baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1976 3
Názov:      Spravodaj SSS 1976 3
Categories:      Spravodaj
BookID:      763
ISBN-10(13):      763
Počet strán:      0
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

S P R A V O D A J
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo 3
1976
Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

 

Redakčná rada: PhDr. Juraj Bárta CSc.
PhMr. Štefan Roda
RNDr. Dušan Kubíny
Ing. Peter Štefan ča
Jozef Suchá ň
Výkonný redaktor: Ing. Mikuláš Erdös
Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan, riadite ľ MSK
Grafická úprava: Ján Močiliak

 

Obsah:
Redakcia Úvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Ing. Marcel Lalkovič Správa o činnosti Slovenskej
speleologickej spoločnosti za
rok 1975. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ing. Tibor Sasvári Nové objavy v jaskyni Bobačka
v Muránskom krase. . . . . . . 19
Gustáv Stibrányi Slovenija´ 76 – výprava rožňavských
jaskyniarov do krasových
oblasti juhoslávie. . . . . . . . 24
Emil Potočník Letný speleologický tábor
v Bukových horách. . . . . . . . . . . . . 31
M.E. Aktuality. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

 

SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spoločnosti
č. 3/1976
Vydalo Múzeum slovenského krasu Liptovsky Mikuláš v rámci vnútroústavných
informácii pre spolupracovníkov v náklade 700 kusov.
Tlač: Tlačiarne SNP LiptovskyMikuláš, č. 3 3071 0_76
Do digitálnej podoby previedla štud. UPJŠ Anita Vitkovská, autentickú
elektronickú sadzbu vyhotovil Z. Hochmuth v r. 2016

Vlastník knihy:      admin