komisia

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného dňa 27. októbra 2017 v Liptovskom Mikuláši   Prítomní: Predseda – P. Holúbek Členovia výboru – J. Tulis, B. Kortman, P. Herich, Z. Hochmuth, P. Magdolen, M. Jagerčík Členovia kontrolnej komisie – I. Demovič, G. Majerníčková Ostatní prítomní – M. Strmenská – zapisovateľka, T. Fussgänger, L. Kubičina Ospravedlnení – P. Strečanský, P. Pokrievka P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom s doplnenými návrhmi ďalších prítomných členov SSS: Program: 1. Kontrola úloh z minulého výboru a valného zhromaždenia (vypracovanie alternatív poistenia pre zásah HZS do nasledovného predsedníctva.) 2. Spravodaj SSS – návrh L. Kubičinu 3. NávrhyČítaj ďalej …

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konanéhodňa 16. júna 2017 v Liptovskom MikulášiPrítomní:Predseda – P. HolúbekČlenovia výboru – J. Tulis, B. Kortman, P. Pokrievka, P. Herich, Z. HochmuthČlenovia kontrolnej komisie – I. Demovič, G. MajerníčkováOstatní prítomní – M. Strmenská – zapisovateľka, P. Pokrievka st., predseda SK Malá Fatra Ospravedlnení – P. Strečanský, M. Jagerčík, P. Magdolen P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom: 1.       Návrhy T. Fussgängera (13.00-13.10)2.       Speleomítng, zhrnutie podujatia, finančné vyhodnotenie, návrhy, postrehy3.       Kontrola plnenia úloh z výboru konaného dňa 24. 2. 2017 a predsedníctva: -poistenie,-usmernenie pre vznik nových skupín,-dodržiavanie termínov,-zmena stanov bod 16,-súlad s HZS,-doména 4.       Spravodaj SSS 2/2017 a číslo do Austrálie 5.      Čítaj ďalej …

Uznesenie zo zasadnutia Predsedníctva Slovenskej speleologickej spoločnosti konaného v  Liptovskom Mikuláši 28. apríla 2017Predsedníctvo SSS– oceňuje Dezidera Kravčuka z OS Plavecké Podhradie za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť– oceňuje Petra Zámečníka z OS Čachtice za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť – schvaľuje správu o činnosti za rok 2016, prednesenú predsedom Ing. Petrom Holúbekom– schvaľuje správu o hospodárení v roku 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017. Predniesol Mgr. Bohuslav Kortman– schvaľuje správu kontrolnej komisie prednesenú jej predsedom Petrom Strečanským– prijíma informáciu výboru o zastavení privatizácie Brestovskej jaskyne– schvaľuje zvýšenie členského o 1 €– poveruje výbor prípravou návrhu pre poisťovne na kolektívne poistenie členov. Odporúča členom, aby sa poistili individuálne– vyraďuje z evidencie OS Michalovce pre pasivitu– prijíma doČítaj ďalej …

Účastníkov privítala riaditeľka Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva D. Šubová na pôde zrekonštruovaného múzea. Zasadnutie ďalej viedol predseda SSS P. Holúbek, prečítal návrh programu schôdze: Návrh na program Predsedníctva SSS dňa 28. 4. 2017 v Liptovskom Mikuláši, začiatok o 13.00 1. privítanie účastníkov, schválenie programu 2. voľba zapisovateľa a návrhovej komisie 3. udelenie vyznamenaní (D. Kravčuk, P. Zámečník) 4. správa o činnosti SSS a výboru 5. správa o hospodárení, návrh finančného rozpočtu na rok 2017 6. správa kontrolnej komisie 7. kontrola uznesenia z 18. Valného zhromaždenia, (poistenie, zvýšenie členského, návrh výboru zvýšiť o 1,- Euro) 8. návrh a rozprava na prijatie nových skupín Adonis Ten, Moldava nad Bodvou a Dobrovoľná jaskyniarska záchrannáČítaj ďalej …