baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1977 3
Názov:      Spravodaj SSS 1977 3
Categories:      Spravodaj
BookID:      773
ISBN-10(13):      isbn 80-966963-2-7
Počet strán:      42
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo 3
1977
Vydalo Múzeum slovenkého krasu
Liptovský Mikuláš

 

Redakčná rada: PhDr. Juraj Bárta, CSc.
PhMr. Štefan Roda
RNDr. Dušan Kubíny
Ing. Peter Štefan ča
Jozef Suchá ň
Výkonný redaktor: Ing. Mikuláš Erdös
Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan, riadite ľ MSK
Grafická úprava: Ján Mo čiliak

 

Obsah
Redakcia Úvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ing. Jozef Hlaváč
Správa o činnosti Slovenskej
speleologickej spoločnosti za I.
polrok 1977. . . . . . . . . . . . . . . 5
RNDr. Zdenko Hochmuth : Prieskum jaskyne Zlá diera . . . 8
Redakcia
Smernice pre zahraničné cesty
v rámci Slovenskej speleologickej
spoločnosti. . . . . . . 12
Redakcia
Koncepcia činnosti odbornej
komisie SSS pre aplikovaný
speleologický výskum
a prieskum. . . . . . . . . . . . . . . . 16
Súlad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Miroslav Kubeš :
Harmanecká jaskyniarska
skupina na I. stretnutí speleológov
v Moravskom krase
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kolektív jaskyniarov OS
Harmanec:
Návšteva brnianskych jaskyniarov
u oblastnej skupiny
Harmanec. . . . . . . . . . . . . . . . 22
Emil Potočník: Výprava oblastnej skupiny
SSS č. 5 Šafárikovo vo Švajčiarsku.
. . . . . . . . . . . . . . 24
Ing. Mikuláš Erdös:
Študijná cesta jaskyniarov SSS
do krasových oblasti
Rumunska. . . . . . . . . . . . . . . 29

 

Vlastník knihy:      admin