Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 21. 10. 2016

Zápisnica č. 9/2016

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti,  konaného

dňa 21. októbra 2016 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda – P. Holúbek

Členovia výboru – M. Jagerčík,  J. Tulis, B. Kortman, P. Pokrievka, P. Magdolen,

Členovia kontrolnej komisie – I. Demovič, G. Majerníčková

Ostatní prítomní – M. Strmenská – zapisovateľka, M. Tršková, O. Miháľová, N. Filipčíková

Ospravedlnení – P. Strečanský,  P. Herich, Z. Hochmuth

 

 

 1. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:

 

 1. Kontrola plnenia úloh z výboru konaného 10. 6. 2016
 2. žiadosť SSS na prístup ku zdigitalizovaným materiálom so speleologickou tematikou
 3. poistenie, aktualizácia materiálu o internej finančnej pomoci členom SSS
 4. Speleomíting, presun zo Svitu, pozvaná Monika Tršková
 5. nový speleologický klub Adonis
 6. Speleofotografia
 7. zverejnenie materiálov z jaskyniarskeho archívu (jaskyne.enviroportal.sk)
 8. Zhodnotenie Speleoškoly a Jaskyniarskeho týždňa

 

 1. Finančný stav, 2 %

 

 1. Spravodaj SSS

 

 1. Rôzne

 

 1. celoplošná výnimka, stav rokovania
 2. osobnosti jaskyniarstva
 3. nevhodné materiály na internete
 4. iné aktuálne materiály
 5. žiadosť o stanovisko k navštevovaniu jaskyne v Kremnických vrchoch

 

 • Kontrola plnenia úloh
 1. a) Pokrievka informoval, že ešte stále nie sú jasné podmienky prístupu k digitalizovaným publikáciám – úloha trvá
 2. b) Poistenie členov SSS
 3. Oslovení boli L. Vlček a T. Fussgänger, aby zverejnili výhodné podmienky na internete, alebo v spravodaji.
 4. Magdolen oboznámi členov formou článku v Spravodaji o možnosti poistenia cez telefón.
 5. Zásady internej fin. pomoci pri úrazoch členov SSS M. Strmenská zaslala členom výboru. Aktuálizácia tohto materiálu je zatiaľ len v bode zmeny Sk na €. Výška súm za úrazy sa zatiaľ meniť nebude, ak sa nezvýši členský poplatok.
 6. I. Račko prisľúbil napísať do Spravodaja článok a poskytnúť mapu o lokalitách kde nie je potrebné špeciálne poistenie . B. Kortman a P. Holúbek pourgujú ich dodanie.
 7. c) Speleomíting ´2017 – diskusia k tomuto bodu prebehla za účasti prizvaných  –      Miháľovej,  M. Trškovej a N. Filipčíkovej.  Speleomíting  sa stal neodmysliteľnou súčasťou života jaskyniarov na Slovensku a taktiež spropagoval SSS aj širšej verejnosti. Za dlhé roky sa toto podujatie spája s hlavnou organizátorkou – Oľgou Miháľovou.  Prítomní sa zhodli, že presun podujatia zo Svitu  do L. Jána by mohol byť pozitívnou zmenou, nakoľko by sa mohol doplniť aj o návštevy  jaskýň.  Predbežne bude  O. Miháľová rezervovať  priestory  na konanie podujatia aj vo Svite  do 30.1.2017. M. Tršková a N. Filipčíková v spolupráci s členmi výboru pripravia program  a organizačne zabezpečia podujatie v Lipt.     Jáne (priestory na premietanie, ubytovanie, stravovanie, techniku). Definitívne stanovisko     vo veci zaujme výbor na svojom  prvom   zasadnutí v novom roku.  Zasadnutie PSSS sa môže    konať v SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši. Termín bol predbežne  stanovený na 28. – 29. 4. 2017, bude však konzultovaný z ČSS, čo zabezpečí ešte O. Miháľová. M. Strmenská pošle  N. Filipčíkovej adresár.

 

 1. d) Nový speleologický klub Adonis – formou listu prišla otázka kedy sa stanú členmi SSS. Bolo im odpovedané, že aj napriek upozorneniu neposlali svoju žiadosť pred valným zhromaždením v tomto roku a tak najbližší možný termín ich prijatia bude až na predsedníctve v roku 2017.

 

 1. e) Speleofotografia 2016 – na podujatí sa intenzívne pracuje, fotografie sú už k dispozícii. Doriešiť bolo potrené ešte finančné krytie celej akcie. Organizátori neposkytli do termínu konania záväzný rozpočet. Na základe informácií P. Holúbka sa na podujatí bude podieľať mesto L. Mikuláš dotáciou 800 €, SMOPaJ. Prítomní členovia schválili finančnú podporu podujatia maximálne do výšky 800 € na publikačnú činnosť – vydanie katalógu (150 ks).

 

 1. f) Zverejnenie materiálov z jaskyniarskeho archívu – prítomní členovia výboru sa zhodli, že prístupnosť týchto materiálov môže byť len na úrovni zoznamu jaskýň z dôvodu ochrany jaskýň, osobných údajov a taktiež bezpečnosti záujemcov.
 2. Holúbek navrhol, aby boli autori portálu zo SAŽP v Banskej Bystrici prizvaní na rokovanie výboru, kde by sa detailne dohodli podmienky zverejňovania informácií poskytovaných múzeu Slov. spel. spoločnosťou, s čím všetci prítomní súhlasili.

 

 1. Zhodnotenie Speleoškoly a Jaskyniarskeho týždňa

       Uskutočnili sa obidve podujatia s s dobrou účasťou, finančne boli podporené SSS.           

       Účastníkom speleoškoly registrovaným v SSS sa preplatila polovica nákladov a JT bol   

       podporený sumou 300,- Euro.

 

 1. Finančný stav
 2. a) spoločnosť disponuje cca 18.200 €
 3. b) prostriedky z eurofondov do konca roku 2016 určite nebude možné čerpať
 4. c) M. Strmenská má za úlohu sledovať výzvy s možnosťou príspevkov najmä na               

        publikačnú činnosť spoločnosti a propagovať reklamné možnosti v Spravodaji SSS    

 

 1. Spravodaj – pripravuje sa č. 3, do dvoch týždňov sa uzavrie, chýbajú však príspevky z praktického prieskumu, bolo by vhodné informovať členov SSS o situácii, aby pomohli naplniť číslo.

 

 1. Rôzne
 2. a) Celoplošná výnimka – Holúbek informoval prítomných o niekoľkých stretnutiach vo veci na úrovni ŠOP SR a Správy slovenských jaskýň. Zatiaľ sa hľadajú možnosti akým spôsobom zabezpečiť fungovanie jaskyniarov v nastavených pravidlách ŠOP SR.

 

 1. b) Osobnosti jaskyniarstva – uverejnených bolo zatiaľ málo. Je potrebné viac oslovovať jaskyniarov, aby prispeli do tohto bloku na web stránke SSS. M. Kudla pripraví formulár do Spravodaja, aby prispievatelia mali ľahšiu prácu.

 

 1. c) Nevhodné materiály na internete – išlo o podnet p. Laučíka k príspevkom na FB stránke dvoch jaskyniarskych skupín. Prítomní sa dištancovali od uvedených nevhodných prejavov a navrhli riešenie pomocou osobných kontaktov.

 

 1. d) Iné aktuálne materiály – otvorenia Brestovskej jaskyne pod SSJ sa zúčastnili za výbor B. Kortman a Z. Hochmuth.

 

 1. e) Žiadosť o stanovisko k navštevovaniu jaskyne v Kremnických vrchoch, ako súčasť zaistenej lezeckej cesty na Skalke – prítomní uvítali aktivitu a spoločnosť dá kladné stanovisko s tým že môžeme tu pripraviť informačný panel, ktorý bude propagovať našu činnosť.

 

 1. f) Návrh na vrátenie názvu Demänovskej ľadovej jaskyne pre SSJ sa pre neúčasť Z. Hochmutha a P. Hericha neprerokovávalo, bude sa to riešiť elektronickou poštou.

 

 

V Liptovskom Mikuláši 25. 10. 2016

Zapísala:  M. Strmenská                                                                                 Overil: P. Holúbek 

 

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár