Obežník vedúcim oblastných skupín / klubov Slovenskej speleologickej spoločnosti

sss

Liptovský Mikuláš 2. 1. 2021

Vážení kolegovia!

Ďakujem v mene výboru SSS Tebe i členom Tvojej oblastnej skupiny či klubu za činnosť, ktorú ste vlani vykonávali v krase a jaskyniach alebo v súvislosti s nimi. Všetkým želám v novom roku zdravie, dobré rozhodnutia a jaskyniarske šťastie.

V piatok 7. mája 2021 sa v Liptovskom Mikuláši vo Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši plánuje uskutočniť predsedníctvo SSS a v sobotu 8. mája v Liptovskom Jáne speleomíting. Aj v tejto súvislosti Ti chcem pripomenúť niektoré povinnosti, ktoré je potrebné splniť, aby sme mohli komplexne zhodnotiť výsledky našej organizácie za rok 2020.

Uskutočnenie výročnej členskej schôdze

Žiadam Ťa, ak ste tak ešte neurobili, o uskutočnenie výročnej členskej schôdze, ktorá zhodnotí činnosť skupiny / klubu, zvolí alebo potvrdí vo funkcii jej / jeho vedenie, spresní členskú základňu a schváli správu o činnosti.

Správa o činnosti

Správa o činnosti skupiny / klubu by mala mať túto štruktúru:

a) aktualizovaný zoznam členov, prípadné zmeny vo vedení,

b) prípadné zmeny adries a telefónov (e-mailov) predsedu alebo kontaktnej osoby, údaje o vlastnej internetovej stránke,

c) prehľad terénnych akcií spracovaný formou tabuľky, celkový počet akcií, t. denníkov, objavených metrov chodieb, zameraných metrov, osobitne u nás a v zahraničí (v prípade spoločných akcií viacerých skupín sa treba dohodnúť, za ktorú skupinu
a aké údaje sa uvedú, aby nedošlo k duplicite); pri t. denníkoch uviesť počet TD, ktoré skupina / klub odovzdá, resp. pošle
(v elektronickej alebo písomnej forme) na sekretariát SSS,   

d) súhrnné zhodnotenie dosiahnutých výsledkov v prieskume, výskume, ochrane krasu a jaskýň a iných aktivít skupiny / klubu za rok 2020.

Vypracovaniu správy venuj náležitú pozornosť; len tak môže byť kvalitná aj celková správa o činnosti SSS za rok 2020.

Do konca januára treba zaslať v zmysle celoplošnej výnimky na príslušnú správu ŠOP SR odpočet činnosti za jednotlivé skupiny. Plánujeme to urobiť opäť centrálne a preto by som chcel požiadať všetkých vedúcich skupín a klubov aby na sekretariát SSS speleo.sss@gmail.com poslali správu o činnosti za rok 2020 do 25. januára 2021, aby sa to spracovalo do jednotnej formy a odoslalo.  Správy ako po iné roky sa budú publikovať aj v Spravodaji 2/2021. Chcel by som upozorniť, že aj v tomto roku by správa mala mať veľkosť do 12 000 znakov a je možné priložiť 3 prílohy (fotografie, mapy, náčrty, schémy a pod), ktoré budú charakterizovať uplynulé obdobie v skupine či klube. Ideálne by bolo, ak správa pre ŠOP SR bola totožná so správou ktorá sa bude publikovať v spravodaji.   

 Technické denníky

Pokiaľ si mne alebo na sekretariát SSS priebežne nezasielal TD z akcií, pošli ich súčasne so správou o činnosti, najvhodnejšie
e-mailom, na CD alebo na diskete, príp. v papierovej forme.

Členské príspevky

Výška členského príspevku na rok 2021 pre členov skupín / klubov: riadni členovia 15 €, dôchodcovia, invalidi a ženy na materskej dovolenke 7 €; nezaradení členovia 18 €. Členské príspevky pošlite poštovou poukážkou na adresu sekretariátu SSS, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, alebo na účet SSS IBAN SK26 1100 0000 0026 2075 2050. Súčasne pošlite, resp. na rube poukážky uveďte zoznam platiacich členov. Peniaze môžete odovzdať aj osobne na sekretariáte SSS.  

Zároveň upozorňujem tých, ktorí doteraz  neuhradili členské za minulý/é rok/y, aby tak bezodkladne urobili!

Spravodaj SSS

Posledné, štvrté číslo Spravodaja 2020 bude k dispozícii po 10. januári a distribuované jednotlivým skupinám a klubom, zároveň Ťa žiadame o príspevky do Spravodaja 1/2021. Ak sa naplní v krátkom čase tak vyjde ešte pred predsedníctvom a až číslo 2/2020 bude obsahovať aj správu o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti vrátane správ jednotlivých skupín a klubov SSS.

% z dane z príjmu pre SSS a oblastné skupiny / kluby 

Upozorňujem, že na r. 2021 je naša organizácia opäť zaregistrovaná ako možný príjemca 2 % podielu dane z príjmu (zaplatená daň z príjmu za r. 2020). Tie skupiny a kluby SSS, ktoré nie sú registrované samostatne a 2 % z dane im darcovia (daňovníci) poukážu prostredníctvom SSS, môžu predložiť kópie vyplnených a odovzdaných tlačív od jednotlivých darcov za zdaňovacie obdobie 2019 na sekretariát SSS, pričom platia rovnaké podmienky ako doteraz (80 % z celkovej poukázanej sumy môžu použiť na oprávnené výdavky).

Predsedníctvo SSS, speleomíting

Súčasťou programu predsedníctva a speleomítingu bude oceňovanie a v súvislosti s tým Ťa vyzývam predložiť:

  • návrhy na ocenenie objavov, speleologických činov,
  • návrhy na ocenenie zaslúžilých členov.

Termín na predloženie návrhov je 28. február 2021. Návrhy pošli na adresu sekretariátu SSS emailom: speleo.sss@gmail.com, prípadne poštou: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Peter Holúbek v. r.

predseda SSS

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár