Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 28. 5. 2010

28. 5. 2010
Zasadnutie výboru SSS sa uskutočnilo v piatok 28. 5. 2010 o 13. hodine na
sekretariáte SSS v Liptovskom Mikuláši. Prítomní boli: B. Kortman (predseda), J. Tulis
(čestný predseda), L. Vlček (tajomník), P. Holúbek, O. Miháľová, M. Jagerčík, Z. Hochmuth,
z kontrolnej komisie S. Szunyogová. Ospravedlnili sa P. Magdolen (podpredseda), P.
Strečanský a I. Demovič (predseda a člen kontrolnej komisie).
Zasadnutie otvoril predseda SSS B. Kortman, privítal členov výboru, skontrolovala sa
zápisnica a uznesenie zo 16. valného zhromaždenia SSS 2010 vo Svite. Zápisnica aj
uznesenie sú umiestnené na webovej stránke SSS v sekcii Dokumenty
https://www.sss.sk/s.php?m=18. Dodatok k stanovám SSS zaregistrovalo MV SR; do stanov sa

zahrnula kultúrna činnosť a vypustil sa z nich odsek týkajúci sa poistenia. Úplné znenie
stanov sa zverejní na internete a bude tu k dispozícii na stiahnutie.
O. Miháľová a M. Strmenská informovali o výdavkoch a príjmoch na tohtoročnom
Speleomítingu a valnom zhromaždení SSS. Výbor SSS schválil, že z hľadiska
transparentnosti sa rozpočet a výsledky hospodárenia SSS za uplynulý rok budú publikovať
v Spravodaji SSS.
M. Strmenská zaslala na zverejnenie v Obchodnom vestníku špecifikáciu použitia
prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb, čím SSS splnila
jednu z podmienok, aby mohla opätovne uplatňovať príjem 2 % z dane už v zdaňovacom
období za rok 2010.
M. Strmenskej sa vyplatila mzda za tri mesiace pracovnej činnosti (január – marec)
formou dohody o vykonaní práce a pokračuje vo funkcii sekretárky SSS na polovičný úväzok.
Pokračuje v aktualizácii evidencie členov SSS a evidencie literatúry na sekretariáte SSS.
B. Kortman informoval o možnostiach uchádzania sa o granty VÚC pre OS a K.
Informácia bude publikovaná v Spravodaji SSS 2/2010.
V dňoch 7. – 9. 5. 2010 sa v Budapešti konalo zasadnutie Európskej speleologickej
federácie (FSE) a národný speleologický kongres pri príležitosti 100. výročia založenia
Maďarskej speleologickej spoločnosti, ktorých sa zúčastnili viacerí členovia SSS, z výboru
SSS P. Magdolen a L. Vlček. Informácia o podujatí je na webovej stránke SSS
https://www.sss.sk/s.php?t=1&m=201&id=204, pripravuje sa príspevok do Spravodaja 2/2010.
SSS dostala pozvanie na medzinárodný speleologický kongres v Rumunsku v termíne
9. – 12. septembra 2010.
Š. Mlynárik informoval o detailoch plánovaného 51. jaskyniarskeho týždňa SSS, ktorý
sa bude konať 28. 7. – 1. 8. 2010 v Španej doline pod organizátorskou záštitou SK Banská
Bystrica. Informácie o JT 2010 sú umiestnené na web-stránkach SK Banská Bystrica
http://speleo.sk/doku.php?id=jt2010:jt_2010. Š. Mlynárik požiadal SSS o finančnú výpomoc
pri organizácii JT, výbor schválil podporenie sumou 300 EUR.
L. Vlček predostrel plán na pripravovaný 52. jaskyniarsky týždeň SSS v roku 2011
v Tisovci, na organizáciu ktorého sa podujal SK Tisovec; detaily sa spresnia v priebehu
budúceho roka.
V roku 2010 sa zvažuje organizovať Lezecké dni SSS v tréningovom areáli Žilmont-u
v Žiline, termín a ďalšie detaily sa spresnia v priebehu júna.
V dňoch 14. – 17. októbra 2010 (štvrtok – nedeľa) sa plánuje uskutočniť
Speleologickú školu SSS, na ktorej sa orientačne predpokladá 20 – 30 účastníkov. V rámci
školy sa bude konať aj mapovací kurz pod odbornou garanciou Z. Hochmutha. Členovia
výboru sú poverení presondovať možnosti miesta konania (L. Ján, Podlesok, Priedhorie). L.
Vlček prerokuje možnosť organizačnej spolupráce zo Správou slovenských jaskýň. Oznam sa
dá na webovú stránku SSS v polovici júna.
V tlači je kniha J. Stankoviča a kol. o Plešiveckej planine, ktorej predtlačok bolo
možné vidieť na valnom zhromaždení vo Svite. Jej vydanie podporila SSS prostredníctvom
finančných prostriedkov z grantu Envirofondu v sume 3320 EUR, SK Minotaurus sumou
5000 EUR. Rozdelenie nákladu na SSS, OS a K, autorov a stanovenie predajnej ceny sa bude
riešiť po vydaní knihy v júni. Možnosť zakúpenia bude už aj na JT v Španej doline.
Spravodaj SSS 2/2010 sa pripravuje, je ešte možnosť dodať príspevky.
Z. Hochmuth načrtol potrebu prípravy a vydania novej, aktualizovanej mapovacej
príručky. Výbor myšlienku podporil. V príprave je druhé vydanie knihy Z. Hochmutha
Krasové územia Slovenska.
Po aktualizácii evidencie literatúry na sekretariáte SSS sa zoznam literatúry, ktorá je
k dispozícii na zakúpenie, spolu s cenovou ponukou bude publikovať na internete
a v Spravodaji SSS. Na sekretariáte ostáva z každej publikácie „železná rezerva“ 5 ks.
Firma, ktorá by zabezpečila výrobu plastových obalov na členské preukazy SSS, sa
hľadá. Zvažuje sa myšlienka modernizácie členských preukazov podľa vzoru ČSS. Išlo by o
plastové kartičky s identifikačnými údajmi s každoročnou aktualizáciou (výmenou).
Nadobúdacie náklady nie sú vysoké a zároveň by umožnili pravidelnú aktualizáciu evidencie
členov SSS.
Na KÚŽP Žilina je žiadosť o výnimku na speleologický prieskum a výskum
novozaloženého JK Speleo Turiec. SSS odporučila výnimku udeliť s podmienkou dodržania
stanov SSS; po prerokovaní so SSJ by mala byť výnimka udelená až od začiatku roka 2011
v rámci predĺženia platnosti spoločnej výnimky pre niektoré OS a K SSS v Žilinskom kraji.
SSS pošle Obvodnému úradu ŽP Revúca vyjadrenie o činnosti SSS v okrese Revúca
v súvislosti s využívaním lesa. Zabezpečí P. Holúbek.
P. Holúbek je poverený vypracovaním podkladov na výrobu a osadenie kamennej
tabuľky pri jaskyni Židovský bunker, ktorá slúžila ako útočisko pre rasovo prenasledovaných
počas II. svetovej vojny.
Zapísal L. Vlček
Kontroloval B. Kortman