2% + Obežník vedúcim oblastných skupín / klubov SSS

pdf

2% – pdf

 

Vážení kolegovia! Ďakujem v mene výboru SSS Tebe i členom Tvojej oblastnej skupiny či klubu za činnosť, ktorú ste vlani vykonávali v krase a jaskyniach alebo v súvislosti s nimi. Všetkým želám v novom roku zdravie, dobré rozhodnutia a jaskyniarske šťastie.

V piatok 27. marca sa vo Svite uskutoční predsedníctvo SSS a v sobotu speleomíting. Aj v tejto súvislosti Ti chcem pripomenúť niektoré povinnosti, ktoré je potrebné splniť, aby sme mohli komplexne zhodnotiť výsledky našej organizácie za rok 2014.

 

 • Uskutočnenie výročnej členskej schôdze

Žiadam Ťa, ak ste tak ešte neurobili, o uskutočnenie výročnej členskej schôdze, ktorá zhodnotí činnosť skupiny / klubu, zvolí alebo potvrdí vo funkcii jej / jeho vedenie, spresní členskú základňu a schváli správu o činnosti.

 

 • Správa o činnosti

Správa o činnosti skupiny / klubu by mala mať túto štruktúru:

 1. a) aktualizovaný zoznam členov, prípadné zmeny vo vedení,
 2. b) prípadné zmeny adries a telefónov (e-mailov) predsedu alebo kontaktnej osoby, údaje o vlastnej internetovej stránke,
 3. c) prehľad terénnych akcií spracovaný formou tabuľky, celkový počet akcií, t. denníkov, objavených metrov chodieb, zameraných metrov, osobitne u nás a v zahraničí (v prípade spoločných akcií viacerých skupín sa treba dohodnúť, za ktorú skupinu
  a aké údaje sa uvedú, aby nedošlo k duplicite); pri t. denníkoch uviesť počet TD, ktoré skupina / klub odovzdá, resp. pošle
  (v elektronickej alebo písomnej forme) na sekretariát SSS,
 4. d) súhrnné zhodnotenie dosiahnutých výsledkov v prieskume, výskume, ochrane krasu a jaskýň a iných aktivít skupiny / klubu za rok 2013.

Vypracovaniu správy venuj náležitú pozornosť; len tak môže byť kvalitná aj celková správa o činnosti SSS za rok 2014.

Do konca januára treba zaslať na sekretariát (speleo@ssj.sk) správu o činnosti za rok 2014, ktorá sa bude publikovať v Spravodaji. Chcel by som upozorniť, že je tu oproti minulosti zmena. Správa by mala mať veľkosť do 12 000 znakov a je možné priložiť 3 prílohy (fotografie, mapy, náčrty, schémy a pod), ktoré budú charakterizovať uplynulé obdobie v skupine či klube.  

 

 • Technické denníky

Pokiaľ si mne alebo na sekretariát SSS priebežne nezasielal TD z akcií, pošli ich súčasne so správou o činnosti, najvhodnejšie
e-mailom, na CD alebo na diskete, príp. v papierovej forme.

 • Členské príspevky

Výška členského príspevku na rok 2014 zostáva pre členov skupín / klubov: riadni členovia 10 €, dôchodcovia a ženy na materskej dovolenke 3,5 €; nezaradení členovia 13 €. Členské príspevky pošlite poštovou poukážkou na adresu sekretariátu SSS, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, alebo na účet SSS č. 2620752050/1100. Súčasne pošlite, resp. na rube poukážky uveďte zoznam platiacich členov. Peniaze môžete odovzdať aj osobne na sekretariáte SSS.

Zároveň upozorňujem tých, ktorí doteraz neuhradili členské za minulý/é rok/y, aby tak bezodkladne urobili!

 

Posledné, štvrté číslo Spravodaja je už v tlači a dostanú ho skupiny / kluby v priebehu januára, Spravodaj 1/2015, ktorý bude obsahovať aj správu o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti vrátane správ jednotlivých skupín a klubov SSS, vydáme do termínu predsedníctva.

 • % z dane z príjmu pre SSS a oblastné skupiny / kluby

Upozorňujem, že v r. 2015 je naša organizácia opäť zaregistrovaná ako možný príjemca 2 % podielu dane z príjmu (zaplatená daň z príjmu za r. 2014). Tie skupiny a kluby SSS, ktoré nie sú registrované samostatne a 2 % z dane im darcovia (daňovníci) poukážu prostredníctvom SSS, môžu predložiť kópie vyplnených a odovzdaných tlačív od jednotlivých darcov za zdaňovacie obdobie 2014 na sekretariát SSS, pričom platia rovnaké podmienky ako doteraz (80 % z celkovej poukázanej sumy môžu použiť na oprávnené výdavky).

 • Predsedníctvo SSS, speleomíting

Súčasťou programu predsedníctva a speleomítingu bude oceňovanie a v súvislosti s tým Ťa vyzývam predložiť:

 • návrhy na ocenenie objavov, speleologických činov,
 • návrhy na ocenenie zaslúžilých členov.

Termín na predloženie návrhov je 28. február 2015. Návrhy pošli na adresu sekretariátu SSS emailom: speleo@ssj.sk, prípadne poštou: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Peter Holúbek v. r.

predseda SSS

 

 

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár