baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1974 4
Názov:      Spravodaj SSS 1974 4
Categories:      Spravodaj
BookID:      744
ISBN-10(13):      966963-4-3
Počet strán:      43
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo 4
1974
Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

 

Redakčná rada: PhDr. Juraj Bárta CSc.
PhMr. Štefan Roda
RNDr. Dušan Kubíny
Ing. Peter Štefanča
Jozef Sucháň
Výkonný redaktor: Ing. Mikuláš Erdös
Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan, riadite ľ MSK
Grafická úprava: Ján Močiliak

 

OBSAH
Redakcia Úvod
Zdenko Hochmuth Červené vrchy 73
Petr Hipman Technické pomôcky na prekonávanie vertikálnych
úsekov v jaskyniach
M. E. Zo zasadnutia Speleologického poradného
zboru Ministerstva kultúry SSR
M. E. Zo zasadnutia predsedníctva SSS
Gabriel Homola Karlukovo
Ľudovít Tarnócy 1974 — rok životných jubileí v slovenskom
jaskyniarstve
Redakcia Súťaž pre členov SSS
M. E. Aktuality
Prírastky speleologickej knižnice MSK

Vlastník knihy:      admin