DODATOK Č. 2 K STANOVÁM SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

DODATOK Č. 2 K STANOVÁM SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
z 11. apríla 2003 schválený 17. valným zhromaždením SSS

V článku 3 odsek 4 sa dopĺňa písmeno e) takto:

e) nezaplatením členského príspevku za dva roky nasledujúce po sebe.

Kompletné znenie stanov nájdete https://sss.sk/index.php/o-nas/dokumenty-a-formulare/146-stanovy-sss