baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1976 4
Názov:      Spravodaj SSS 1976 4
Categories:      Spravodaj
BookID:      764
ISBN-10(13):      764
Počet strán:      0
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

S P R A V O D A J
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo 4
1976
Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

 

Redakčná rada: PhDr. Juraj Bárta CSc.
PhMr. Štefan Roda
RNDr. Dušan Kubíny
Ing. Peter Štefan ča
Jozef Suchá ň
Výkonný redaktor: Ing. Mikuláš Erdös
Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan, riadite ľ MSK
Grafická úprava: Ján Močiliak

 

Obsah:
Redakcia: Úvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ing. Mikuláš Erdős: III. valné zhromaždenie SSS. . . . . . . . . . 5
Ing. Mikuláš Erdős: Jaskyniarsky týždeň SSS Jergaly´76. . . . . 12
Gustáv Stibrányi : Vplyv lezeckých pomôcok na pevnosť
lana v rôznych jaskynných podmienkach . . . . . . 18
Ján Vajs – Jozef Vajs: Poznatky z dlhodobého pobytu
v jaskyni Zlomísk. . . . . . . . . . . . . . 23
Petr Hipman: Znak SSS v hĺbke – 920 m! . . . . . . . . . . . . . 26
Libor Jech: Osvetlenie v jaskyniach. . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Martin Sluka: Výprava pražských jaskyniarov v Rumunsku. . . . 36
M.E.: Aktuality. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
E. Droppová: Prírastky speleologickej knižnice MSK za máj
– november 1976. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41


SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spoločnosti
č. 4/1976
Vydalo Múzeum slovenského krasu Liptovsky Mikuláš v rámci vnútroústavných
informácii pre spolupracovníkov v náklade 700 kusov.
Tlač: Tlačiarne SNP Liptovsky Mikuláš, č. 3 3071 0_76
Do digitálnej podoby po str 21 previedla štud. UPJŠ Anita Vitkovská, autentickú
elektronickú sadzbu vyhotovil Z. Hochmuth v r. 2016

Vlastník knihy:      admin