Zápisnica č. 5/2019 zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného dňa 28. júna 2019 v Liptovskom Mikuláši

sss

Prítomní:

Predseda:  P. Holúbek

Čestný predseda: J. Tulis

Členovia výboru:  P. Herich, P. Magdolen, P. Pokrievka

Členovia kontrolnej komisie:   I. Demovič, L. Kubičina,

Ostatní prítomní:  M. Strmenská – zapisovateľka

Ospravedlnení :  G. Majerníčková, B. Kortman, K. Kýška, M. Budaj,

Hostia: P. Bella

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:

1. Kontrola plnenia úloh z minulého výboru a PSSS´2019

2. Speleologický kongres na Slovensku

3. Spravodaj SSS, publikačná činnosť

4. Jaskyniarsky týždeň ´2019, Speleoškola, Speleomíting, Mapovací kurz

5. Finančný stav SSS, 2%, uloženka SSS

6. Novela zákona o ochrane prírody

7.  Rôzne

1. Kontrola plnenia úloh

a) Jasovská jaskyňa – odhalenie tabule sa bude konať 3. 7. 2019 za účasti pozvaných zástupcov ŠOP SR, jaskyniarov  a ďalších organizácií.

b) Vznik SSS 10. 9. 1949 –spomienková slávnosť bude v DJS 10. 9. 2019 (70. výročie založenia spoločnosti) s tým, že budú o podujatí informovaní vedúci skupín/klubov, na stránke a v Spravodaji SSS. Na obálke všetkých štyroch čísel Spravodaja´2019  je text „70 rokov SSS“.

c) Publikáciu „Dolný vrch“  v počte 50 ks odkúpila spoločnosť  v cene  14 € /ks  na ďalší predaj (700 €)

2. Speleologický kongres na Slovensku/eurospeleomíting –

za prítomnosti P. Bellu zo Správy slovenských jaskýň prítomní diskutovali o organizácii medzinárodného speleologického podujatia.

Prítomní sa zhodli, že odbornú časť zabezpečia  SSJ a SMOPaJ a exkurzie budú robené SSS.

Termín tohto podujatia je potrebné ešte dohodnúť s FSE. Vhodný pre SSJ a SSS by bol rok 2021 (výročie objavenia DJS), ten je síce obsadený, ale možno by to išlo vymeniť alebo potom rok 2023.

3. Spravodaj SSS, publikačná činnosť

a) Spravodaj 2/2019 bude k dispozícii na Jaskyniarskom týždni ´2019

b) Spravodaj 3/2019 je už rozpracovaný

c) Obrazový kalendár´2020 – spoločnosť podporí jeho vydanie sumou 300 € a získa tak

60 ks pre potreby SSS

d) Holúbek a Strmenská vypracovali a podali projekt na  mesto – žiadosť o spolufinancovanie vydania Spravodaja SSS v sume 750 eur.

4. Centrálne akcie SSS

a) 60. Jaskyniarsky týždeň´2019 začne 3.7.2019.

Sekretariát zaslal oficiálnu žiadosť na TANAP a organizujúca JS Spišská Belá si dohodla podmienky, za akých bude podujatie organizované. Spoločnosť prispeje na podujatie schválenou sumou 300 € a M. Strmenská podľa požiadaviek pomôže pri registrácii účastníkov.

b) Speleomíting´2019 sa konal v Liptovskom Jáne 11. mája 2019 za účasti 112 jaskyniarov.

Zvýšenie výdavkov (prenájom sály, ozvučenie) na toto podujatie po premiestnení do Liptovského Jána vyvolalo diskusiu medzi členmi spoločnosti  a preto sa výbor bude zaoberať  alternatívnymi riešeniami. Výbor urobí prieskum trhu, či je výhodné zakúpiť na spoločnosť dataprojektor.

Prítomní diskutovali aj o zmene termínu Speleomítingu, nakoľko sa posunul aj termín vydávania Spravodaja SSS.

c) Mapovací kurz´2019 sa konal v budove SMOPaJ v dňoch 29. – 31. marca 2019 za účasti 14 frekventantov a troch lektorov.

d) Speleoškola´2019 bola v dňoch 13. – 16. júna 2019 v Košarisku (Borinský kras) za účasti 12 frekventantov z toho bol jeden člen SSS, ktorému bola uhradená polovica nákladov v zmysle schválenia výborom. Ani propagáciou sa nepodarilo získať z radov členov a čakateľov SSS vyššia účasť.

e) Lezecké dni 2019 – HZS v spolupráci s SSS zorganizuje v jeseni pre členov SSS lezecké dni.

5. Finančná situácia a 2%, uloženka SSS

a) Finančná situácia – spoločnosť disponuje v súčasnosti s cca 19-tis €. Na účet začali prichádzať 2% z dane a momentálne je podaných niekoľko projektov, z ktorých by mala mať prospech celá SSS. Jedným z projektov je odpredaj materiálov do múzea SMOPaJ. Zatiaľ boli doručené materiály na odpredaj z dvoch jaskyniarskych skupín, budú oslovení predsedovia na dodanie materiálov.

b) Uloženka SSS – pri kontrole sa zistilo, že uloženie prostriedkov z rezervného fondu prinieslo stratu, prítomní  navrhli uložiť prostriedky na vkladnú knižku s tromi disponentmi, prípadne Holúbek zistí ďalšie možnosti výhodnejšieho uloženia týchto fin. prostriedkov k termínu splatnosti.

6. Novela zákona o ochrane prírody-

poslanec  NR SR M. Fecko komunikoval s predsedom spoločnosti ohľadne novely zákona, o ktorom sa v parlamente momentálne rokuje.

7. Rôzne

a) Centrálny register neziskových organizácií – z dôvodu tvorby centrálneho registra bude potrebné zaslať na MV SR doplňujúce údaje o organizačných zložkách (skupina/klub) SSS. Tento úkon bude do 31. 12. 2019 bez poplatku. Po tomto termíne bude možná registrácia len za poplatok. Podrobnosti k tejto informácii budú zaslané predsedom do 15. 7. 2019.

b) Projekt na dokumenty pre SMOPaJ je už schválený a na sekretariáte sa už zhromažďujú dokumenty od jednotlivých skupín/klubov). Je potrebné ich doručiť do 31. 7. 2019 na sekretariát, aby sa mohli pripraviť na odpredaj.

V Liptovskom Mikuláši 1. júla  2019

Zapísala:  M. Strmenská                                                          Overili: členovia výboru SSS

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár