baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1978 2
Názov:      Spravodaj SSS 1978 2
Categories:      Spravodaj
BookID:      782
ISBN-10(13):      isbn 80-966963-2-7
Počet strán:      0
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo 2
1978
Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

Redakčná rada: PhDr. Juraj Bárta CSc.
PhMr. Štefan Roda
RNDr. Dušan Kubíny CSc.
Ing. Peter Štefanča
Ing. Ján Slančlk
Výkonný redaktor: Ing. Mikuláš Erdös
Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan, riaditeľ MSK
Grafická úprava: Ján Močiliak

 

Obsah
Redakcia: Úvod 3
Ing. Jozef Hlaváč: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej
spoločnosti za I. pol-rok
1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4
RNDr. Alexander Kočent: Určovanie veku kvapľov. . . . . . . . 7
RNDr. Jozef JakáI CSc.: Odborná komisia SSS pre pedagogickú
speleológiu a výchovu 18
Ing. Tibor Sasvári : Odborná komisia SSS pre speleopotápačský
výskum a prieskum.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ing. Jozef Hlaváč: Najdôležitejšie predpisy o ochrane
lesného a pôdneho fondu 24
PhDr. Juraj Bárta, CSc.: 50. rokov od smrti
propagátora slovenských
jaskýň — Rudolfa Tésnohlídka 29
M.E. Aktuality. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Obsah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

 

Vlastník knihy:      admin