baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1977 1
Názov:      Spravodaj SSS 1977 1
Categories:      Spravodaj
BookID:      771
ISBN-10(13):      isbn 80-966963-2-7
Počet strán:      41
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo 1
1977
Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

 

Redakčná rada: PhDr. Juraj Bárta, CSc.
PhMr. Štefan Roda
RNDr. Dušan Kubíny
Ing. Peter Štefan ča
Jozef Suchá ň
Výkonný redaktor: Ing. Mikuláš Erdös
Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan, riadite ľ MSK
Grafická úprava: Ján Mo čiliak

 

Obsah
Redakcia Úvod .............................................3
Redakcia Správa o činnosti Slovenskej
Speleologickej spoločnosti za
rok 1976.........................................4
Ondrej Bolaček Poznámky k meraniu hĺbok
vertikálnych jaskynných systémov
..........................................14
Emil Potočník— Matej Gaál Prenosný merač prietoku vo -
dy ................................................17
Ing. Mikulás Erdős Študijná cesta jaskyniarov
SSS do krasových oblastí Rumunska
.......................................21
M.E. Aktuality.......................................32
M.E. Návštevnosť slovenských jaskýň
roku 1976 ............................35
E. Droppová Prírastky speleologickej knižnice
MSK za december 76
— január 77 ...............................36

Vlastník knihy:      admin