Zápisnica č.3 /2022

bSSS2

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti,

konaného dňa 9. 12. 2022 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda: P. Holúbek

Čestný predseda: J. Tulis

Členovia výboru: P. Magdolen, B. Kortman, P. Pokrievka, P. Herich

Členovia kontrolnej komisie: A. Lačný

Ostatní prítomní: M. Strmenská – zapisovateľka, M. Budaj

Ospravedlnení : K. Kýška, M. Pancuráková, Ľ. Mareková

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:

 1. Celoslovenské podujatia v roku 2023

– predsedníctvo, Speleomíting, jaskyniarsky týždeň

2. Finančná situácia
3. Spravodaj SSS a ostatná publikačná činnosť
4. Rôzne

 1. Celoslovenské podujatia v roku 2023
 • Predsedníctvo SSS sa na základe súhlasu všetkých prítomných bude konať v termíne 24. marca 2023 v budove SMOPaJ.
 • Speleomíting 2023 sa po pozitívnych skúsenostiach bude organizovať taktiež v SMOPaJ dňa 25. marca 2023. SK Chočské vrchy prisľúbili, že sa budú podieľať na zabezpečení podujatia. M. Strmenská preverí ešte možnosti výhodnejšej ceny ubytovania v L. Mikuláši.
 • 63. Jaskyniarsky týždeň by sa mal predbežne konať v okolí Prešova. P. Holúbek dorieši otázku hlavného organizátora podujatia.
 1. Finančná situácia k 9. 12. 2022 – spoločnosť disponuje s cca 31 700 €. Členské príspevky majú zaplatené všetky skupiny/kluby okrem jednej. Boli urobené úhrady za Spravodaj 2/2022 a príspevok na Atlas demänovských jaskýň, priebežne sa uhrádzajú skupinám nároky na 2 %. Prijaté boli prostriedky za reklamu od mesta Liptovský Mikuláš vo výške 750 eur, prostriedky za uzávery a 2 %. Do konca roku budú ešte uhradené dve čísla Spravodaja a doplatené 2 % zvyšným záujemcom.
 2. Spravodaj SSS a ostatná publikačná činnosť
 • Spravodaj SSS – čísla 2 a 3 už sú vydané a čiastočne distribuované na skupiny/kluby. Spravodaj 4/2022 sa zostavuje a vyjsť by mal najneskôr v januári 2023. Z dôvodu odstúpenia L. Vlčeka z funkcie šéfredaktora Spravodaj 2,3,4/2022 zostavil a zostavuje B. Kortman. P. Holúbek bude rokovať s M. Kudlom a J. Psotkom o ich členstve v redakčnej rade.
 • V zmysle uznesenia z XX. valného zhromaždenia bol na skupiny/kluby zaslaný dotazník o forme Spravodaja SSS. Odpoveď prišla len od 7 skupín. Väčšina je za zachovanie súčasného papierového formátu vo farebnom vyhotovení a zverejnenie na webe SSS po 1 mesiaci.
 • Praktická speleológia prítomní členovia skonštatovali, že sú publikácie, ktoré podrobne riešia túto tému, avšak bola by škoda nevyužiť praktické skúsenosti členov spoločnosti v jednotlivých oblastiach speleológie. P. Holúbek navrhol urobiť konferenciu na túto tému a následne spracovať prednášky do učebnice. Návrh obsahu publikácie predložil členom výboru, ktorí ho odobrili a predbežne navrhli termín konania konferencie na 17. 11. 2023.
 • Atlas demänovských jaskýň – P. Herich informoval prítomných o príprave publikácie a požiadal o príspevok na jej vydanie (800 ks). Prítomní členovia výboru zatiaľ súhlasili s príspevkom 400 €. O prípadnom navýšení bude výbor opäť rokovať. Za tento príspevok bude mať spoločnosť k dispozícii výtlačky pre kluby/skupiny.
 1. Rôzne
 • Na základe diskusie sa všetci prítomní členovia zhodli na nasledujúcom obsadení funkcií vo výbore: podpredseda – Pavel Herich, tajomník – Karol Kýška, ekonóm – Bohuslav Kortman.
 • Vyhlásenie jaskýň za voľneprístupné verejnosti – sekretariát opätovne vyzve skupiny/kluby k výberu jaskýň v ich pôsobisku, bez ohľadu na stupeň ochranného pásma či možnosti prístupu. Návrhy je potrebné doručiť na sekretariát do 31. 1. 2023.
 • Zastupovanie spoločnosti v UIS a FSE – P. Herich otvoril otázku oficiálneho zastupovania v týchto organizáciách. Prítomní sa zhodli, že by bolo vhodné, keby SSS zastupovala v FSE A. Gessert.  P. Holúbek má za úlohu doriešiť zastupovanie spoločnosti v UIS. Bolo by prínosom, keby boli raz ročne publikované v Spravodaji informácie o dianí v týchto organizáciách. Je potrebné venovať pozornosť korešpondencii a vyhodnocovať jej dôležitosť a adresnosť.
 • M. Strmenská upozornila, že sa od 1. 1. 2023 mení výška odvodu do zdravotnej poisťovne v nadväznosti na výšku minimálneho vymeriavacieho základu zamestnanca 234,42 €, čo už jej doterajší plat nespĺňa. Požiadala o navýšenie mzdy o 50 € mesačne. Prítomní členovia výboru to odsúhlasili.
 • Grantový systém pre skupiny – členovia výboru sa zhodli, že od budúceho roku bude spoločnosť vyčleňovať zo svojho rozpočtu cca 1200 € na projekty skupín/klubov (3 projekty do výšky 400 €). M. Budaj a M. Danko spracujú formulár žiadosti o grant na stránku SSS.
 • Výbor na základe súhlasu schválil za redaktora webovej stránky SSS M. Danka.
 • Mailová adresa SSS – počas rokovania výboru bola zriadená nová mailová adresa sekretariátu SSS: speleo@sss.sk.

Sekretariát zabezpečí informovanosť skupín/klubov spoločnosti, spolupracujúcich a zahraničných organizácií o tejto zmene.

Pôvodná mailová adresa (speleo.sss@gmail.com) bude ešte k dispozícii a maily z nej sú presmerované na novú adresu.

Zapísala: 13. 12. 2022 M. Strmenská
Schválil: P. Holúbek
Overili: prítomní členovia výboru a kontrolnej komisie

Jeden komentár

 1. V roku 2022 bola výška povinného zdravotného poistenia v SR = 79,31e. Každým rokom sa zvyšuje cca o 5e.
  P.S. Prave som si objednal pevnu turisticku obuv za 80e ktora by mi mala vydrzat cca 7 rokov (podla predchadzajuceho obdobia). Prajem šťastný nový rok všetkým jaskyniarom, najmä tým štá(s)tnym.

Comments are closed.