Valné zhromaždenie 1.4.2016

Vážení členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti,

výbor sa na svojom zasadnutí dňa 4. 3. 2016 uzniesol, že naše každoročné jarné stretnutie, ktoré sa plánuje na dňa 1. apríla 2016 bude zvolané v zmysle našich stanov a rokovacieho poriadku ako valné zhromaždenie, ktoré je našim vrcholným riadiacim a výkonným orgánom. Jeho cieľom je zmeniť naše stanovy tak, aby sme zefektívnili činnosť spoločnosti a umožnili získavať finančné prostriedky napríklad aj čerpaním z eurofondov. Touto cestou žiadam všetkých členov SSS aby uvedenú skutočnosť zobrali na vedomie, našli si čas a prišli na valné zhromaždenie a zvážili navrhovanú zmenu stanov a svoje prípadné návrhy a pripomienky doručili písomne, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na sekretariát SSS najneskoršie do utorka 29. marca!   

 

Návrh výboru na zmenu stanov znie:

Vypustenie v článku 3 vety: 2. Člen SSS má právo na úrazové poistenie.

Potom rozšíriť bod 2 v článku 2, ktorého pôvodné znenie:

Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane prírody a životného prostredia

by sa malo zameniť za

Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane prírody a životného prostredia prostredníctvom dobrovoľnej strážnej služby (kontrola speleologických lokalít), formou praktickej starostlivosti o jaskyne a priepasti (uzatváranie a budovanie vchodov jaskýň a priepastí, čistenie a práca s odpadom v podzemných priestoroch, atď.) a dokumentačnou činnosťou (určovanie polohopisu vchodov, zameriavanie podzemných priestorov a tvorba speleologických máp).

 


Do článku 20 Finančné zabezpečenie tvoria: a) členské príspevky, b) príjmy z verejnoprospešnej a osvetovej činnosti, príjmy z reklám a z predaja vlastných publikácií a iných propagačných materiálov, c) dotácie, dary, sponzorské príspevky,

doplniť písmeno d) príjmy z hospodárskej činnosti a fondov, ktorých cieľom je zlepšiť stav životného prostredia. 

 

Peter Holúbek, predseda SSS

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár