Zápisnica č. 3/2018

výbor, Zápisnica č. 3/2018, Slovenská speleologická spoločnosť

 

Zápisnica č. 3/2018

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, ​​ konaného

dňa 7.​​ decembra​​ 2018​​ v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda:​​ ​​ P. Holúbek

Čestný predseda:​​ J. Tulis

Členovia výboru:​​ ​​ B. Kortman, ​​ P. Herich,​​ K. Kýška, M. Budaj, P. Magdolen, P. Pokrievka

Členovia kontrolnej komisie: ​​ ​​ I. Demovič,​​ G. Majerníčková

Ostatní prítomní:​​ ​​ M. Strmenská – zapisovateľka,​​ M. Zverka​​ o 14:30, M. Mikuš

Ospravedlnení​​ :​​ ​​ L. Kubičina

 

Program:

1. Kontrola úloh

2. Financie, 2 %

3. Spravodaj SSS

4.​​ Príprava predsedníctva, Speleomíting

5. Vzdelávanie, pozvaný je M. Zverka

6. Celoplošná výnimka

7. Rôzne

 

P. Holúbek privítal prítomných​​ a otvoril zasadnutie výboru, ktoré​​ sa riadilo týmto programom:

 

1.​​ Kontrola plnenia úloh

a) Jaskyniarsky týždeň ´2019​​ – sa bude konať v Ždiari 1. júlový týždeň a organizačne​​  ho​​ bude zabezpečovať​​ JS Spišská Belá

 - Jaskyniarsky týždeň´2020​​ – návrh ​​ OS Brezno v spolupráci s SK Banská​​  Bystrica​​  a výborom SSS

 -​​ Jaskyniarsky týždeň´2021​​ – predbežne bude organizovať JK Demänovská dolina –​​  výročie objavu Dem. jaskyne slobody,​​ 

b) Speleofotografia​​ – spoločnosť​​ plánovala prispieť 800,- Euro, no SMOPaJ získala grant,​​ ktorý vykryl všetky náklady

c) Mapovací kurz ​​​​ - Mapovanie a THERION sa bude konať 22.​​ -​​ 24. marca 2019. Za výbor sú​​ zodpovední M. Budaj, P. Herich a K. Kýška. Zabezpečia informáciu o kurze na web​​ stránke​​ 

d) Smernice o bezpečnosti práce v jaskyniach​​ M. Strmenská zaslala na skupiny/kluby a budú​​ publikované v Spravodaji č. 2/2019, na ktorý požiada SSS dotáciu z MV SR v zmysle​​ informácií zo spoločného rokovania so zástupcami ministerstva.

e) Čerpacia technika​​ – P. Holúbek čiastočne zistil vybavenie skupín, ešte treba osloviť​​ potenciálne skupiny ktoré takúto techniku vlastnia

 

2. 2% z dane,​​ finančná situácia​​ 

a)​​ M. Strmenská s P. Holúbkom zabezpečili registráciu spoločnosti na poberanie 2%​​  v roku​​  2019 a začali sa preplácať 2% v roku 2018.

b) Spoločnosť disponuje cca 18000 €

 

3. Spravodaj SSS​​ 

a) Spravodaj č. 3​​ bol doručený na sekretariát 7. 12. 2018​​ a bude distribuovaný do Vianoc.

b) Spravodaj č.​​ 4 ide do tlače ešte pred 24.​​ 12.​​ 2018,​​ k dispozícii by mal byť​​ ešte do konca​​ roka.

4. Príprava predsedníctva, Speleomítingu

a)​​ Predsedníctvo SSS 2019​​ sa bude konať 10. mája 2019 v priestoroch SMOPaJ.​​  Program pripraví výbor na svojom zasadnutí začiatkom roku 2019

b)​​ Speleomíting´2019​​ sa bude konať​​ 11.-12. mája 2019. Po dobrých ohlasoch na​​  prostredie a podmienky sa bude konať opäť v Liptovskom Jáne. K. Kýška zabezpečí​​ termín so starostom L. Jána.​​ Ostatné podmienky sa dohodnú​​ na​​ najbližšom zasadnutí​​ výboru, na ktorý​​ budú pozvaní organizátori.

 

5. Vzdelávanie​​ členov spoločnosti v súčasnosti funguje prostredníctvom Speleoškoly organizovanej SK Trnava, Mapovacieho kurzu organizovaného odborníkmi z radov jaskyniarov a Lezeckých dní poriadaných v spolupráci s HZS. Väčšinou ide o podujatia, ktoré sa v spoločnosti​​ usporadúvajú​​ už desiatky rokov. Okrem toho v niektorých skupinách sú členovia vzdelávaní svojimi staršími odborne a prakticky skúsenejšími jaskyniarmi.​​ Nakoľko chýba systémovosť, jednotliví členovia výboru sa vyjadrili k téme​​ nasledovne:

P. Holúbek​​ – navrhol doplniť do prihlášky otázky (test), ​​ ktoré by pri prijímaní nového člena dali obraz o jeho záujmoch a smerovaní v SSS.

P. Herich​​ ​​ v SSS je citeľná všeobecná snaha o posilňovanie pozície organizácie, ako najprospešnejšia cesta sa javí formou budovania erudovanej členskej základne a zintenzívnenie​​ vzájomných kontaktov. ​​ ​​ 

K. Kýška​​ – potrebná zmena pri prijímaní nových členov, napr. tak ako v Chorvátsku, kde nový člen musí absolvovať Speleoškolu.

B. Kortman​​ –pre mnohých jaskyniarov je náročné skĺbiť existenčné záležitosti so záujmami. ​​ Ak by išlo o elitnú spoločnosť, znížil by sa​​ náš​​ počet a roztrieštili by sa sily. Navrhol väčšiu spoluprácu s vedúcimi skupín/klubov na vytypovanie jednotlivcov na jednotlivé odborné oblasti v speleológii a vzdelávať​​ ich. Mnoho členov spoločnosti​​ sa však venuje zabezpečovaniu zázemia v skupinách/kluboch, bez ktorých by to nešlo. K tomuto názoru sa pripojil aj​​ J. Tulis.

M. Budaj​​ – noví členovia by mali absolvovať minimálne 3 z 5 kurzov v priebehu 2 rokov.​​ Základ by mali tvoriť jadrové kurzy a nasledovať by mali satelitné kurzy.

K. Kýška​​ – navrhol použiť ​​ za základ k vzdelávaniu knihu „Jeskyně tam a zase spátky“. Ide o materiál z cezhraničného projektu, kde neboli použité mnohé odborné texty, ktoré by mohli komplexnejšie oboznámiť členskú základňu s problematikou.

M. Zverka​​ - urobil nezávisle prieskum a oboznámil prítomných so svojimi zisteniami ohľadne záujmu o vzdelávanie v skupinách/kluboch. ​​ Záujem prejavilo k 6. 12. 2018 34 skupín/klubov. Podrobnejšie závery sú v priloženom materiáli.​​ 

 

Z diskusie vyplynuli nasledovné závery:​​ Potreba​​ skvalitnenia​​ členskej základne po odbornej stránke, potreba zabezpečenia​​ garantov odbornosti z SSS

 

a) Prijímanie nových členov​​ je v zmysle​​ stanov na skupine/klube a zodpovednosť má najmä​​ predseda.​​ ​​ Do prihlášky budú doplnené otázky, ktoré ozrejmia záujmy a smerovanie​​ prijímaného​​ člena.

b) Štruktúrované vzdelávanie​​ výbor bude iniciovať a koordinovať širšiu paletu odborných​​ stretnutí pre členov SSS s možnosťou účasti aj čakateľov a verejnosti. M. Zverka​​ prisľúbil spoluprácu. Absolventi získajú​​ certifikát​​ o účasti a potvrdenie do členských​​ preukazov.

c) Potreba​​ vlastnej​​ odbornej publikácie​​ – K. Kýška a P. Herich preveria možnosť​​ ​​ použiť​​ zverejnené texty a nepublikované texty v novej​​ publikácii SSS. Členovia výboru si​​ pripravia návrhy do budúceho výboru.

d) Dokumentačná práca​​ (TD) –​​ P. Holúbek sa pri svojej práci stretol​​ s rôznou kvalitou​​ technických denníkov a tiež s ich nedostatkom. ​​ Keďže ide o dôležitý dokumentačný​​ materiál, prítomní sa zhodli, že je potrebné motivovať členov k ich dôslednému​​ písaniu (minimálne jednoduchou tabuľkovou formou) a zvýšeniu​​ ich kvality – súvis so​​ vzdelávaním.

 

6. Celoplošná výnimka​​ je platná do konca roku 2019.​​ 

Prítomní sa zhodli, že je v záujme väčšiny členov spoločnosti požiadať o jej predĺženie​​ v novembri 2019.​​ 

a) Plán práce na rok 2019 ​​ bolo potrebné zaslať do 15. 11. 2018 -​​ ​​ P. Holúbek s P.​​  Herichom ​​ vypracovali  ​​ ​​ ​​​​ štandardizovanú​​  tabuľku, ktorá ​​ obsahovala ​​ zoznam​​  klubov/skupín, územia a lokality – ak to klub/skupina uznala za potrebné.​​ 

Boli vyzvané skupiny aby poslali svoje požiadavky​​ a následne bola zaslaná na SSJ​​  a príslušné NP a CHKO.

P. Magdolen zabezpečil na MŽP SR overenie platnosti výnimky.

b) Správy o činnosti za rok 2018​​ je potrebné zaslať do 31. januára 2019 ​​ na​​  príslušnú​​  správu ŠOP SR a SSJ, SSS to urobí centrálne.​​ Ešte pred koncom roku​​ ​​ P. Holúbek vyzve​​ listom všetky skupiny/kluby na zaslanie správ​​ ​​ do 25. Januára.​​ Prítomní sa​​ zaoberali aj možnosťou spracovať správy do tabuľky – podobne ako plány práce

 

7.​​ Rôzne

a) J. Obuch vydáva publikáciu o sovách v angličtine​​ – P. Holúbek navrhol časť nákladu​​  vydať v slovenčine (200 ks). Do budúceho výboru preverí možnosti a formy a tiež​​  finančnú náročnosť tohto projektu. Alternatívou je zalomenie knihy v slovenčine na​​ náklady SSS a distribúcia len elektronicky.

b)Z. Hochmuth, Moldavská jaskyňa​​ – bude zahrnutá do publikačnej činnosti SSS v roku​​  2019​​ ak bude autor súhlasiť, mohlo by to byť vzorové riešenie pre archiváciu máp.

c)M. Tršková požiadala o spoluúčasť na​​ publikácii Damira Lackoviča​​ – kniha pre deti​​  s tematikou speleológie. Prítomní sa zhodli, že je možné podieľať sa, predtým však je​​  nutná​​ dohoda.​​ Výtlačok knihy vzal B. Kortman na posúdenie.​​ 

d)K. Kýška navrhol zmeniť formát Spravodaja na A 4. M. Budaj navrhol A-4 formát pri​​  anglických verziách. Záver z diskusie k tomuto bodu je, že sa tým bude zaoberať​​  redakčná rada, ktorá vyhodnotí pre a proti ​​ a s výsledkom oboznámi výbor.

e)Výbor odsúhlasil rokovanie s Českým veľvyslanectvom v Bratislave​​ o odhalení​​  pamätnej tabule českým jaskyniarom, ktorí sa po roku 1918 angažovali v jaskyniach​​  na Slovensku.​​ 

 

 

V Liptovskom Mikuláši​​ 17. 12. 2018

Zapísala: ​​ M. Strmenská Overili: P. Holúbek, P. Herich

Facebook komentár

Komentár WEB

Pridaj komentár