Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SSS – 4. 9. 2020

sss

Prítomní :

Predseda :                  Peter Holúbek

Čestný predseda:      Ján Tulis

Členovia výboru :     Pavel Herich, Karol Kýška, Bohuslav Kortman, Martin Budaj, Peter Magdolen

Členovia kontrolnej komisie :                     Ivan Demovič, Gabriel Lešinský, Gabika Majerníčková

Program :

1. Privítanie účastníkov, voľba zapisovateľa a návrhovej komisie
2. Schválenie programu
3. Udelenie vyznamenaní (podľa návrhov zo skupín a klubov)
4. Správa o činnosti SSS a výboru
5. Správa o hospodárení za rok 2019, návrh finančného rozpočtu na rok 2020
6. Správa kontrolnej komisie

7. Kontrola uznesenia zo zasadnutia PSSS 2019

8. Diskusia

9. Hlasovanie o uznesení, záver

Bod č.1

13:30 predseda Peter Holúbek privítal prítomných účastníkov v počte 26 hlasujúcich a otvoril zasadnutie s tým, že Pavol Pokrievka príde každú chvíľu, čo sa aj potvrdilo, a zasadnutie tak bolo uznášania schopné s počtom hlasujúcich 27.

Návrhová komisia : Stanislav Pavlarčík, Miroslav Sova, Gabika Majerníčková

Zapisovateľ : Pavol Červeň

Overovateľ : Zdenko Hochmuth

Bod č.2

Karol Kýška privítal účastníkov a dal návrh na priebeh zasadnutia v počte 9 bodov. O návrhu sa hlasovalo s výsledkom :

Za                                : 27

Proti                            : 0

Zdrzali sa hlasovania : 0

Bod č.3

Vyznamenania a čestné uznania boli udelené nasledovným členom a skupinám :

Strieborná medaila :

Karolovi Ďurčíkovi pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú činnosť

Erikovi Kapucianovi  in memoriam a za dlhoročnú činnosť

Pavlovi Hovorkovi za dlhoročnú činnosť

Ľubomírovi Kokavcovi pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú činnosť

Jozefovi Gregovi – za odbornú prácu – MALAKOFAUNA

Petrovi Medzihradskému pri príležitosti životného jubilea a za všestrannú činnosť

Zlatá medaila :

Bohuslavovi Kortmanovi pri príležitosti životného jubilea a za zásluhy pre jaskyniarstvo

Danielovi Hutňanovi in memoriam a za zásluhy pre jaskyniarstvo

Čestné uznanie :

Jánovi Tirpákovi 70. rokov a za zásluhy pre jaskyniarstvo

Michalovi Varholovi pri príležitosti životného jubilea a za zásluhy pre jaskyniarstvo

Ondrejovi Trávnikovi pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú činnosť

Zdenkovi Hochmuthovi pri príležitosti životného jubilea a za zásluhy pre jaskyniarstvo

Mariánovi Bukovskému jubileum 60. rokov a za dlhoročnú činnosť

Petrovi Macečkovi pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú činnosť

Mariánovi Jagerčíkovi pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú činnosť

Silvestrovi Votoupalovi pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú činnosť

Milanovi Orfánusovi pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú činnosť

Petrovi Halenárovi pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú činnosť

Ľudovítovi Krčmárikovi pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú činnosť

Speleomíting

domáce objavy :

SK Drienka za objav Debraďských jaskýň

Zahraničie :

Jozef Grego a Mário Olšavský, prieskum a dokumentácia jaskýň v Mjanmarsku

Barbora Miškeje za športový výkon v jaskyni Gouffre Berger

Bod č.4

Predseda Peter Holúbek predniesol správu o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 2019 a poďakoval skupinám za ich aktívnu účasť na akciách.

Bod č.5

Správu o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 prečítal Bohuslav Kortman. Správa s podrobnosťami je uverejnená aj v Spravodaji. Ku správe a návrhu rozpočtu neboli žiadne pripomienky ani dotazy.

Bod č.6

Správu kontrolnej komisie za rok 2019 prečítal Ivan Demovič. Spomenul fakt, že Lukáš Kubičina sa vzdal členstva v kontrolnej komisii a podarilo sa nájsť náhradníka – Gabriela Lešinského. Správa bola bez pripomienok zo strany prítomných.

Bod č.7

Predseda Peter Holúbek zobral na vedomie prečítané správy a predniesol kontrolu uznesení. Pripomienky ku kontrole uznesení neboli.

Bod č.8

Do diskusie sa ako prvý prihlásil Miroslav Sova s otázkou na platnosť celoplošnej výnimky. Podľa výboru výnimka platí do konca roka 2020, nebolo možné ju predĺžiť kvôli výhradám zo strany kompetentných orgánov. Je podaná žiadosť o novú výnimku, ktorá by mala platiť od budúceho roku s malými zmenami po zapracovaní pripomienok zo strany kompetentných orgánov. Výbor SSS sa zaväzuje informovať skupiny o konkrétnom znení žiadosti o výnimku vrátane zmien, ku ktorým došlo.

Zdenko Hochmuth – právo na vedecké bádanie je zakotvené v ústave, a tento argument by sa mal uvádzať pri žiadosti o výnimku. Podľa Petra Holúbeka je to jeden z argumentov v žiadosti.

Na otázku Tomáša Fussgängera, ako sa rieši osoba garanta vo výnimkách, Peter Holúbek informoval, že garantom pre konkrétnu lokalitu je predseda skupiny. Prípadná zodpovednosť za škody bude predmetom vyšetrovania.

Zbyněk Valenta sa vyjadril k incidentu v Hačovej jaskyni, za ktoré bol výborom napomenutý, nesúhlasí s verdiktom, ale už to viac riešiť nebude.

Poistenie úrazu v jaskyni. Zaznelo niekoľko pripomienok :

Poistenie Alpenverein už nepokrýva riziko úrazu pri speleológii.

Karol Kýška – je možné uzavrieť si poistenie individuálne u komerčných poisťovní

Ľubica Mareková – individuálne poistenie je možné uzavrieť cez zahraničné kluby formou členstva. Podrobnosti na www.hohle.org alebo www.cave.at

Zdenko Hochmuth radí volať číslo 112 pri nehode v jaskyni, pokiaľ sa rozhodnete využiť pomoc profesionálnych záchranárov.

Tomáš Fussgänger ponúkol možnosť zverejniť jeho telefónne číslo pre prípad záchrannej akcie dobrovoľníkmi v Slovenskom krase.

Bod č.9

Miroslav Sova prečítal uznesenie :

Predsedníctvo ukladá predsedom skupín : informovať svojich členov o možnosti individuálneho poistenia s dôrazom na fakt, že Alpenverein už nehradí zásahy v jaskyniach.

Predsedníctvo ukladá výboru : požiadať o výnimku zo spoplatnenia za zásah HS pri úraze v jaskyni u Ministerstva vnútra, za dodržania konkrétnych bezpečnostných opatrení súvisiacich s pohybom v jaskyni.

Predsedníctvo ukladá výboru : pokúsiť sa presadiť prítomnosť jaskyniarov pri zásahu HS v jaskyniach.

Predsedníctvo ukladá výboru informovať skupiny o zmenách a konkrétnom znení celoplošnej výnimky na speleologický prieskum na území SR.

Hlasovanie o uznesení :

Za                                : 27

Proti                            : 0

Zdrzali sa hlasovania : 0

Zapísal : Pavol Červeň                                                dňa 4. septembra 2020

Overil : Zdenko Hochmuth

Schválil :

Uznesenie zo zasadania predsedníctva Slovenskej
speleologickej spoločnosti konaného 4.9. 2020 v SMOPaJ
v Liptovskom Mikuláši

Predsedníctvo SSS

 • oceňuje udelením vyznamenaní viacerých zaslúžilých jaskyniarov podľa priloženého
  zoznamu,
 • berie na vedomie správu o činnosti SSS za rok 2019 a čiastočne aj za rok 2020, ktorú
  predniesol jej predseda Ing. Peter Holúbek,
 • berie na vedomie správu o hospodárení SSS, ktorú predniesol jej ekonóm
  Mgr. Bohuslav Kortman,
 • berie na vedomie správu kontrolnej komisie prednesenú jej predsedom Ing. Ivanom
  Demovičom,
 • prijalo informáciu o plnení uznesenia predchádzajúceho predsedníctva prednesenú
 • predsedom SSS Ing. Petrom Holúbekom,
 • ukladá výboru zverejniť znenie návrhu novej celoplošnej výnimky, aby mohol byť OS
  a klubmi pripomienkovaný,
 • ukladá predsedom OS a klubov upozorniť členov, že poistenie u Alpenvereinu sa už
  nevzťahuje na nesprístupnené jaskyne a teda prestalo byť pre naše aktivity vhodné,
 • ukladá výboru žiadať u kompetentných orgánov vyňatie členov SSS a čakateľov
  na členstvo z platenia za záchranu v jaskyniach,
 • ukladá výboru žiadať na príslušnom ministerstve, aby na záchranné akcie v jaskyniach
  boli privolaní aj miestni jaskyniari, ktorí terén poznajú najlepšie.

V Liptovskom Mikuláši 4.9.2020 Miroslav Sova,
predseda návrhovej komisie

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár