Zápisnica č.12 /2021

bSSS2

Zápis výboru z novembra bol kvôli ochoreniu a sviatkom zverejnený až po
termíne, za čo sa sekretariát SSS ospravedlňuje

Zápisnica č.12 /2021

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného

dňa 19. 11. 2021 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda: P. Holúbek

Čestný predseda: J. Tulis

Členovia výboru: P. Magdolen, B. Kortman, P. Pokrievka, M. Budaj, P. Herich

Členovia kontrolnej komisie: G. Lešinský

Ostatní prítomní: M. Strmenská – zapisovateľka,

Ospravedlnení : K. Kýška, G. Majerníčková, I. Demovič

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:

P R O G R A M :

1. Finančná situácia, vyberanie členského za rok 2021

2. Spravodaj SSS

3. Centrálne podujatia, valné zhromaždenie, jaskyniarsky týždeň 2022, speleomíting

4. 50. rokov objavenia Stratenskej jaskyne, 100 rokov objavenia Važeckej jaskyne

5. Centrálna výnimka

6. Rôzne, uznesenie z predsedníctva, poistenie

 1. Finančná situácia – príjmy k 19.11.2012: 19417,90€,
 • výdavky : 12436,78€
 • predpokl. výd. : 7333,60 €

Členské príspevky – 12068 €

 1. Spravodaj´2021
 1. Je potrebné pozývať predsedu redakčnej rady na zasadnutia výboru SSS – zabezpečí M. Strmenská
 2. Spravodaj 4 bude bol zadaný do tlače, vydaný bude na začiatku roku 2022, distribúcia bude zabezpečená v roku 2022.
 3. M. Strmenská pripraví sady Spravodajov na zviazanie
 4. M. Strmenská zabezpečí v spolupráci so SSJ distribúciu Spravodaja na sprístupnené jaskyne
 5. Centrálne podujatia
 1. Valné zhromaždenie sa plánuje uskutočniť v máji 2022
 2. Speleomíting´2022 – – miesto konania nie je definitívne určené. Návrhy sú: Liptovský Ján, Trenčín, SMOPaJ.

Tématické zameranie podujatia – 100 rokov Važeckej jaskyne

50 rokov Stratenskej jaskyne

 1. Jaskyniarsky týždeň- dve ponuky:
 1. SK Trnava
 2. SK Slovenský raj – 50 rokov Stratenskej jaskyne

Po dohode sa uskutoční JT v Malých Karpatoch a výročie objavu Stratenskej jaskyne sa pripomenie podujatím pravdepodobne v SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši a návštevou jaskyne. Súčasťou podujatia budú prednášky so zameraním na praktické jaskyniarstvo: 50. výročie objavu Stratenskej jaskyne, Potápanie v jaskyniach (Z. Hochmuth, K. Kýška), DJS – objavy a vyhodnotenie úspechov a neúspechov, Skúsenosti pri prieskume a objavovaní jaskýň a iné…

 1. Centrálna výnimka – podklady s plánmi na rok 2022 sa odoslali na jednotlivé subjekty ŠO SR
 2. Rôzne
 1. Poistenie – K. Kýška pripraví informáciu pre členov do Spravodaja
 2. SSS, SSJ a SMOPaJ – návrh urobiť stretnutie a dohodnúť sa na podmienkach poskytovania informácí o jaskyniach na verejnosť.

P. Herich navrhol vytypovať menej hodnotné jaskyne, ktoré by boli voľne prístupné verejnosti.

Zapísala 22. 12. 2021 M. Strmenská

Schválil: P. Holúbek

Overili: členovia výboru a kontrolnej komisie