Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 4. 3. 2016

Zápisnica č. 7/2015

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného

dňa 4. marca 2016 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda – P. Holúbek

Členovia výboru – P. Magdolen, J, Tulis, P. Herich,

Z. Hochmuth, B. Kortman, P. Pokrievka

Členovia kontrolnej komisie –G. Majerníčková

Ostatní prítomní –M. Strmenská – zapisovateľka, O. Miháľová, M. Budaj

Ospravedlnení – P. Strečanský, I. Demovič, M. Jagerčík

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru.

Program:

1. Kontrola úloh

2. Predsedníctvo SSS

3. Speleomting – 2016

4. Závery redakčnej rady spravodaja SSS

5. Jaskyniarsky týždeň 2016
6. Diskusia, rôzne

 

1) Kontrola plnenia úloh

a) Ulica Dr. Droppu úloha je v riešení a pri vzniku nových ulíc v meste bude jedna z nich pomenovaná po tomto jaskyniarovi

b) Stretnutie FSE 2019 p. Dršková poskytne informácie spoločnosti po zasadnutí FSE

c) Celoplošná výnimka – z diskusie na túto tému vzišli nasledovné zistenia:

– museli by skončiť platné lokálne výnimky – rôzna doba trvania

– spoločnosť by prevzala zodpovednosť za všetkých jaskyniarov – riziko

– rôzne skúsenosti s individuálnymi výnimkami ( rôzna doba trvania výnimky, možnosť získať výnimku na fyzickú osobu, výnimka v spolupráci so samosprávou – bez poplatku, predĺženie výnimky bez poplatku – včasné požiadanie o predĺ. výnim.).

Záver: Predseda oboznámi prítomných členov Valného zhromaždenia o zistených skutočnostiach, aby VZ rozhodlo o ďalšom postupe vo veci.

d) Digitalizácia Spravodaja a speleologickej literatúry

Digitalizácia Spravodaja P. Pokrievka zistil v knižnici v Martine, že speleologické publikácie boli pravdepodobne digitalizované, ich zverejňovanie by malo byť postupné. Stav bude aj naďalej monitorovať.

Z. Hochmuth poskytol na stránku SSS digitalizovanú publikáciu – Mapovanie jaskýň a sifóny Skalistého potoka

e) Finančný stav SSS – k 31. 12. 2016 cca 14.600 €

g) Jaskyniarske pesničky Kortmanovci – 38 ks á8 € – zakúpené spoločnosťou v decembri 2015

2) Zasadnutie predsedníctva SSS 1.4.2016

a) Zvolanie valného zhromaždenia namiesto predsedníctva SSS

P. Holúbek a P. Herich oboznámili prítomných so skutočnosťami z ktorých vyplynula potreba zmeniť stanovy SSS. Na tento úkon je preto potrebné zvolať Valné zhromaždenie namiesto PSSS.

Návrhy na zmenu stanov sú:
Vypustenie v článku 3 vety: 2. Člen SSS má právo na úrazové poistenie.
Potom rozšíriť bod 2 v článku 2, ktorého pôvodné znenie:

Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane prírody a životného prostrediaby sa malo zameniť za

Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane prírody a životného prostredia prostredníctvom dobrovoľnej strážnej služby (kontrola s peleologických lokalít), formou praktickej starostlivosti o jaskyne a priepasti (uzatváranie a budovanie vchodov jaskýň a priepastí, čistenie a práca s odpadom v podzemných priestoroch, atď.) a dokumentačnou činnosťou (určovanie polohopisu vchodov, zameriavanie podzemných priestorov a tvorba speleologických máp).

Do článku 20 Finančné zabezpečenie tvoria: a) členské príspevky, b) príjmy z verejnoprospešnej a osvetovej činnosti, príjmy z reklám a z predaja vlastných publikácií a iných propagačných materiálov, c) dotácie, dary, sponzorské príspevky, doplniť písmeno d) príjmy z hospodárskej činnosti a fondov, ktorých cieľom je zlepšiť stav životného prostredia.

Ďalšie návrhy môžu posielať členovia SSS do 29. marca 2016 na adresy sekretariátu SSS: speleo@ssj.sk , speleo.sss@gmail.com

b) Program Valného zhromaždenia ´2016.

– Otvorenie

– Správa o činnosti SSS za rok 2015

– Správa o hospodárení SSS za rok 2015

– Správa kontrolnej komisie SSS za rok 2015

– Návrh zmeny stanov SSS

– Návrh zmeny rokovacieho a volebného poriadku SSS

– Ocenenia

– Rôzne a diskusia

I. Pozvánku, zoznamy a hlasovacie lístky na VZ zabezpečí M. Strmenská. Videotechniku zabezpečí P. Holúbek.

II. Odsúhlasili sa ocenenia na striebornú medailu

III. Návrh na členov návrhovej komisie – Kasák, Sova, Szunyogová, Budaj

IV. Návrh úpravy rokovacieho a volebného poriadku SSS – doplnenie článku Výbor a elektronické hlasovanie členov výboru o závažných veciach

V. Prerokované boli návrhy na ocenenie speleologických úspechov za rok 2015

3) Speleomíting ´2016 O. Miháľová informovala prítomných o prípravách podujatia. Priestory a ostatné technické vybavenie je už zabezpečené. Je potrebné zabezpečiť ešte 2-3 osoby na dohliadanie pri vstupe do sály a tiež na sčítavanie hlasovacích lístkov. Ceny zabezpečia B. Kortman, P. Herich, sekretariát SSS. Pozvánky sú už hotové (O. Miháľová) a je potrebné ich poslať vedúcim klubov/skupín a taktiež spolupracujúcim organizáciám – zabezpečí Strmenská.

4) Závery redakčnej rady Spravodaja SSS

V dopoludňajších hodinách sa konalo zasadnutie redakčnej rady Spravodaja SSS, na ktorom prítomní členovia dospeli k nasledovným záverom:

a)Príprava Spravodaja bude honorovaná – J. Kasák 2 € za stranu, B. Kortman sadzba za hodinu

b) Bude sa hľadať tlačiareň s nižšími cenami

c) Je potrebné nabehnúť na nový edičný systém – lepšia spolupráca autorov s redakčnou radou

d) Vychádzať budú aj naďalej 4 čísla – prvé číslo bude obsahovať správy o činnosti + spoločenské správy a jedno číslo môže byť monotématické (viď Liptovské číslo)

e) Je potrebné osloviť mladších záujemcov o túto prácu, aby sa zabezpečila kontinuita pri vydávaní spravodaja. B. Kortman zabezpečí text na výzvu na stránku SSS – spoločnosť hľadá záujemcu o spoluprácu na technickú a grafickú úpravu Spravodaja SSS.

 

5) Jaskyniarsky týždeň´2016 sa bude konať na Košariskách v Malých Karpatoch – organizátorom bude Speleo Bratislava, termín 17. – 21. augusta

6) Rôzne

a) 26. Speleomíting´2017 – O. Miháľová požiadala o odbremenenia celkovej organizácie a zabezpečenia Speleomítingu – je potrebná zásadná výpomoc.

b) Jaskyniarsky týždeň ´2017 – SK Cassovia oslovila výbor SSS a požiadala o možnosť zorganizovať toto podujatie v spolupráci so SK UPJŠ a Hájskym SK v Slovenskom krase

c) p. Kundrát požiadal o členstvo v SSS ako nezaradený člen – sekretariát mu doporučí angažovať sa v miestnej skupine/klube, komunikoval s ním P. Holúbek.

d) Dvojité členstvo – Strmenská musí evidovať túto skutočnosť v jednotlivých skupinách/kluboch.

e) Nová skupina – na sekretariát bola doručená žiadosť o vznik novej skupiny z Moldavy nad Bodvou. P. Holúbek záujemcov informoval o tom čo treba splniť, do termínu výboru žiadny materiál nebol doručený.

f) List z veľvyslanectva vo Francúzsku – M. Jagerčíková sa spojí s pánom D. Caiholom a zistí o aký typ spolupráce majú francúzski jaskyniari záujem

g) Biografický slovník na web stránke – zoznam jaskyniarov. Prítomní navrhli zostaviť redakčnú radu nasledovne – Lalkovič, Hlaváčová, Holúbek, Kudla.

h) Digitalizácia speleologických materiálov a ich následné zverejňovanie – všetci prítomní sa zhodli, že nesúhlasia so zverejňovaním technických denníkov, nakoľko sú tam uvádzané citlivé a osobné údaje osôb.

i) Správa o činnosti Speleoklubu UK Bratislava – záver z diskusie k tejto otázke je nasledovný – správa bude zverejnená len s názvom klubu

– do adresára Sprav. SSS – z klubu vyžiadať adresu kontaktnej osoby -člena SSS

V Liptovskom Mikuláši 7. 3. 2016

Zapísala: M. Strmenská Overil: P. Holúbek

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár