Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného dňa 7. augusta 2021 v Liptovskom Mikuláši

bSSS2

Prítomní:

Predseda:  P. Holúbek

Členovia výboru:  P. Herich, K. Kýška, P. Magdolen, B. Kortman, M. Budaj

Členovia kontrolnej komisie:   I. Demovič

Predsedovia OS a klubov: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1. Privítanie účastníkov, voľba zapisovateľa a návrhovej komisie

2. Schválenie programu

3. Udelenie ocenení podľa návrhov zo skupín a klubov

4. Správa o činnosti SSS a výboru

5. Správa o hospodárení za rok 2020, návrh finančného rozpočtu na rok 2021

6. Správa kontrolnej komisie

7. Kontrola uznesenia zo zasadnutia PSSS 2020

8. Diskusia

9. Hlasovanie o uznesení, záver

K bodom programu:

Bod 1

Zasadnutie otvoril predseda SSS P. Holúbek, vedením rokovania poveril člena výboru K. Kýšku. Za zapisovateľa bol zvolený M. Budaj, za členov návrhovej komisie Miroslav Sova (predseda), Peter Medzihradský a Ján Blaho.

Bod 2

Program bol jednohlasne schválený.

Bod 3:

Ocenení boli nasledovní členovia SSS:

Ján Obuch, zlatá medaila

Pavol Pospíšil, zlatá medaila

Tomáš Ďurka, zlatá medaila

Zbyněk Valenta, strieborná medaila

Vladislav Mikula, strieborná medaila

Čestné uznanie 70 rokov:

Michal Zacharov

Ľudovít Varjú

Ľubomír Sapák

Čestné uznanie 60 rokov:

Pavol Mikula

Ján Tholt

Miroslav Sova

Ferdinand Jirmer

Ján Šparec

Jozef Leščák

Michal Chytčák

Imrich Bugyi

Vladislav Čarnecký

Jaroslav Haššo

Július Stodola

Domáce objavy

Speleo Turiec za paleontologické objavy v Suchej 3

zahraničie:

Drienka za objavy v hydrologickom systéme Corlatului – Izvorul Crişului Negru

Bod 4:

Správu o činnosti SSS a práci výboru predstavil P. Holúbek s odkazom na plné znenie publikované v Spravodaji SSS 2/2021. Vytlačená prehľadná tabuľka nedopatrením neobsahuje aktivity OS Čachtice. Rok 2021 bol rokom s najväčším počtom pracovných akcií SSS. P. Holúbek vyzval členov na zasielanie technických denníkov do SSS. Upozornil tiež na problém so získavaním mladých adeptov jaskyniarstva vo viacerých OS a kluboch.

Bod 5:

Správu o hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021 predniesol B. Kortman. Plnenie rozpočtu v roku 2020 bolo do veľkej miery ovplyvnené opatreniami proti pandémii Covid-19. Správa bola publikovaná v Spravodaji SSS 2/2021.

V diskusii k správe M. Zverka otvoril témy aktualizácie antivírusového programu, grantov a poplatkov za účet v banke. Z. Hochmuth navrhol, aby pri diskusii bola prítomná aj sekretárka spoločnosti M. Strmenská; návrh bol akceptovaný. T. Fussgänger sa zaujímal o spoluprácu so Správou slovenských jaskýň a účasť SSS na projektoch SSJ.

Bod 6:

I. Demovič v správe kontrolnej komisie konštatoval, že nezaplatením členských príspevkov členov Speleoklubu UK za roky 2019 a 2020 podľa stanov SSS zaniklo k 31. 12. 2020 všetkým členom, a tým aj klubu členstvo v SSS.

Bod 7:

Kontrola uznesenia PSSS 2020:

 • P. Holúbek informoval o predĺžení výnimky pre SSS na speleologický výskum
 • K. Kýška informoval o rokovaní o možnosti individuálneho poistenia v Rakúsku; T. Fussgänger doplnil informáciu, že poistenie Alpenverein sa naďalej vzťahuje na zásahy v sprístupnených jaskyniach
 • P. Holúbek a P. Herich informovali o prebiehajúcich rokovaniach s MŽP SR a HZS o účasti členov SSS na záchranných akciách HZS a o iniciatíve na zmenu legislatívy, aby členovia SSS boli pri splnení zásad bezpečnosti oslobodení od platenia za záchranu v jaskyniach

Bod 8:

Diskusia k návrhu M. Zverku na zvýšenie členských príspevkov na 18eur s tým, že rodinní príslušníci, študenti a nezamestnaní by platili 9 eur a nedostávali by Spravodaj v tlačenej podobe:

 • Z. Hochmuth vyzdvihol dôležitosť tlačenej podoby Spravodaja, upozornil na možnosť, že bez papierovej podoby by mohol zaniknúť. Evidencia členov platiacich polovičné členské by komplikovala činnosť sekretariátu
 • viacerí členovia uviedli, že súčasný príspevok 15 eur nie je vysoký
 • T. Fussgänger podporil tlačenú verziu Spravodaja; možnosť voľby medzi elektronickou a tlačenou verziou nie je dobrá
 • Z. Hochmuth navrhol zasielanie dodatočných výtlačkov Spravodaja pre každú sprístupnenú jaskyňu

Hlasovanie o návrhu M. Zverku: jednohlasne zamietnutý

T. Fussgänger sa informoval o dôvodoch, prečo napriek zmene stanov SSS nespolupracuje s SSJ na uzatváraní vchodov. P. Holúbek a P. Herich vysvetlili, že je problém získať živnostenské oprávnenie pre SSS a ako občianske združenie bola SSS vyradená zo súťaže na uzatváranie vchodov jaskýň.

P. Holúbek informoval o probléme zverejňovania súradníc vchodov jaskýň na mapových portáloch. Ide o lokality, ktoré by mali mať podobnú ochranu ako napr. hniezda dravcov. M. Jurečka argumentoval, že nemôžeme zabrániť verejnosti tieto údaje zverejňovať. M. Budaj uviedol, že je dôležité, aby ich nezverejňovali členovia, ktorí poznajú podstatne viac lokalít ako turisti. P. Herich navrhol označiť viac jaskýň za verejnosti voľne prístupné, čo môže znížiť tlak na ostatné lokality. B. Šmída upozornil na to, že lokality zverejňujú aj štátne organizácie a taktiež jaskyniari nevedomky v metadátach fotografií, ktoré zverejňujú na internete. B. Kortman navrhol znenie vyjadrenia k tomuto bodu do uznesenia.

B. Šmída k zániku členstva Speleoklubu UK namietal, že členstvo klubu nemôže zaniknúť a že členské príspevky za roky 2019 a 2020 zaplatil tesne pred konaním predsedníctva. Členovia výboru konštatovali, že členstvo v SSS zaniklo v zmysle stanov ku koncu roka 2020 automaticky všetkým dovtedajším členom klubu.

Z. Hochmuth navrhol, aby sa predseda redakčnej rady Spravodaja zúčastňoval zasadnutí Predsedníctva; tento návrh bol prevzatý do uznesenia.

Bod 9:

Uznesenie PSSS bolo jednohlasne schválené v nasledujúcom znení:

 1. Udeľuje ocenenia významným jaskyniarom podľa zoznamu v zápisnici
 2. Berie na vedomie správu o činnosti
 3. Berie ne vedomie správu o hospodárení
 4. Berie na vedomie správu kontrolnej komisie
 5. Berie na vedomie správu o plnení úloh výboru od predošlého predsedníctva
 6. Zamieta návrh M. Zverku na zvýšenie členského a na nový systém distribúcie Spravodajov medzi členov
 7. Vyzýva členov SSS, aby na internete, osobitne na mapových portáloch, nezverejňovali bližšie lokalizačné údaje o jaskyniach a ich hodnotách a predchádzali tým ich poškodzovaniu
 8. Poveruje sekretariát zabezpečiť Spravodaje pre sprístupnené jaskyne
 9. Odporúča, aby sa na zasadnutí výboru a predsedníctva zúčastňoval aj predseda redakčnej rady Spravodaja.

Zapísal: M. Budaj 7. 8. 2021

Overil: kontrolná komisia

Schválil: výbor SSS

Komentár WEB

Jeden komentár

 1. Tlačený Spravodaj je už dávno prežitok. Nerozumiem, načo ho treba ešte stále tlačiť a márniť tak hmotu stromov. PDF úplne postačuje. Veď, kto si lipne na tlačenej verzii, môže si ho zaplatiť zo svojho štátno-zamestnaneckého platu, nie? Zároveň navrhujem zníženie členského aktívnych jaskyniarov na symbolickú korunu = 1 Sk

Pridaj komentár

Facebook komentár