baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1976 2
Názov:      Spravodaj SSS 1976 2
Categories:      Spravodaj
BookID:      762
ISBN-10(13):      762
Počet strán:      0
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

S P R A V O D A J
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo 2
1976
Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

Redakčná rada: PhDr. Juraj Bárta CSc.
PhMr. Štefan Roda
RNDr. Dušan Kubíny
Ing. Peter Štefanča
Jozef Sucháň
Výkonný redaktor: Ing. Mikuláš Erdös
Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan, riaditeľ MSK
Grafická úprava: Ján Močiliak

Obsah
Ivan Bajo Hľadači, alebo horolezec o jaskyniach 3
Ideovo-politické a odborné zameranie
jaskyniarskeho týždňa SSS 4
RNDr. D. Kubíny Prehľad o geologických, geomorfologických
a speleologických pomeroch
krasového územia severne od Banskej
Bystrice 5
História jaskyniarskych výskumov
v okolí Harmanca 11
Z činnosti oblastnej skupiny SSS v Harmanci
14
Banská Bystrica a okolie 17
Program JT * SSS * 1976 * Jergaly 21
Pokyny pre účastníkov JT * SSS * 1976 *
Jergaly 26

 

SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spoločnosti
č. 2/1976
Vydalo Múzeum slovenského krasu, Liptovský Mikuláš v rámci vnútro
ústavných informácii pre spolupracovníkov v náklade 700 kusov.
Tlač: Tlačiarne SNP Liptovský Mikuláš
Do digitálnej podoby previedol štud. Marhold, autentickú elektronickú sadzbu
vyhotovila V. Straková v r. 2016

 

 

Vlastník knihy:      admin