Uznesenie 16. valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti

dňa 16. apríla 2010
1. 16. valné zhromaždenie SSS schvaľuje:
a) volebný a rokovací poriadok SSS podľa návrhu s pripomienkami schválenými v priebehu
VZ: doplnenie čl. 2, ods. 1, v čl. 3 nový ods. č. 5, v čl. 5 sa dopĺňa ods. 1, mení sa čl. 6
ods. 3, v čl. 6, ods. 4 sa vypúšťa veta, v čl. 6 sa pridáva nový ods. č.5, v čl. 9, ods.1 sa
dopĺňa, v čl. 9, ods. 4 sa dopĺňa a v čl. 10, ods.1 sa dopĺňa tak, ako bolo odhlasované.

b) novú skupinu Speleo Turiec
c) správu o činnosti za obdobie rokov 2006 – 2009
d) správu o hospodárení za obdobie rokov 2006 – 2009
e) správu kontrolnej komisie za obdobie od 15. VZ po 16. VZ
f) menovanie čestných členov SSS a vyznamenania členom SSS
g) členstvo SSS v Európskej speleologickej federácii (FSE)
h) návrhy zmien v stanovách SSS: v čl. 2, ods.1, písm. a) doplniť, písm. c) doplniť, písm.
d) doplniť a v čl. 3, ods. 2, písm. d) doplniť tak, ako bolo odhlasované
2. 16. valné zhromaždenie SSS volí:
a) predsedu SSS – Mgr. Bohuslav Kortman
b) členov výboru SSS – Ing. Peter Holúbek
Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
Doc. RNDr. Peter Magdolen, PhD.
Ing. Marián Jagerčík
Oľga Miháľová
Mgr. Lukáš Vlček
c) členov kontrolnej komisie SSS – Ing. Ivan Demovič
Peter Strečanský
Ing. Slávka Szunyogová
3. 16. valné zhromaždenie ukladá výboru SSS:
zabezpečiť na budúce VZ premietanie stavu finančných prostriedkov k správe o hospodárení
pomocou dataprojektora
Vo Svite dňa 16. 4. 2010
Predseda návrhovej komisie
Peter Strečanský