Obežník vedúcim oblastných skupín / klubov Slovenskej speleologickej spoločnosti

sss 1

sss 1Vážení kolegovia!

Ďakujem v mene výboru SSS Tebe i členom Tvojej oblastnej skupiny či klubu za činnosť, ktorú ste vlani vykonávali v krase a jaskyniach alebo v súvislosti s nimi. Všetkým želám v novom roku zdravie, dobré rozhodnutia a jaskyniarske šťastie.

V piatok 28. apríla 2017 sa v Liptovskom Mikuláši vo Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši uskutoční predsedníctvo SSS a v sobotu v Liptovskom Jáne speleomíting. Aj v tejto súvislosti Ti chcem pripomenúť niektoré povinnosti, ktoré je potrebné splniť, aby sme mohli komplexne zhodnotiť výsledky našej organizácie za rok 2016.

 

Uskutočnenie výročnej členskej schôdze

Žiadam Ťa, ak ste tak ešte neurobili, o uskutočnenie výročnej členskej schôdze, ktorá zhodnotí činnosť skupiny / klubu, zvolí alebo potvrdí vo funkcii jej / jeho vedenie, spresní členskú základňu a schváli správu o činnosti.

Správa o činnosti

Správa o činnosti skupiny / klubu by mala mať túto štruktúru:

a) aktualizovaný zoznam členov, prípadné zmeny vo vedení,

b) prípadné zmeny adries a telefónov (e-mailov) predsedu alebo kontaktnej osoby, údaje o vlastnej internetovej stránke,

c) prehľad terénnych akcií spracovaný formou tabuľky, celkový počet akcií, t. denníkov, objavených metrov chodieb, zameraných metrov, osobitne u nás a v zahraničí (v prípade spoločných akcií viacerých skupín sa treba dohodnúť, za ktorú skupinu
a aké údaje sa uvedú, aby nedošlo k duplicite); pri t. denníkoch uviesť počet TD, ktoré skupina / klub odovzdá, resp. pošle
(v elektronickej alebo písomnej forme) na sekretariát SSS,

d) súhrnné zhodnotenie dosiahnutých výsledkov v prieskume, výskume, ochrane krasu a jaskýň a iných aktivít skupiny / klubu za rok 2015.

Vypracovaniu správy venuj náležitú pozornosť; len tak môže byť kvalitná aj celková správa o činnosti SSS za rok 2015.

Do konca januára treba zaslať na sekretariát (speleo@ssj.sk) správu o činnosti za rok 2015 , ktorá sa bude publikovať v Spravodaji. Chcel by som upozorniť, že aj v tomto roku by správa mala mať veľkosť do 12 000 znakov a je možné priložiť 3 prílohy (fotografie, mapy, náčrty, schémy a pod), ktoré budú charakterizovať uplynulé obdobie v skupine či klube.

 

Technické denníky

Pokiaľ si mne alebo na sekretariát SSS priebežne nezasielal TD z akcií, pošli ich súčasne so správou o činnosti, najvhodnejšie
e-mailom, na CD alebo na diskete, príp. v papierovej forme.

Členské príspevky

Výška členského príspevku na rok 2017 zostáva pre členov skupín / klubov: riadni členovia 10 €, dôchodcovia a ženy na materskej dovolenke 3,5 €; nezaradení členovia 13 €. Členské príspevky pošlite poštovou poukážkou na adresu sekretariátu SSS, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, alebo na účet SSS č. 2620752050/1100. Súčasne pošlite, resp. na rube poukážky uveďte zoznam platiacich členov. Peniaze môžete odovzdať aj osobne na sekretariáte SSS.

Zároveň upozorňujem tých, ktorí doteraz neuhradili členské za minulý/é rok/y, aby tak bezodkladne urobili!

 

Spravodaj SSS

Posledné, štvrté číslo Spravodaja je už vytlačené a distribuované jednotlivým skupinám a klubom, Spravodaj 1/2017, ktorý bude obsahovať aj správu o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti vrátane správ jednotlivých skupín a klubov SSS, vydáme do termínu predsedníctva.

% z dane z príjmu pre SSS a oblastné skupiny / kluby

Upozorňujem, že v r. 2017 je naša organizácia opäť zaregistrovaná ako možný príjemca 2 % podielu dane z príjmu (zaplatená daň z príjmu za r. 2016). Tie skupiny a kluby SSS, ktoré nie sú registrované samostatne a 2 % z dane im darcovia (daňovníci) poukážu prostredníctvom SSS, môžu predložiť kópie vyplnených a odovzdaných tlačív od jednotlivých darcov za zdaňovacie obdobie 2016 na sekretariát SSS, pričom platia rovnaké podmienky ako doteraz (80 % z celkovej poukázanej sumy môžu použiť na oprávnené výdavky).

Predsedníctvo SSS, speleomíting

Súčasťou programu predsedníctva a speleomítingu bude oceňovanie a v súvislosti s tým Ťa vyzývam predložiť:

– návrhy na ocenenie objavov, speleologických činov,

– návrhy na ocenenie zaslúžilých členov.

Termín na predloženie návrhov je 28. február 2017. Návrhy pošli na adresu sekretariátu SSS emailom: speleo@sj.sk, prípadne poštou: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Peter Holúbek v. r.

predseda SSS

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár