Obežník vedúcim oblastných skupín / klubov Slovenskej speleologickej spoločnosti

bSSS2

Liptovský Mikuláš 3. 1. 2024

Vážení kolegovia!

Ďakujem v mene výboru SSS Tebe i členom Tvojej oblastnej skupiny či klubu za činnosť, ktorú ste vykonávali v roku 2023 v krase a jaskyniach alebo v súvislosti s nimi. Všetkým želám v novom roku zdravie, dobré rozhodnutia a nielen jaskyniarske šťastie.

V tejto súvislosti Ti chcem pripomenúť niektoré povinnosti, ktoré je potrebné splniť, aby sme mohli komplexne zhodnotiť výsledky našej organizácie za rok 2023.

 • Uskutočnenie výročnej členskej schôdze

Žiadam Ťa, ak ste tak ešte neurobili, o uskutočnenie výročnej členskej schôdze, ktorá zhodnotí činnosť skupiny / klubu, zvolí alebo potvrdí vo funkcii jej / jeho vedenie, spresní členskú základňu a schváli správu o činnosti. 

 • Správa o činnosti

Správa o činnosti skupiny / klubu by mala mať túto štruktúru: 

a) aktualizovaný zoznam členov, prípadné zmeny vo vedení,

b) prípadné zmeny adries a telefónov (e-mailov) predsedu alebo kontaktnej osoby, údaje o vlastnej internetovej stránke,

c) prehľad terénnych akcií spracovaný formou tabuľky, celkový počet akcií, technických denníkov, objavených metrov chodieb, zameraných metrov, osobitne u nás a v zahraničí (v prípade spoločných akcií viacerých skupín sa treba dohodnúť, za ktorú skupinu
a aké údaje sa uvedú, aby nedošlo k duplicite); pri t. denníkoch uviesť počet TD, ktoré skupina / klub odovzdá, resp. pošle
(v elektronickej alebo písomnej forme) na sekretariát SSS,  

d) súhrnné zhodnotenie dosiahnutých výsledkov v prieskume, výskume, ochrane krasu a jaskýň a iných aktivít skupiny / klubu za rok 2023.

Vypracovaniu správy venuj náležitú pozornosť; len tak môže byť kvalitná aj celková správa o činnosti SSS za rok 2023.

Do konca januára treba zaslať v zmysle celoplošnej výnimky na príslušnú správu ŠOP SR odpočet činnosti za jednotlivé skupiny. Plánujeme to urobiť opäť centrálne a preto by som chcel požiadať všetkých vedúcich skupín a klubov aby na sekretariát  SSS <speleo@sss.sk>  alebo priamo mne poslali správu o činnosti za rok 2023 do 26. januára 2024, aby sa to spracovalo do jednotnej formy a odoslalo!  Správy ako po iné roky sa plánuje publikovať aj v Spravodaji 1/2024. Chcel by som upozorniť, že aj v tomto roku by správa mala mať veľkosť do 12 000 znakov a je možné priložiť 3 prílohy (fotografie, mapy, náčrty, schémy a pod), ktoré budú charakterizovať uplynulé obdobie v skupine či klube. Ideálne by bolo, ak správa pre ŠOP SR bola totožná so správou ktorá sa bude publikovať v spravodaji!

 •  Technické denníky

Pokiaľ si mne alebo na sekretariát SSS priebežne nezasielal TD z akcií, pošli ich súčasne so správou o činnosti, najvhodnejšie
e-mailom, no môžu byť aj v papierovej forme.

 • Členské príspevky 

Výška členského príspevku na rok 2024 pre členov skupín / klubov:riadni členovia 15 €, dôchodcovia, invalidi a ženy na materskej dovolenke 7 €; nezaradení členovia 18 €. Členské príspevky pošlite poštovou poukážkou na adresu sekretariátu SSS, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, alebo na účet SSS IBAN SK26 1100 0000 0026 2075 2050. Súčasne pošlite, resp. na rube poukážky uveďte zoznam platiacich členov. Peniaze môžete priniesť aj osobne na sekretariáte SSS.

Zároveň upozorňujem tých, ktorí doteraz  neuhradili členské za minulý rok, aby tak bezodkladne urobili!

 • Spravodaj SSS

Posledné, štvrté číslo Spravodaja 2023 bude k dispozícii až v januári, zároveň Ťa žiadame o príspevky do Spravodaja, ktoré môžeš priebežne zasielať Mirovi Kudlovi na adresu <miro.kudla52@gmail.com>. Plánujeme číslo 1/2024, ktoré by malo obsahovať správu o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti vrátane správ jednotlivých skupín a klubov SSS za rok 2023. 

 • % z dane z príjmu pre SSS a oblastné skupiny / kluby  

Upozorňujem, že na r. 2024 je naša organizácia opäť zaregistrovaná ako možný príjemca 2 % podielu dane z príjmu (zaplatená daň z príjmu za r. 2023). Tie skupiny a kluby SSS, ktoré nie sú registrované samostatne a 2 % z dane im darcovia (daňovníci) poukážu prostredníctvom SSS, môžu predložiť kópie vyplnených a odovzdaných tlačív od jednotlivých darcov za zdaňovacie obdobie 2023 na sekretariát SSS, pričom platia rovnaké podmienky ako doteraz (80 % z celkovej poukázanej sumy môžu použiť na oprávnené výdavky).

 • Predsedníctvo SSS, speleomíting

Tieto tradičné podujatia sa uskutočnia v  Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Predsedníctvo SSS sa uskutoční dňa 22. marca 2024 so začiatkom o 13.00. Speleomíting sa uskutoční dňa 23. marca 2024, nasledujúci deň sa plánujú exkurzie a pracovné akcie v okolí. Vaše prezentácie na tomto podujatí a komunikovať o programe môžete s Nelou Ševčíkovou na adrese nela.filipcikova@gmail.com. Súčasťou programu predsedníctva a speleomítingu bude oceňovanie a v súvislosti s tým Ťa vyzývam predložiť:

 • návrhy na ocenenie objavov, speleologických činov,
 • návrhy na ocenenie zaslúžilých členov.

Termín na predloženie návrhov je 28. február 2024. Návrhy pošli na adresu sekretariátu SSS emailom: speleo@sss.sk, prípadne telefoncky na sekretariát, alebo vedeniu SSS.

 • Jaskyniarsky týždeň

Uskutoční sa v termíne 31. júla – 3. augusta 2024 v Slovenskom raji, organizátorom bude Speleologický klub Slovenský raj.

 • Mapovací kurz

Uskutoční sa v prípade záujmu členov v druhej polovici roka 2024, záujem o jeho konanie môžete zaslať na adresu sekretariátu.

Peter Holúbek v. r.

predseda SSS

Jeden komentár

 1. Peťo oprav rok na jaskyniarsky týždeň, chybička rok 2023 už bol:-)

Comments are closed.