VZ – Návrhy na zmeny v stanovách SSS

Vážení členovia SSS,

pripravované 18. Valné zhromaždenie  má za úlohu zmenou stanov zlepšiť chod a fungovanie spoločnosti. Touto cestou by som chcel vyzvať všetkých našich členov, aby sa ho zúčastnili a svojim hlasovaním vyjadrili svoj postoj.

Do 29. marca 2016 boli na sekretariát SSS doručené nasledovné návrhy na zmeny stanov SSS a volebného a rokovacieho poriadku SSS:

Návrhy na zmeny v stanovách SSS

A. Úrazové poistenie

1. Návrh výboru SSS:

Vypustenie v článku 3 vety2. Člen SSS má právo na úrazové poistenie.

2. Návrh OS Brezno:

navrhuje nezrušenie článku 3 vety 2 ale zmeniť ju na vetu člen SSS má právo na poistenie pre výkon horskej služby a následne zvýšiť  členské a zaplatiť všetkým členom poistenie pre výkon horskej služby, vybaviť s poisťovňou zľavu na poistnom.

3. Návrh Martin Szunyog:

Ponechanie poistenia v stanovách SSS.

Komentár:

Vypustenie tohto článku zo stanov nebráni spoločnosti uzavrieť poistenie pre svojich členov.

Valné zhromaždenie  na základe diskusie môže poveriť konať výbor v tejto veci.

B. Poslanie spoločnosti

1. Návrh výboru SSS:

Rozšírenie bodu 2 v článku 2, ktorého pôvodné znenie:

Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane prírody a životného prostredia  

by sa malo zameniť na

 

Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane jaskýň, prírody a životného prostredia prostredníctvom dobrovoľnej speleologickej strážnej služby (kontrola speleologických lokalít), formou praktickej starostlivosti o jaskyne a priepasti (uzatváranie a budovanie vchodov jaskýň a priepastí, čistenie a práca s odpadom v podzemných priestoroch, atď.), dokumentačnou činnosťou (určovanie polohopisu vchodov, zameriavanie podzemných priestorov a tvorba speleologických máp), publikačnou činnosťou (vydávanie periodických a neperiodických publikácií) a vykonávaním environmentálnych, vzdelávacích, kultúrno-výchovných, športových a iných aktivít súvisiacich s poslaním organizácie.

C. Finančné zabezpečenie

1. Návrh výboru

Do článku 20 Finančné zabezpečenie tvoria:

a) členské príspevky,

b) príjmy z verejnoprospešnej a osvetovej činnosti, príjmy z reklám a z predaja vlastných publikácií a iných propagačných materiálov,

 c) dotácie, dary, sponzorské príspevky,

doplniť písmeno

 

d) príjmy z hospodárskej činnosti a fondov, ktorých cieľom je informovať verejnosť a zlepšiť stav a ochranuživotného prostredia.

D. Výbor SSS

 

1. Návrh Ivana Demoviča

Úprava článku 7 bod 2 – pôvodné znenie textu:

Výbor sa schádza podľa potreby, najmenej raz za štvrťrok.

by sa malo zmeniť na:

Výbor sa schádza podľa potreby,  spravidla raz za štvrťrok.

 

 

Návrhy na zmeny vo volebnom a rokovacom poriadku

 

 

1. Návrh výboru a kontrolnej komisie:

 

Zmeniť číslovanie a doplniť  –Kontrolnú komisiu dať pod článok 11 a v článku 10 doplniť Výbor s nasledovným textom:

 

1.   Výbor v súlade so stanovami  riadi SSS a jeho zasadnutie zvoláva predseda. Zasadnutie sa môže uskutočniť  aj vtedy, keď o to požiada nadpolovičná väčšina členov výboru alebo predseda kontrolnej komisie. 

2.    Rokovanie výboru vedie jeho predseda, ktorý zabezpečí prípravu programu rokovania a príslušných podkladových materiálov. Pozvánku s programom a materiálmi na rokovanie zasiela sekretariát členom výboru najmenej 2 týždne pred zasadnutím výboru.

3.   V obzvlášť naliehavom prípade môže rokovanie výboru prebehnúť aj formou „per rollam“, teda prostredníctvom elektronickej pošty; e-mailová komunikácia sa v tomto prípade archivuje a totožnosť sa môže overiť telefonicky. 

4.   Na rokovanie výboru môžu byť podľa potreby prizvaní aj nečlenovia výboru.

5.   Z rokovania výboru sa vyhotoví písomný záznam.

2. Návrh Martina Szunyoga:

 

Pridať bod : „Minimálne všetci predsedovia budú informovaní o zvolávaní rokovaní“

 

                                                                                                                                Peter Holúbek

                                                                                                                                predseda SSS                                    

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár