Zápisnica č.10 /2020

bSSS2

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti,  konaného

dňa 4. 12. 2020 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda:  P. Holúbek

Čestný predseda: ospr.

Členovia výboru:  P. Magdolen, B. Kortman, P. Pokrievka, M. Budaj, K. Kýška

Členovia kontrolnej komisie:   G. Majerníčková

Ostatní prítomní:  M. Strmenská – zapisovateľka,

Ospravedlnení : P. Herich, I. Demovič,  G. Lešinský

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:

P R O G R A M :

1.Finančná situácia, zhodnotenie platenia členského za rok 2020
2. Spravodaj SSS, finančná situácia
3. Celoplošná výnimka
4. 100. rokov objavenia Jaskyne slobody
5. Príprava Speleomítingu a predsedníctva
6. Kontrola úloh z predsedníctva a valného zhromaždenia
7. Poistenie
8. Petícia Za Demänovskú dolinu
9. Rôzne

 1. Finančná situácia – spoločnosť disponuje k 4. 12. 2020-  20.827,35 € a na rezervnom fonde je 11.956,90€. Platenie členského je cca 90%.
 1. Spravodaj 2020 – vyšli 3 čísla, 4. číslo by malo vyjsť do konca roku 2020 v rozsahu 64 strán. Uzávierka bude 15. 12. 2020.
 1. Celoplošná výnimka – v októbri sme podali žiadosť o predĺženie  starej, ktorá má platnosť do konca roka 2020. Od dotknutých organizácii (ŠOP SR, SSJ) boli dané súhlasné a podporné stanoviská. Po odpovedi z MŽP SR budú ihneď informovaní predsedovia skupín a klubov.
 1. 100. Rokov od objavenia Jaskyne slobody

a)  SSJ bude organizovať v októbri 2021 konferenciu.

b)  SSS plánuje pri tejto príležitosti uskutočniť stretnutie s prednáškami o objavovaní jaskýň ako súčasť Jaskyniarskeho týždňa v Demänovskej doline, z referátov sa zostaví zborník.

 1. a) Predsedníctvo v roku 2021 sa uskutoční 7. 5. 2021 v Liptovskom Mikuláši.

b) Speleomíting´2021 sa bude konať 8. 5. 2021 v Liptovskom Jáne. Priestory v kultúrnom dome a termín ubytovania v hoteli Štart na tento termín zabezpečia P. Holúbek a K. Kýška.

Ostatné organizačné podmienky a návrh rozpočtu na podujatie budú prejednané s  M. Trškovou  na najbližšom zasadnutí výboru.

 1. Kontrola úloh z predsedníctva a valného zhromaždenia
  • Poistenie členov spoločnosti – na stránke SSS je zverejnená jedna z možností poistenia a ďalšia alternatíva je u vedená v samostatnom bode zápisu.
  • Požiadať o výnimku zo spoplatnenia za zásah HS pri úraze v jaskyni u Ministerstva vnútra, za dodržania konkrétnych bezpečnostných opatrení súvisiacich s pohybom v jaskyni – úloha trvá
  • Pokúsiť sa presadiť prítomnosť jaskyniarov pri zásahu HS v jaskyniach – P. Holúbek prerokuje túto záležitosť s riaditeľom HZS
  • Predsedníctvo ukladá výboru informovať skupiny o zmenách a konkrétnom znení celoplošnej výnimky na speleologický prieskum na území SR – úloha splnená
 1. Poistenie členov SSS – K. Kýška pripraví podklady k poisteniu ktoré sa zverejnia
 1. Petícia Za Demänovskú dolinu výbor uvítal iniciatívu člena výboru P. Hericha a odporúča členom spoločnosti individuálne podporiť petíciu
 1. Rôzne
  • Zmena úradných hodín na sekretariáte SSS od 1. 1. 2021

 pondelok, utorok 7:30 – 15:30;  streda, štvrtok – voľno; piatok  7:30 – 11:30

V prípade potreby je možné sa telefonicky dohodnúť so sekretárkou  na vybavení agendy aj v čase voľna.

 • Živnosť SSS – výbor sa tým bude zaoberať po doručení stanoviska z MVSR
 • Prihlášky za členov SSS prezerá P. Holúbek
 • Správy o činnosti za rok 2020 budú zverejnené v Spravodaji 2/2021
 • Speleoškola sa bude konať v júni 2021 a SSS prispeje na reklamu podujatia 200 €
 • Mapovací kurz 2021– termín a forma podujatia sa upresní na najbližšom zasadnutí výboru.
 • Kongres UIS´2021 – sekretárka osloví L. Vlčeka, či pripraví kongresové číslo Spravodaja vo formáte A4 s reprezentatívnymi fotografiami.
 • Speleofotografia 2020 – spoločnosť poskytne ceny – 5 kníh
 • 150. Výročie objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne – spoločnosť vydala plagát a s prispením SSS vyšiel tiež Atlas dobšinsko-stratenského krasu.

Zapísala 10. 12. 2020 M. Strmenská

Schválil:  P. Holúbek

Overili: členovia výboru a kontrolnej komisie

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár