Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 22. 2. 2013

Zasadnutie výboru SSS sa uskutočnilo v piatok 22. 2. 2013 o 13. hodine na sekretariáte SSS v Liptovskom Mikuláši. Prítomní boli: B. Kortman (predseda), P. Magdolen (podpredseda), L. Vlček (tajomník), P. Holúbek (ekonóm), Z. Hochmuth, O. Miháľová (členovia), S. Szunyogová (členka kontrolnej komisie), M. Danko (administrátor webovej stránky SSS), P. Herich (JK Demänovská Dolina) a M. Strmenská (sekretárka SSS). Ospravedlnili sa J. Tulis (čestný predseda), M. Jagerčík, P. Strečanský a I. Demovič.

Zasadnutie otvoril predseda SSS B. Kortman; po privítaní členov výboru sa skontrolovalo plnenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia výboru 15. 9. 2012 (úplné znenie zápisnice je umiestnené na webovej stránke SSS v sekcii Činnosť SSS/Zápisnice https://sss.sk/category/cinnost-sss/zapisnice/), viaceré body sa detailne rozoberali aj v priebehu rokovania.

B. Kortman referoval o prestúpení členov OS Dolné Orešany do Speleoklubu Trnava, čím OS Dolné Orešany zaniká. Na zasadnutie predsedníctva sa predloží návrh na prijatie SK Trnava do SSS. Z. Hochmuth infromoval o diskusii so speleopotápačskými skupinami, ktoré žiadajú o členstvo v SSS. Výbor so začlenením do SSS súhlasí, hlasovať o návrhu na prijatie klubov Sekcia speleopotápania a Speleodiver do SSS sa bude na predsedníctve.

Z. Hochmuth ďalej referoval o zdarnom priebehu mapovacieho kurzu Speleologickej školy SSS, ktorý sa uskutočnil 1. – 7. 2. 2013 na Šumiaci. Mapovala sa Márnikova jaskyňa, zúčastnilo sa 7 frekventantov. Správa o priebehu školy sa objaví v Spravodaji.

B. Kortman oboznámil s výsledkom rokovaní o 54. jaskyniarskom týždni SSS, ktorý sa v roku 2013 uskutoční v termíne 14. – 18. 8. v Blatnici vo Veľkej Fatre. Zápis z rokovania organizačného štábu JT SSS Turiec 2013 predložil jeho predseda J. Haráni z JK Speleo Turiec. Výbor SSS schválil finančnú podporu 300 € pri organizácii JT a podporu vydania ročenky Jaskyniar 2011 a 2012 (po 100 €) .

B. Kortman informoval o podpísaní zmluvy o zabezpečení pokongresových exkurzií Medzinárodného speleologického kongresu v Brne so Speleo2013. Zodpovední za slovenské exkurzie ostávajú L. Vlček a P. Holúbek za SSS a P. Gažík za SSJ. B. Kortman bol poverený rokovať s organizátormi ICS o registračných úľavách pre slovenských jaskyniarov.

Ohľadne podujatia Speleofotografia 2014 je B. Kortman poverený rokovať s riaditeľkou SMOPaJ D. Šubovou. L. Vlček zabezpečil prezentáciu Speleofotografie v časopise Krásy Slovenska.

Kniha O troch jaskyniaroch v rozsahu 120 strán a náklade 500 výtlačkov, ktorú zostavovali L. Vlček a P. Holúbek, je hotová a v marci bude distribuovaná do skupín a klubov SSS. Spravodaj 4/2012 vyšiel, pripravuje sa Spravodaj 1/2013, ktorý zaznamenal klasické problémy s dodaním správ o činnosti od niektorých z klubov a skupín SSS. P. Holúbek bol poverený prípravou skladačky o slovenskej speleológii na kongres ICS; Z. Hochmuth a L. Vlček sa podujali zostaviť kongresový spravodaj v anglickom jazyku, postupne budú oslovovať autorov príspevkov. M. Lalkovič dodal rukopis beletristicky ponímanej knihy o osudoch jaskyniarov Benického a Košíka Hviezdy nad priepasťou. SSS sa rozhodla vydanie knihy zabezpečiť edične a podieľať sa na ňom aj finančne. Kniha v rozsahu cca 200 strán formátu A5 a mala by vyjsť v náklade 200 až 300 výtlačkov.

P. Holúbek a P. Herich sa obrátili listom na SSS s ponukou aktívnej spolupráce pri hľadaní riešení ohľadom opravy alebo likvidácie technických prvkov v Demänovskej jaskyni mieru. P. Herich referoval, že SSJ vypracovala projekt na vedecké posúdenie negatívnych vplyvov technických prvkov na jaskynný geoekosystém. B. Kortman a P. Holúbek sa zaviazali rokovať vo veci estetizácie jaskyne a likvidácie environmentálnej záťaže v jaskyni s riaditeľom SSJ J. Zuskinom.

O. Miháľová informovala o organizovaní Speleomítingu 2013 vo Svite v termíne 13. 4. Detaily sú v pozvánke umiestnenej na webovej stránke SSS. B. Kortman bude rokovať o Lezeckých dňoch SSS, ktoré by mali byť máji v Strážovských vrchoch (ich termín sa ešte spresní) a o ďalších kurzoch Speleologickej školy SSS na jeseň v Pružine a prípadne aj na Krakovej holi. Známy je termín Speleoškoly organizovanej Speleoklubmi Trnava a Speleo Bratislava – 2. ročník podujatia sa uskutoční 13. až 17. 6. 2013 na Borinke. V dňoch 29. a 30. 6. 2013 prebehne 3. ročník podujatia Zelená modrá, v rámci ktorého sa slávnostne otvorí náučný chodník Karola Brančíka k Pružínskej Dúpnej jaskyni. Termín Speleofóra ČSS je stanovený tradične na víkend po Speleomítingu SSS a uskutoční sa v Sloupe. 23. 2. 2013 v Košiciach prebehne súťaž o putovný pohár Eugena Hirka, o ktorej už bola krátka správa v Spravodaji.

M. Danko informoval o zmene poskytovateľa hostingu web stránky SSS; spod spoločnosti 4D sme prešli pod Websupport. Po jednorazovom poplatku za registráciu domény sa bude ročne platiť za doménu 15 eur, čím sa ročne ušetrí 85 % nákladov na prevádzku stránky. Hosting bude poskytovaný sponzorsky za podmienky umiestnenia odkazu na poskytovateľa na stránke. Výbor SSS rozhodol o udelení jednorazovej odmeny administrátorovi stránky M. Dankovi.

Výbor sa zaoberal návrhmi na udelenie ocenení za príspevky v Spravodaji SSS 2012, za výsledky členov SSS v minulom roku a návrhmi iných ocenení vrátane návrhu R. Košča na udelenie medaily jubilantovi E. Némethymu z OJS Prešov. Výbor rozhodol o finančnej podpore vydania časopisu Slovenský kras 50/2. Delegoval P. Magdolena na zastupovanie SSS na kongrese Európskej speleologickej federácie v Millau (Francúzsko). P. Magdolen prisľúbil zistenie okolností ohľadne zmien v prijímaní 2 alebo 3 % z dane z príjmu FO a PO, ktoré sa budú aplikovať na zaregistrovanú SSS. Ďalej informoval o živote Európskej speleologickej federácie z listov O. Vidala a ďalších predstaviteľov ESF. P. Holúbek upozornil na dôležitosť pripomienkovania novotvoreného zákona o ochrane prírody a krajiny. Členovia výboru SSS si návrh zákona prečítajú a zaujmú stanovisko.

 

Zapísal L. Vlček

Kontroloval B. Kortman

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár