Dokumenty a formuláre

Slovenská speleologická spoločnosť (SSS) je odborné občianske združenie združujúce záujemcov o kras a speleológiu. Členovia SSS nakladajú s veľkými prírodnými hodnotami, a preto do SSS môžu vstupovať len takí čakatelia na členstvo, ktorí majú vedomosti o komplexnosti, zraniteľnosti a hodnotách jaskýň a krasových oblastí a súčasne majú skúsenosti s pohybom v jaskynnom prostredí. Z týchto dôvodov sa (aj vznikajúcim) skupinám, resp. klubom zloženým z nečlenov SSS v procese prijímania do radov SSS odporúča (neplatí, ak klub žiadajúci o vstup do SSS má aspoň 5 riadnych členov SSS): žiadosť o členstvo adresovať výboru, resp. vyššiemu orgánu SSS; o. i. treba uviesť záujmové územie a konkrétne lokality, v ktorých budú členovia klubu pôsobiť, a priložiť súhlas dotknutých strán (klubov) z radov SSS; výborČítaj ďalej …

Logá Slovenskej Speleologickej Spoločnosti sú určené k voľnému, nekomerčnému použitiu pre kluby SSS. Všetky iné použitia je potrebné konzutovať s predsedom SSS alebo členmi výboru.   vektorový obrázok    vektorový obrázok    vektorový obrázok     Čítaj ďalej …

pdf na stiahnunie   Stanovy Slovenskej speleologickej spoločnosti platné od 1. 4. 2016 I. ČASŤ Všeobecné ustanovenia Článok 1 Názov, sídlo a pôsobnosť 1. Názov združenia je Slovenská speleologická spoločnosť (ďalej len SSS). SSS je odborným občianskym združením záujemcov o kras a speleológiu s právnou subjektivitou celku i oblastných skupín, klubov a ostatných organizačných zložiek, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky. 2. Sídlom SSS je Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš. 3. SSS používa vlastný symbol, odznak a zástavu. Článok 2 Poslanie 1. Poslaním SSS je najmä: a) poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť krasové javy, rôznymi formami ich približovať verejnosti, získavať a vzdelávať záujemcovČítaj ďalej …