Speleomíting 2012

, Speleomíting 2012, Slovenská speleologická spoločnosť

 , Speleomíting 2012, Slovenská speleologická spoločnosť Apríl je každoročne mesiacom, v ktorom jaskyniari Slovenskej speleologickej spoločnosti bilancujú svoju činnosť za minulý rok. Aktivity jaskyniarov vrátane výsledkov speleologického prieskumu, výskumu a ochrany krasových javov sa hodnotili 13. 4. 2012 na zasadnutí predsedníctva SSS vo Svite. Nasledujúci deň, 14. apríla, sa v Dome kultúry vo Svite uskutočnilo tradičné celoslovenské stretnutie jaskyniarov SPELEOMÍTING 2012. Na podujatí, ktoré začína mať medzinárodný charakter, sa zúčastnilo do 180 jaskyniarov a priaznivcov speleológie zo Slovenska, Česka a Poľska.

 

 

Po úvodnom príhovore predsedu SSS Bohuša Kortmana, ktorý privítal účastníkov Speleomítingu vrátane hostí, medzi nimi i predsedu Českej speleologickej spoločnosti Zdenka Motyčku, prevzali ocenenia členovia SSS za vlaňajšie najvýznamnejšie speleologické aktivity na Slovensku a v zahraničí. Prvý raz sa oceňovali aj autori najlepších príspevkov v časopise Spravodaj SSS za uplynulý rok.

Počas celého dňa sa v programe Speleomítingu (pozri ďalej) prezentovali na kinoplátne aktuálne výsledky prieskumu, výskumu jaskýň a krasu u nás i vo svete, objavy členov SSS v Slovenskej republike a v zahraničí i zaujímavosti z oblasti speleológie. Premietlo sa 16 súťažných filmov. Na paneloch vo vestibule domu kultúry jaskyniari pripravili zaujímavú výstavu mapovej a fotografickej dokumentácie. Na záver podujatia prítomní diváci vyhodnotili hlasovaním najlepšie príspevky a najlepšiu panelovú výstavu.

Naša úprimná vďaka patrí tým, ktorí darovali hodnotné ceny pre ocenených jaskyniarov: Meander s. r. o., Chemosvit-Fibrochem, a. s.,

Žilmont s. r. o. Žilina a Správa slovenských jaskýň. Takisto ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o dobrý a nerušený priebeh Speleomítingu, a tešíme sa na stretnutie vo Svite roku 2013.

 

Niekoľko postrehov

Príspevky v programe Speleomítingu nasledovali plynulo. Vo vestibule bolo rušno, panely boli plné fotografií a mapovej dokumentácie, čo je znak bohatej činnosti jaskyniarov. Azda chýbala len firma Meander, aby si záujemcovia mohli nakúpiť jaskyniarsky materiál.

Vždy netrpezlivo čakám do poslednej chvíle na príspevky do programu. Mala by som oveľa menej stresu, keby ich autori prihlasovali priebežne a nenechávali si prihlášku na poslednú chvíľu, resp. až po určenom termíne.

Menší problém nastal pri zabezpečení ubytovania. V hoteli Mladosť, kde sme boli už ako doma celých 20 rokov, začali s rekonštrukciou. Preto po hľadaní náhradného riešenia sa nakoniec vybrala ubytovňa Skala, ktorá ponúkla stravu a ubytovanie za solídnu cenu. Niektorí boli možno zaskočení touto zmenou. Výnimkou nebol ani personál ubytovne, ktorý mal iné zvyky, bolo potrebné riešiť niektoré nedorozumenia pri registrácii, platení atď. Nakoniec všetko dobre dopadlo a s ubytovaním i so stravovaním v Skale bola všeobecná spokojnosť, pravda, s jedinou výhradou, týkajúcou sa každoročne sa opakujúcej situácie: Tí, ktorí si

v záväznej prihláške objednajú stravu, majú na ňu prednostný nárok. Majiteľom ubytovne a reštaurácie v dome kultúry, ktorí si podľa počtu prihlásených nakúpia potraviny, spôsobuje problémy, keď stravu požadujú i neprihlásení účastníci. Tých je čoraz viac, lebo sa spoliehajú na to, že stravu dostanú aj bez záväznej prihlášky. Preto od budúceho roka bude platiť, že nárok na stravu

v cene uvedenej na pozvánke budú mať len záväzne prihlásení účastníci. Neprihlásení budú musieť za stravu zaplatiť o 1 € viac.

 

Ocenenia SSS za rok 2011 získali

Členovia Speleoclubu Chočské vrchy za objav Prosieckej jaskyne ako výsledok dlhodobého úsilia vynaloženého v jaskyni O-3 v Prosieckej doline, Chočské vrchy

Jaskyňa dosiahla dĺžku 260 m, r. 2011 v nej jaskyniari objavili a zamerali po dlhom období vytrvalej a náročnej práce 146,63 m.

 

Členovia Speleoklubu Drienka Košice za objav jaskyne Prievanová diera na Plešiveckej planine v Slovenskom krase

Po kopáčskych prácach vo viac ako desaťročie opustenej speleologickej sonde Prievanová diera jaskyniari prenikli do novej jaskyne. Ku koncu roka 2011 sa podarilo v jaskyni zamerať 260 m polygónu s hĺbkou -34 m. Dĺžka jaskyne však prevyšuje 600 m a jej zameriavanie pokračuje od začiatku r. 2012.

 

Členovia SK Červené vrchy a ďalší účastníci expedícií Jakupica – Macedónsko zo speleologických klubov SSS Banská Bystrica, Detva, Drienka, Inovec, Malá Fatra, Nicolaus, Šariš, Turiec, UK Bratislava za objavy v jaskyni Slovačka jama na Karadžici

V náhornej planine pohoria Jakupica naši jaskyniari vstúpili do rozsiahleho jaskynného systému. Dosiahli v ňom hĺbku -598 m, dĺžku 2,5 km, objavili ďalších 0,5 km nových chodieb, zamerali 1300 m.

 

Členovia SK Drienka Košice a SK Šariš za objavy v rumunskej jaskyni Drăcoaia v pohorí Bihor

V jaskyni prenikli do nových priestorov v dĺžke cca 900 m, pričom sa podarilo zamerať 560 m. Jaskyňa dosiahla k 15. 1. 2012 dĺžku 1667 m pri prevýšení 106 m.

 

Ocenenia redakčnej rady Spravodaja SSS pre autorov najprínosnejších príspevkov za rok 2011

Ľubomír Plučinský: Nové objavy v Javorinke

Juraj Szunyog: Objav Prosieckej jaskyne

Zdenko Hochmuth: Zaujímavý montanistický objekt v Kopytovskej doline

Peter Holúbek: Čo nové v Novej Stanišovskej jaskyni

 

Ocenenia divákov Speleomítingu 2012

• Najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít

                Juraj Szunyog: Objav Prosieckej jaskyne

• Najhodnotnejší príspevok zo zahraničných ciest

                Branislav Šmída, Jozef Grego: Jaskyniarsko-prírodovedecká predexpedícia – Vietnam 2012

• Najlepšia panelová dokumentácia

                Eduard Piovarči: Snívanie o kráse(fotodokumentácia)

 

Stručný prehľad najzaujímavejších objavov klubov a skupín SSS v roku 2011

 

Speleo Bratislava

V jaskyni Stará garda sa podarilo preniknúť do nových objavov v odhadovanej dĺžke cca 400 m.

 

SK Červené vrchy a ďalšie kluby SSS

Kosovo – Velika klisura: jaskyňa má výšku +310 m, zameranú dĺžku 7,5 km. Ďalšie asi 3 km treba ešte zamerať.

Macedónsko – Jakupica: v jaskyni Slovačka jama na Karadžici – CEKI 1 účastníci expedícií vstupujú do rozsiahleho jaskynného systému, v ktorom dosiahli hĺbku 598 m, dĺžku 2,5 km a objavili ďalších asi 0,5 km nových chodieb.

JK Demänovská Dolina

V jaskyni Štefanová postúpili do ďalších častí zatiaľ neznámej dĺžky. Počas roka zamerali spolu 1961 m. Celková dĺžka jaskyne k 31. 12. 2011 dosiahla 13 105 m. Demänovský jaskynný systém – dĺžka spracovaných polygónových ťahov spolu s obrysmi jaskynných priestorov je 50,450 km.

 

SK Drienka

Na Plešiveckej planine prenikli po výkopových prácach vo viac ako desaťročie opustenej speleologickej sonde Prievanová diera do novej jaskyne. Ku koncu roka 2011 sa podarilo v jaskyni zamerať 260 m polygónu s hĺbkou 34 m. Dĺžka jaskyne však prevyšuje 600 m a jej zameriavanie pokračuje od začiatku roka 2012.

V jaskyni Drăcoaia (Rumunsko, pohorie Bihor) SK Drienka spolu s SK Šariš prenikli do nových priestorov v dĺžke cca 900 m, pričom vlani zamerali 560 m. Jaskyňa dosiahla k 15. 1. 2012 dĺžku 1667 m pri prevýšení 106 m.

 

SC Chočské vrchy

Objav Prosieckej jaskyne, ktorá vrátane jaskyne O-3 dosiahla dĺžku 260 m; 146,63 m v nej zamerali. Spolu roku 2011 objavili na domácich lokalitách 217 m.

 

SK Nicolaus

V Novej Stanišovskej jaskyni v spolupráci s jaskyniarmi zo Zakopaného a Demänovskej Doliny objavili okolo 500 m nových priestorov. Roku 2011 dĺžka jaskyne vzrástla o 852 m. Na začiatku roka 2012 mala jaskyňa dĺžku 3186 m.

V Jaskyni zlomísk sa sondovalo v Hučiacej plazivke. Dĺžka jaskyne koncom roka 2011 bola 11 018 m. Za posledný rok sa jaskyňa predĺžila o 152 m.

 

SK Slovenský raj

V jaskyni Duča zamerali a zdokumentovali 183 m nových priestorov, čím jaskyňa dosiahla dĺžku 289 m.

Dĺžka Stratenskej jaskyne: 19 594 m + Psie diery 2670 m = 22 264 m. V roku 2011 sa objavilo 92,4 m.

 

SK UK Bratislava

Pokračujúce práce v jaskyni Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách priniesli 2 km nových objavov. Aktuálna dĺžka systému je 28 699 m.

 

JS Spišská Belá

Roku 2011 prirodzené prepojenie Nádejnej jaskyne s jaskyňou Javorinka prispelo k novým objavom 640 m priestorov, zameraných 536 m chodieb. V súčasnosti jaskynný systém Javorinky s celkovou dĺžkou zameraných chodieb 10 501 m a prevýšením 477 m sa stal druhou najhlbšou a piatou najdlhšou jaskyňou na Slovensku.

 

 

PROGRAM SPELEOMÍTINGU 2012

 

OTVORENIE SPELEOMÍTINGU

Ocenenia: za úspešnú činnosť členov SSS na Slovensku a v zahraničí

 

Názov prezentácie

prednášajúci /autor

OS / SK

1

Optimistická 1980 (prepis 16-mm filmu)

Slavomír Chmela

JK Strážovské vrchy

2

Jaskyňa nad vyvieračkou – 40 rokov

Pavol Cvacho

JK Varín

3

Archeologická perspektíva Silickej ľadnice

Marián Soják

SK Slov. raj, AÚ SAV Nitra

4

Silická ľadnica

Jaroslav Stankovič

SK Minotaurus

5

Snívanie v tráve – z činnosti OS Veľká Fatra a JS Aragonit v roku 2011

 

Eduard Piovarči

JS Aragonit, OS Veľká Fatra

6

Jaskyniarsky týždeň SSS

v poľských Tatrách

Jadwiga Trojan,

Lukáš Vlček

SK Tatrzański, Zakopane, SSS

7

Snívanie o kráse – zo zahraničnej cesty

JS Aragonit, Slovinsko a Chorvátsko

Eduard Piovarči

JS Aragonit, OS Veľká Fatra

8

Jaskyňa Džimova spása

Ľubo Semelbauer

JK Strážovské vrchy

9

Jaskyne Strážova

Ján Kasák

JK Strážovské vrchy

10

Vrgoracko polje – krasové polje v tieni

Biokova (Chorvátsko)

Milan Horňák

SK Malá Fatra,

Jamarski klub Železničar Ljubljana

11

Objav Prosieckej jaskyne

Juraj Szunyog

SK Chočské vrchy

12

Prievanová diera na Plešiveckej planine

Jozef Psotka

Speleoklub Drienka

13

Jaskyniarsko-prírodovedecká
predexpedícia – VIETNAM 2012

Branislav Šmída,

Jozef Grego

SK UK Bratislava

14

Novinky z Javorinky

Ján Lizák

JS Spišská Belá

15

Jaskyňa Drăcoaia

(Rumunsko, Bihor) 2002 – 2012

Vladimír Papáč

Speleoklub Drienka

16

Mexiko

Zdeno Hochmuth

SK UPJŠ Košice

 

S prilbou a zápisníkom (prepis 16-mm filmu)

Slavomír Chmela

JK Strážovské vrchy

 

 

autor: Oľga Miháľová

 

 

{phocagallery view=category|categoryid=28|limitstart=0|limitcount=0|detail=6|displayname=1|displaydetail=1|imageshadow=shadow1}

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár