Nový zoznam jaskýň Slovenska

Koncom minulého roka uzrel svetlo sveta nový Zoznam jaskýň Slovenskej republiky,zachytávajúci stav ku koncu roka 2017. Nalistovať si ho môžte aj na internete http://www.smopaj.sk/sk/zoznam-jaskyn


Ústredná evidencia a dokumentácia jaskýň patrí k hlavným úlohám Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši. Všetky písomné  a grafické dokumenty sú uložené v archíve podzemných krasových javov. Informácie o jaskyniach v elektronickej forme sú uložené v  Národnej databáze jaskýň (NDJ), ktorá poskytuje základné identifikačné a odborné údaje o jaskyniach, ich stave zachovania, ochrany a potencionálneho ohrozenia a archivuje dokumenty s tým súvisiace. Pri získavaní údajov do databázy spolupracuje s jaskyniarskymi organizáciami:  – Slovenskou speleologickou spoločnosťou (SSS) – jej členovia objavujú jaskyne, vykonávajú  prieskum, ochranu a dokumentáciu,   – Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR) a jej zložkami Správou slovenských jaskýň (SSJ) – zabezpečuje ochranu, monitoring, starostlivosť o všetky jaskyne  a prevádzku sprístupnených jaskýň, – Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) –  spravuje softvér a prevádzkuje údajovú základňu pre NDJ. Exportovaním zoznamu z NDJ sa vytvoril Zoznam jaskýň na Slovensku k 31.12.2017, ktorý obsahuje 7242 jaskýň.  Krasové územia na Slovensku zaberajú rozlohu 2700 km2. Na tomto území sa vytvorili geomorfologické a hydrologické javy škrapy, závrty, kaňony, ponory a jaskyne. Jaskyňa je podzemný priestor, ktorý vznikol eróznou a následne koróznou činnosťou vody v karbonátových horninách (vápence, dolomitové vápence, travertíny). Niektoré jaskyne sa vytvorili aj v nekarbonátových horninách 294 jaskýň (pieskovce, vulkanické horniny, granity a iné). Podľa genézy jaskyne poznáme so sintrovou, ľadovou a aragonitovou výzdobou. Pre verejnosť je otvorených 13 sprístupnených jaskýň, 7 iných sprístupnených  a 45  verejnosti voľne prístupných (VVP) jaskýň. Viac sa dozviete v samom Zozname. Veríme, že Vám prinesie užitočné informácie k Vašej speleologickej činnosti!

za redakciu SSS.sk Lukáš Vlček

Facebook komentár

Komentár WEB

Pridaj komentár