19. valné zhromaždenie SSS

bSSS2

Výbor Slovenskej speleologickej spoločnosti pozýva všetkých členov na 19. valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 4. mája 2018 o 13.00 v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva na Školskej ulici č. 4 v Liptovskom Mikuláši

 1. otvorenie, privítanie účastníkov, schválenie programu
 2. voľba predsedajúceho VZ, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. voľba návrhovej komisie, 3 členovia
 4. voľba volebnej komisie, 5 členov
 5. udelenie vyznamenaní
 6. správa o činnosti SSS a výboru
 7. správa o hospodárení, návrh finančného rozpočtu na rok 2018
 8. správa kontrolnej komisie
 9. diskusia k správam
 10. kontrola uznesení z 18. valného zhromaždenia z 1. 4. 2016 a z predsedníctva z 28. 4. 2017
   poistné
   usmernenie pre zakladanie nových skupín
   stanovy a zákon o HS
   doména SSS
 11. predstavenie kandidátov do výboru, kontrolnej komisie a predsedu
 12. voľba členov do výboru, kontrolnej komisie a predsedu SSS
 13. prestávka
 14. diskusia (v zmysle platného rokovacieho poriadku sa do diskusie treba prihlásiť písomne predsedajúcemu VZ)
 15. uznesenie
 16. záver