Nový zoznam jaskýň Slovenska

, Nový zoznam jaskýň Slovenska, Slovenská speleologická spoločnosť

Koncom minulého roka uzrel svetlo sveta nový Zoznam jaskýň Slovenskej republiky,zachytávajúci stav ku koncu roka 2017. Nalistovať si ho môžte aj na internete http://www.smopaj.sk/sk/zoznam-jaskyn


Ústredná evidencia a dokumentácia jaskýň patrí k hlavným úlohám Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši. Všetky písomné  a grafické dokumenty sú uložené v archíve podzemných krasových javov. Informácie o jaskyniach v elektronickej forme sú uložené v  Národnej databáze jaskýň (NDJ), ktorá poskytuje základné identifikačné a odborné údaje o jaskyniach, ich stave zachovania, ochrany a potencionálneho ohrozenia a archivuje dokumenty s tým súvisiace. Pri získavaní údajov do databázy spolupracuje s jaskyniarskymi organizáciami:  – Slovenskou speleologickou spoločnosťou (SSS) – jej členovia objavujú jaskyne, vykonávajú  prieskum, ochranu a dokumentáciu,   – Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR) a jej zložkami Správou slovenských jaskýň (SSJ) – zabezpečuje ochranu, monitoring, starostlivosť o všetky jaskyne  a prevádzku sprístupnených jaskýň, – Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) –  spravuje softvér a prevádzkuje údajovú základňu pre NDJ. Exportovaním zoznamu z NDJ sa vytvoril Zoznam jaskýň na Slovensku k 31.12.2017, ktorý obsahuje 7242 jaskýň.  Krasové územia na Slovensku zaberajú rozlohu 2700 km2. Na tomto území sa vytvorili geomorfologické a hydrologické javy škrapy, závrty, kaňony, ponory a jaskyne. Jaskyňa je podzemný priestor, ktorý vznikol eróznou a následne koróznou činnosťou vody v karbonátových horninách (vápence, dolomitové vápence, travertíny). Niektoré jaskyne sa vytvorili aj v nekarbonátových horninách 294 jaskýň (pieskovce, vulkanické horniny, granity a iné). Podľa genézy jaskyne poznáme so sintrovou, ľadovou a aragonitovou výzdobou. Pre verejnosť je otvorených 13 sprístupnených jaskýň, 7 iných sprístupnených  a 45  verejnosti voľne prístupných (VVP) jaskýň. Viac sa dozviete v samom Zozname. Veríme, že Vám prinesie užitočné informácie k Vašej speleologickej činnosti!

za redakciu SSS.sk Lukáš Vlček

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár