Tatras Mts., are brought in two articles written by Liptov cavers (M. Danko and P. Holúbek, D. Haršaník). P. Pospíšil and M. Sluka write about an occurence of calcite crystals and anthodites in Beckovská Cave in Považský Inovec Mts. The Polish caver – D. Gratkowska mentions the caving event in Čachtický Karst in Lesser Carpathians Mts., which was dedicated to the 100th anniversary of speleological exploration in that area. By this reason the Moravian children’s visit to Čachtický Karst was also organized. The following three articles bring information about the work of Slovak speleologists abroad. P. Holúbek and his team inform about the cooperation with Russian cavers in Siberia, close to Baikal Lake. In that area several local caves have been visited and researched. Slovak and Czech speleodivers went to the Babuna Resurgence in Jakupica Mts., Macedonia for the 5th time, and again success has been achieved. They prolonged the cave for 900 meters to the present length of 2.5 km. L. Vlček brings a reportage of visiting Ireland. Besides the participation in “SUICRO Symposium” dedicated to the 50th anniversary of Irish speleology, he visited several Irish caves including the longest one – Poulnagollum – Poulelva Cave System. A short report informs about the visit of a Mexican caver and archaeologist, leader of Yucatan peninsula cave exploration Fátima Tec Pool in Slovakia. We can read the results of a contest in photography “Czech Speleo Photo 2014”, where Slovak photographer Pavol Kočiš was awarded, in the next article. The following articles are related to this-year events organized by the SSS (Therion Workshop), Speleoklub Tisovec (Speleodivers Meeting) and cave rescuers from Mountain Rescue Service of Slovakia (trainings of cave rescue volunteers of SSS, international workshop of cave rescue). Reviews of new books of speleological and other related topics follow the brief note about a prestigious award of the book “Venezuelan Tepuis – Their Caves and Biota” with Slovak speleologists as editors in chief. Memories of Michal Bacúrik – the discoverer of Harmanecká Cave in Veľká Fatra Mts., social reports and a review of Jubilees in 2015 close the issue of the magazine.

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Lukáš Vlček

Vlastník knihy:      admin