Zápis zo zasadnutia výboru SSS dňa 15. 9. 2012

Zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo v piatok 15. 9. 2012 o 13. hodine na sekretariáte SSS v Liptovskom Mikuláši, sa zúčastnili Bohuslav Kortman (predseda), Ján Tulis (čestný predseda), Peter Magdolen (podpredseda), Lukáš Vlček (tajomník), Peter Holúbek (ekonóm), Oľga Miháľová, Zdenko Hochmuth, Marián Jagerčík (členovia výboru), za kontrolnú komisiu boli prítomní Peter Strečanský (predseda) a Slávka Szunyogová (členka), ospravedlnil sa Ivan Demovič.

 

Zhodnotili sa centrálne podujatia SSS Lezecké dni a 53. jaskyniarsky týždeň SSS; správy o ich vydarenom priebehu sa uverejnia na webovej stránke SSS. L. Vlček spolu s J. Trojanovou pripravili o JT rozsiahly článok do Spravodaja SSS. Výsledky pilotného kurzu Speleoškoly pod patronátom SSS zhrnul P. Magdolen a označil ho ako mimoriadne úspešný, síce bez finančného zisku, avšak s prínosom vo forme získania mladých nadšených jaskyniarov. Z. Hochmuth referoval o plánovanom mapovacom kurze Speleologickej školy SSS, ktorý sa uskutoční 23. – 25. 11. 2012, miesto konania a ďalšie podrobnosti sa včas spresnia. O. Miháľová pripravuje Speleomíting 2013 na termín 13. 4. 2013, zasadnutie predsedníctva SSS bude 12. 4. 2012. Ďalšie informácie budú nasledovať. O organizovaní Jaskyniarskeho týždňa SSS v r. 2013 bude rokovať P. Holúbek s ďalšími predstaviteľmi Speleoklubu Nicolaus a s vedením ostatných skupín na Liptove. O príprave postkongresových exkurzií medzinárodného kongresu UIS, ktorý sa bude konať roku 2013 v Brne, referovali P. Holúbek a L. Vlček. Zostáva otvorená otázka poistenia účastníkov exkurzií na Slovensku. M. Strmenská zabezpečí do 30. 9. 2012 úhradu poplatku UIS a ½ vyfakturuje SSJ. Speleofotografia 2012 – SSS poskytne pre O. Šimíčka, ktorý bol v súťaži ocenený, ako cenu publikácie Plešivecká planina, Bibliografia Spravodaja SSS a Zoznam jaskýň SR; na vernisáži sa za SSS zúčastní P. Holúbek.

O prijatie do SSS požiadali dve novovzniknuté speleopotápačské skupiny (Sekcia speleopotápania a Speleodiver). Predtým, ako sa pripravia podklady na návrh výboru na ich prijatie do SSS pre predsedníctvo, ktoré schvaľuje prijímanie nových skupín do SSS, bude s nimi rokovať Z. Hochmuth (termín: do konca októbra).

Speleoklublub Slovakia-Ďumbier funguje v provizórnom režime. Riešenie tohto problému si vyžaduje dlhší čas. Zistili sa nezrovnalosti v adresári SSS, kde dva subjekty majú to isté personálne obsadenie (Speleoklub Trnava a OS Dolné Orešany). O ďalšom postupe bude s ich predstaviteľmi rokovať P. Magdolen.

V bode Rozličné sa preberala o. i. zahraničná spolupráca. Členovia výboru poverili L. Vlčeka zastupovaním spoločnosti na zasadaní Európskej speleologickej federácie, ktoré sa uskutoční 29. 9. 2012 vo švajčiarskom Muotathale.

V otázke webovej stránky SSS prisľúbil jej redaktor zviditeľniť kontakt na administrátora a redaktora a priradiť logá k jednotlivým klubom v adresári SSS.

Grant SMOPaJ (technické denníky) – sektretárka bude urgovať zaslanie potrebných dokladov od skupín a klubov, takisto vyzve skupiny a kluby, ktorých prostredníctvom poukázali darcovia 2 % dane z príjmu za minulý rok SSS, aby jej urýchlene o tom predložili doklady. SSS sa do 15. 12. opätovne zaregistruje ako príjemca 2 % z dane z príjmu. M. Strmenská pripraví aktuálny zoznam OS a K, ktoré majú vlastnú právnu subjektivitu.

Redakčná rada časopisu Slovenský kras prostredníctvom Z. Hochmutha žiada o finančný príspevok na vydanie 2. čísla 50-teho ročníka časopisu v prípade potreby. Výbor túto možnosť schválil.

Publikácia venovaná významným slovenským jaskyniarom Kámenovi, Mitterovi a Šrollovi sa plánuje vydať do konca roka; príspevky zostavujú L. Vlček a P. Holúbek, ktorí informovali o stave prípravy vydania.

Dokončuje sa 3. tohtoročné číslo Spravodaja SSS, treba vyzvať členov SSS na zasielanie príspevkov do čísla 4.

 

Zapísal Lukáš Vlček, skontroloval B. Kortman

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár