Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 9. 3. 2012

Zasadnutie výboru SSS sa uskutočnilo v piatok 9. 3. 2012 o 13. hodine na sekretariáte SSS v Liptovskom Mikuláši. Prítomní boli: B. Kortman (predseda), J. Tulis (čestný predseda), P. Magdolen (podpredseda), L. Vlček (tajomník), P. Holúbek (ekonóm), Z. Hochmuth, M. Jagerčík, O. Miháľová, (členovia), P. Strečanský (predseda kontrolnej komisie), I. Demovič (člen kontrolnej komisie), ospravedlnila sa S. Szunyogová.
Zasadnutie otvoril predseda SSS B. Kortman; po privítaní členov výboru sa skontrolovalo plnenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia výboru 23. 12. 2011 (úplné znenie zápisnice je umiestnené na webovej stránke SSS v sekcii Činnosť SSS/Zápisnice). Rokovanie vo veci existencie Speleoklubu Slovakia-Ďumbier pokročilo, M. Štéca bude ďalej kontaktovať B. Kortman.

Čerpanie financií z projektu so SMOPaJ bude treba doložiť účtovnými dokladmi preukazujúcimi, že financie získané z predaja technických denníkov boli využité na speleologickú činnosť. Metodické usmernenie pripraví M. Strmenská a oboznámi s ním predsedov príslušných OS a K
Vo veci zamestnania sekretárky SSS M. Strmenskej výbor rozhodol predĺžiť zmluvu na dobu neurčitú s nezmenenými pracovnými podmienkami.
L. Vlček referoval o výstavbe a aktualizácii webovej stránky SSS, ktorá sa spustila z testovacej verzie „naostro“ a vďaka pomoci a pripomienkam aktívnych návštevníkov stránky sa neustále dolaďuje. Dopĺňajú sa sekcie Knižnica, Galéria a archívy Speleomítingov, Speleologických škôl SSS, jaskyniarskych týždňov a lezeckých dní. B. Kortman navrhol udeliť jednorazovú odmenu 100 € M. Dankovi za tvorbu a administráciu web stránky. Výbor návrh jednohlasne prijal. Na otázku, či treba na stránku uviesť číslo účtu SSS, väčšina zasadajúcich reagovala záporne.
Keďže SSS kontaktovala Medzinárodná speleologická únia (Union Internationale de Spéléologie – UIS) ohľadom meškania platby členského poplatku, SSS sa rozhodla zaplatiť nedoplatok vzniknutý od roku 2006 v celkovej sume 800 USD (za roky 2006, 2007, 2008 a 2009) + 400 EUR (za roky 2010, 2011). Riaditeľ SSJ J. Hlaváč prisľúbil v priebehu roka 50 % refundáciu členského poplatku. Rokovaním s pokladníčkou UIS N. Zupan Hajna bol poverený L. Vlček. Za rok 2012 SSS platí tiež členský poplatok 160 EUR Európskej speleologickej federácii (Fédération Spéléologique Européenne – FSE), z ktorého polovicu refunduje SSJ.
Výbor sa venoval príprave zasadania predsedníctva SSS a Speleomítingu 2012. Preberala sa otázka ocenení za objavy a iné aktivity v uplynulom roku a ocenení prispievateľov Spravodaja SSS. O. Miháľová oboznámila s organizačným plánom, technickými požiadavkami a organizačnými zmenami pri organizácii Speleomítingu. Z dôvodu rekonštrukcie Hotela Mladosť vo Svite sa bude zasadnutie predsedníctva SSS konať v blízkom ubytovacom zariadení Skala. O. Miháľová a B. Kortman informovali aj o možnostiach sponzoringu na Speleomíting.
V rámci zasadania sa preberala otázka plánovaného turistického sprístupnenia Brestovskej jaskyne Oblastnou skupinou Orava v zastúpení T. Demianom. Víziu sprístupnenia predstavili T. Demian, M. Demian a V. Mikula z OS Orava. Výbor SSS prisľúbil kladné odporúčanie a formálnu pomoc pri príprave a realizácii sprístupňovacích prác.
L. Vlček informoval o úspešne prebiehajúcej príprave Jaskyniarskeho týždňa SSS, ktorý sa uskutoční v dňoch 1. – 5. 8. 2012 (streda až nedeľa) v poľskom Zakopanom a spoluorganizačne sa na ňom podieľa Speleoklub Tatrzański, Zakopane. Informácie o pripravovanom Jaskyniarskom týždni sa priebežne objavujú na web stránke SSS. O detailoch podujatia bližšie informuje líderka SKT Zakopane J. Trojan počas Speleomítingu.
Lezecké dni tohto roku organizuje opäť JK Dubnica nad Váhom, v termíne 17. – 20. 5. 2012 (štvrtok až nedeľa).
V časti zasadania venovanej edičnej činnosti boli Z. Hochmuth, P. Holúbek a L. Vlček poverení urgenciou príspevkov do pripravovanej publikácie o jaskyniaroch S. Kámenovi, P. Mitterovi a S. Šrollovi do konca marca. Publikáciu M. Štéca o Jaskyni mŕtvych netopierov samostatne vydá a financuje autor.
Zapísal L. Vlček, skontroloval B. Kortman

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár