Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 7. 10. 2011

7. 10. 2011 v Liptovskom Mikuláši
Zasadnutie výboru SSS sa uskutočnilo v piatok 7. 10. 2010 o 13. hodine na sekretariáte
SSS v Liptovskom Mikuláši. Prítomní boli: B. Kortman (predseda), P. Magdolen (podpredseda),
L. Vlček (tajomník), P. Holúbek (ekonóm), O. Miháľová, M. Jagerčík, Z. Hochmuth, z kontrolnej
komisie I. Demovič a S. Szunyogová. Ospravedlnil sa J. Tulis (čestný predseda) a P. Strečanský
(predseda kontrolnej komisie). Časti zasadania sa zúčastnil M. Danko (administrátor webovej
stránky SSS).

Zasadnutie otvoril predseda SSS B. Kortman; po privítaní členov výboru sa
skontrolovalo plnenie záväzkov z predchádzajúceho zasadnutia výboru 18. 2. 2011
a predsedníctva SSS 8. 4. 2011 (úplné znenie uznesenia predsedníctva je umiestnené na webovej
stránke SSS v sekcii Dokumenty https://www.sss.sk/s.php?m=18), viaceré body sa detailne
rozoberali aj v priebehu zasadnutia.
B. Kortman pozitívne zhodnotil edičnú činnosť SSS; v roku 2011 sa vydala Bibliografia
Spravodaja SSS, ktorú spracoval M. Lalkovič a vyšla celá v réžii SSS. Pripravuje sa jej
sprístupnenie na internete. Vydali sme aj voľné pokračovanie knihy Z. Nišponského
V zaplavených hlbinách pod Tisovským a Muránskym hradom s názvom Srdce jaskyne a pre
Speleoklub Trnava knihu 10 rokov v podzemí. SSS prispela na vydanie oboch kníh odkúpením
časti výtlačkov, resp. čiastočnou refundáciou nákladov, podobne ako v prípade ročenky Jaskyniar
2010, ktorú roku 2011 vydal JK Speleo Turiec; na zasadaní sa odsúhlasila pre Speleoklub Trnava
suma 119 € a pre Speleo Turiec 100 €. V roku 2011 zatiaľ vyšli dve čísla Spravodaja SSS
a pripravuje sa tretie. Z. Hochmuth prisľúbil dodať podklady na svoju knihu o krasových
územiach Slovenska do 31. 3. 2012, P. Magdolen do 31. 12. 2011 podklady na knihu
sumarizujúcu 20 rokov speleologického výskumu v Tatrách. Výbor odsúhlasil podporu
pripravovanej knihy L. Vlčeka sumarizujúcej 60 rokov jaskyniarstva v okolí Tisovca. P. Holúbek
navrhol vydať r. 2012 príležitostnú spomienkovú publikáciu k výročiu P. Mittera, S. Šrola a S.
Kámena, podobne, ako sa vydala publikácia Na Krakovej holi, venovaná spomienke na P.
Hipmana. SSS bude v budúcnosti v spolupráci s AGS hľadať možnosti vydania rukopisnej práce
P. Mittera Reliéf na travertínoch Slovenska.
B. Kortman, L. Vlček, M. Jagerčík a O. Miháľová zhodnotili centrálne akcie SSS – 52.
jaskyniarsky týždeň, ktorý organizoval Speleoklub Tisovec a SSS ho finančne podporila sumou
300 €. V súvislosti s 53. JT v r. 2012, na organizáciu ktorého sa ešte nik neprihlásil, sa zvažovala
možnosť zorganizovať ho v Zakopanom v Poľsku v spolupráci s tamojším speleoklubom.
Lezecké dni sa uskutočnili na Mojtíne a tohto roku sa ich zúčastnil rekordný počet frekventantov,
spolu sa tu zišlo viac než 60 účastníkov; výbor dodatočne schválil finančný príspevok 100 €
organizátorom z JK Dubnica nad Váhom. Speleologická škola, ktorú sme sa tohto roku rozhodli
realizovať formou kurzov, prebehla na Krakovej holi pod záštitou Speleo Detva. Organizátor
podujatia prisľúbil článok do Spravodaja SSS. Speleomíting bol vyhodnotený v Spravodaji
2/2011 a správa o ňom pribudla aj na webstránke SSS. Nasledujúci Speleomíting sa uskutoční 14.
4. 2012; výbor bude presadzovať vyššiu kvalitu príspevkov so zreteľom na pripomienky k úrovni
niektorých prezentácií na poslednom Speleomítingu. Z. Hochmuth ako gestor mapovacieho kurzu
Speleologickej školy SSS spresnil termín konania tohtoročného kurzu na 18. – 20. novembra
2011. Miestom konania bude Demänovská dolina a ubytovanie je zabezpečené na Speleodomci,
ktorý zapožičia Správa slovenských jaskýň. Bližšie informácie o kurze budú zverejnené
v krátkom čase na webovej stránke SSS. S blížiacim sa termínom konania kongresu UIS 2013
v Brne vznikla povinnosť zostaviť exkurzného sprievodcu po lokalitách na Slovensku, ktoré sa
počas kongresu navštívia. Pokyny na zostavenie dodajú organizátori z ČSS. V súvislosti s tým sa
podporila myšlienka vydať v roku 2013 aj dvojjazyčné kongresové číslo Spravodaja SSS.
So Správou slovenských jaskýň sme rokovali o prenájme miestnosti sekretariátu SSS; J.
Hlaváč predsedovi prisľúbil riešenie formou dodatku k zmluve platnej do konca októbra 2011.
Riešila sa aj otázka existencie jaskyniarskej skupiny Speleoklub Slovakia – Ďumbier po
odstúpení M. Štéca z postu vedúceho klubu. SSS bude písomne kontaktovať M. Hegera a na
členoch klubu ostáva rozhodnutie, či si zvolia nový výbor klubu, alebo prestúpia do iných skupín
SSS a SK Slovakia – Ďumbier zanikne.
M. Strmenská oboznámila prítomných s priebežným čerpaním rozpočtu SSS na rok
2011.
V projekte mapovania jaskýň v spolupráci so SSJ sa priebežne pokračuje, zatiaľ sa
kompletne zmapovala Suchá jaskyňa v Demänovskej doline a časť jaskyne Štefanová. Podklady
sa odovzdali SSJ a čaká sa na preplatenie faktúry. Z projektu so SMOPaJ prišlo na účet SSS 13
000 €; časť (3000 €) sa navrhuje vyplatiť za technické denníky jednotlivým skupinám a klubom
SSS podľa počtu odovzdaných TD. Návrh prerokuje predsedníctvo SSS.
SSS oslovilo viacero stavebných firiem, ktoré sa prihlásili do výberového konania na
realizáciu tunela Soroška, v súvislosti s uskutočnením speleologického prieskumu na tejto
lokalite ako súčasti predkladaného projektu. Poskytli sme im v termíne požadované podklady
a dokumenty, pričom ešte predtým predseda rokoval s Dr. Stankovičom a Ing. Pomorským.
V diskusii sa na podnet A. Lačného objavila myšlienka o zorganizovaní speleologickej
školy pre nejaskyniarov v Malých Karpatoch pod vedením Jaskyniarskeho klubu Trnava
a Speleoklubu Bratislava. Výbor SSS zaujme k návrhu definitívne stanovisko, až keď sa predloží
konkrétna predstava školy. P. Magdolen zhrnul činnosť Európskej speleologickej federácie
(FSE), o ktorej SSS pravidelne informuje jej prezident O. Vidal, a prisľúbil reprodukovať ju do
Spravodaja. Dôležitým krokom FSE je, že stretnutia EuroSpeleoForum sa budú konať
každoročne a po tohtoročnom stretnutí v Španielsku nasleduje EuroSpeleoForum 2012 vo
švajčiarskom Muotatale.
V súvislosti s prácami na Spravodaji 3/2011 sa diskutovala forma ocenenia pre
prispievateľov Spravodaja SSS. Navrhlo sa výročné odmeňovanie najlepších príspevkov na
Speleomítingu.
Na zasadnutí sa rozoberala aj funkcia webstránky SSS a nový prístup v jej manažovaní.
Výbor zvolil L. Vlčeka za redaktora webstránky www.sss.sk, zodpovedného za jej obsah, a M.
Danka za administrátora stránky, zodpovedného za jej technickú stránku. M. Danko prisľúbil
komunikáciu s poskytovateľom web-hostingu a technické práce pri budovaní a reštrukturalizácii
stránky. Webstránka by mala v budúcnosti priniesť sekcie pre každú skupinu/klub SSS a aktuálne
informácie zo slovenského speleologického diania. Bude tiež pokračovať v preberaní externých
odkazov formou RSS noviniek. V blízkej budúcnosti by sa na webstránke mala objaviť
kompletná knižnica Spravodaja SSS s možnosťou downloadu. Priebežne sa budú aktualizovať
všetky podstránky.
Posledné zasadnutie výboru v tomto roku sa uskutoční koncom novembra – začiatkom
decembra.
Zapísal L. Vlček
Kontroloval B. Kortman

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár