Zápis zo zasadania predsedníctva SSS vo Svite 14.04.2012

Zasadania predsedníctva SSS sa zúčastnilo 28 predsedov a dvaja zástupcovia predsedov oblastných skupín a klubov (pri celkovom počte 48 je to nadpolovičná väčšina, a tak bolo predsedníctvo schopné uznášania), predseda SSS, všetci členovia výboru SSS a 2 členovia kontrolnej komisie. Prezenčná listina je v prílohe zápisu.

 

Zasadanie otvoril a viedol predseda SSS Bohuslav Kortman; uvítal predsedov OS/K a prísediacich členov SSS. Ďalej sa postupovalo podľa schváleného programu.

 

Zvolila sa návrhová komisia v zložení Lukáš Benický, Elena Hipmanová a Peter Strečanský, za zapisovateľa Lukáš Vlček a overovateľa zápisu Ján Tulis.

 

Bohuslav Kortman zhodnotil plnenie záväzkov vyplývajúcich z predošlého valného zhromaždenia SSS. Predniesol správu o činnosti SSS v roku 2011, pričom zhodnotil rok ako úspešný. Podarilo sa úspešne zorganizovať Speleomíting a Jaskyniarsky týždeň, kurzy Speleologickej školy SSS. V roku 2011 sa znížil počet členov (761) i počet skupín SSS (48).V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa zlepšilo platenie členského príspevku členov SSS. Zástupcovia SSS sa zúčastnili na medzinárodných speleologických podujatiach v zahraničí, aj domácich akcií propagujúcich slovenskú speleológiu. Doma prebehol Speleomíting, Jaskyniarsky týždeň, Lezecké dni, kurz Speleologickej školy SSS zameraný na základný prieskum a mapovací kurz. Obnovila sa prevádzka webovej stránky SSS, ktorej administrácii sa venujú Lukáš Vlček a Michal Danko. Predĺžila sa nájomná zmluva priestorov sekretariátu v budove Správy slovenských jaskýň. Vyrovnali sa členské príspevky v Medzinárodnej speleologickej únii a Európskej speleologickej federácii. Zo speleologického hľadiska je dôležité, že sa objavilo a preskúmalo viacero nových jaskýň a počet evidovaných jaskýň na území Slovenskej republiky presiahol 6400. SSS spolupracovala so SMOPaJ a SSJ pri riešení projektov orientovaných na speleologickú dokumentáciu, zameriavanie súradníc jaskynných vchodov, ako aj mapovanie priestorov vybraných jaskýň. Edičná činnosť SSS bola bohatá; okrem štyroch čísel Spravodaja SSS vyšla monografia Z. Nišponského Srdce jaskyne, knižná bibliografia Spravodaja SSS M. Lalkoviča, príležitostná publikácia 10 rokov v podzemí Speleoklubu Trnava, podporilo sa vydanie ročenky Jaskyniar 2011 a pripravovali sa ďalšie publikácie. Podrobná správa o činnosti je už tradične zverejnená v Spravodaji SSS 1/2012.

 

Ekonóm SSS Peter Holúbek predniesol správu o hospodárení v roku 2011. SSS mala v roku 2011 príjmy 72 266 eur a výdavky 41 517 eur. Hlavné príjmy SSS tvorili príjmy z grantových fondov SMOPaJ a SSJ (13 800 + 41 000 eur); značná časť sa vyplatila členom riešiteľských tímov. Darom dostala SSS 7500 eur a z príspevkov 2 % z dane 1800 eur. Hlavné výdavky boli na Spravodaj SSS a edičnú činnosť (9600 eur) a prevádzku sekretariátu.

 

Správu kontrolnej komisie prečítal Peter Strečanský. Konštatoval, že vedenie SSS je na veľmi dobrej úrovni a kontrolná komisia nezistila žiadne nedostatky v účtovníctve.

 

V časti venovanej organizačným záležitostiam v rámci SSS sa Ján Tulis informoval o detailoch grantu zahŕňajúceho mapovanie vybraných jaskýň pre SSJ a o rozdeľovaní financií z neho. V roku 2011 SSJ vyplatilo 28 000 eur, z ktorých 15 % ostalo v SSS a 85 % sa na základe dohody o vykonaní práce vyplatilo OS/K realizujúcim mapovanie. Ondrej Bolaček informoval o potrebe speleologického prieskumu v rámci projektu budovania tunela popod sedlo Soroška, na ktorý upozornil ešte pred výberovým konaním realizátora prác. Bohuslav Kortman prisľúbil rokovanie s realizátorom. Zdenko Hochmuth upozornil, že technické denníky, ktoré odovzdali OS/K spoločnosti, boli preplatené z financií dokumentačného grantu SMOPaJ a v tabuľke činnosti OS/K v Spravodaji SSS sa bude uvádzať výlučne počet skutočne odovzdaných TD. Tibor Pajtina požiadal o materiálnu podporu SSS a SSJ vo forme prospektov a brožúr, ktoré chce použiť pri prednáškach pre školy a verejnosť; obe organizácie prisľúbili bezplatnú výpomoc. Bohuslav Kortman informoval o situácii v Speleoklube Slovakia-Ďumbier; Milanovi Štécovi nebolo udelené nezaradené členstvo a SSS navrhuje buď zvoliť nového predsedu v rámci klubu, alebo prestúpenie jej členov do okolitých OS/K a zrušenie klubu. Zdenko Hochmuth oznámil zmenu názvu Pracovnej skupiny Východ Komisie pre potápanie na Speleoklub Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice a tiež pripravovanú reorganizáciu Komisie pre speleopotápanie, o ktorej by sa malo rozhodnúť na zasadaní komisie v priebehu leta. Na Slovensku by mala v priebehu roka pribudnúť ďalšia jaskyniarska skupina zameraná na speleopotápanie, o čom informoval prostredníctvom Bohuslava Kortmana Peter Kubička. Dušan Hutka ponúkol putovný transparent JT záujemcom o organizovanie nasledujúceho jaskyniarskeho týždňa.

 

Bohuslav Kortman predložil návrh výboru SSS na udelenie ocenení: Speleoklubu Tisovec zlatú medailu SSS za 60 rokov činnosti a významný prínos na poli slovenskej speleológie a zároveň čestné uznanie za vynikajúce zorganizovanie 52. jaskyniarskeho týždňa SSS, Slavomírovi Chmelovi (JK Strážovské vrchy) k životnému jubileu 80 rokov čestné členstvo v SSS za zásluhy o rozvoj slovenského jaskyniarstva. Redakčná rada Spravodaja SSS rozhodla oceniť autorov najprínosnejších príspevkov za minulý rok: Ľubomíra Plučinského, Juraja Szunyoga, Zdenka Hochmutha, Petra Holúbka. Za prijatie návrhu hlasovalo 29 členov predsedníctva, 1 sa zdržal.

 

V bode „Informácie o podujatiach“ odzneli detaily pripravovaných centrálnych speleologických podujatí. Oľga Miháľová predstavila Speleomíting 2012 vo Svite v termíne 14. apríla 2012, Bohuslav Kortman Lezecké dni na Mojtíne v termíne 17. až 20. mája 2011 a Lukáš Vlček 53. jaskyniarsky týždeň SSS, ktorý sa bude konať v termíne 1. – 5. augusta 2012 v poľskom Zakopanom. Zdenko Hochmuth oznámil konanie Mapovacieho kurzu SSS v októbri 2012; Bohuslav Kortman a Lukáš Vlček informovali o účasti SSS na českom Speleofóre a spoluorganizácii 16. kongresu Medzinárodnej speleologickej únie, ktorý sa bude konať roku 2013 v Brne. SSS bude organizovať postkongresové exkurzie v spojení s 54. jaskyniarskym týždňom SSS v Jánskej doline. Pozvánky na tieto udalosti spolu s detailným programom budú zverejnené už čoskoro na internete.

 

V bode „Rozličné“ Ján Kasák upozornil na potrebu certifikácie absolvovania kurzov SSS, a to formou nálepky do členského preukazu, ako o tom už rokoval výbor SSS. Ďalej vyzval predsedov OS/K aktualizovať údaje v adresári, ktorý bude publikovaný v druhom čísle Spravodaja SSS. Treťou a najdiskutovanejšou vecou bola otázka voľného šírenia pdf-súborov Spravodaja SSS, ktoré sa skopírovaním z webovej stránky SSS ocitli na viacerých ďalších internetových fórach. Jaroslav Stankovič a Ján Kasák vyzvali SSS prijať opatrenia, ktoré by zabránili zneužitiu týchto súborov. Ondrej Bolaček odporúča nepublikovať súradnice vchodov jaskýň. Výbor SSS sa rozhodol sprístupňovať pdf Spravodajov s dvojročným oneskorením. Vladislav Mikula referoval o problémoch v medziľudských vzťahoch medzi jednotlivými OS/K, čo však SSS môže len ťažko ovplyvniť. Bohuslav Kortman vyzval prítomných členov predsedníctva na vyjadrenie stanoviska k žiadosti OS Orava o turistické sprístupnenie Brestovskej jaskyne, nad ktorým bude SSS mať záštitu. Kladné vyjadrenie SSS bolo prijaté 29 hlasmi, 1 sa hlasovania zdržal.

 

Na záver zasadania predsedníctvo SSS schválilo uznesenie (je v prílohe zápisnice) a Bohuslav Kortman zasadanie ukončil.

 

 

 

 

Zapísal: Lukáš Vlček

Overil: Ján Tulis

 

 

 

Uznesenie predsedníctva SSS konaného dňa 13. 4. 2012 vo Svite

 

  1. Predsedníctvo SSS schvaľuje:

–          správu o činnosti SSS v r. 2011,

–          správu o hospodárení v r. 2011,

–          správu kontrolnej komisie,

–          návrh rozpočtu SSS na r. 2012.

 

  1. Predsedníctvo SSS berie na vedomie:

–          informácie o konaní centrálnych podujatí SSS Speleomíting, Speleologická škola (Lezecké dni, Mapovací kurz), Jaskyniarsky týždeň a iných akcií – Speleofotografia, Speleoškola pre verejnosť,

–          zmenu názvu skupiny Komisia pre potápanie, pracovná skupina Východ na Speleoklub Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice (Speleoklub UPJŠ Košice).

 

  1. Predsedníctvo SSS udeľuje:

–          čestné členstvo Slavomírovi Chmelovi k životnému jubileu za zásluhy o rozvoj slovenského jaskyniarstva,

–          zlatú medailu SSS Speleoklubu Tisovec pri príležitosti 60. výročia klubu za významný prínos k rozvoju  slovenského jaskyniarstva,

–          čestné uznanie Speleoklubu Tisovec za vynikajúce zorganizovanie 52. jaskyniarskeho týždňa SSS.

 

  1. Predsedníctvo SSS ukladá výboru:

–          vyhotovenie samolepiek do členských preukazov o absolvovaní kurzov Speleologickej školy SSS a školení z centrálnych podujatí,

–          prijať opatrenia na zabránenie zneužitia materiálov uverejnených na webovej stránke SSS.

 

  1. Predsedníctvo SSS ukladá OS a JK:

–          dbať na správne vypracovanie technických denníkov v elektronickej podobe, ich odovzdanie predsedovi SSS alebo na sekretariát SSS.

 

  1. Predsedníctvo SSS súhlasí:

–          so zámerom OS Orava turisticky sprístupniť Brestovskú jaskyňu. 

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár