Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 30. 04. 2014

Zápisnica č.1/2014 zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti konaného dňa 30. apríla 2014 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:
Predseda – P. Holúbek
Členovia výboru – P. Magdolen, Z. Hochmuth, B. Kortman, J. Tulis, M. Jagerčík, P. Herich,
P. Pokrievka ml.,
Členovia kontrolnej komisie – P. Strečanský, G. Majerníčková, I. Demovič
Ostatní prítomní – O. Miháľová, M. Strmenská – zapisovateľka

 

1) Privítanie
P. Holúbek privítal prítomných a otvoril prvé zasadnutie novozvoleného výboru.

 

2) Rozdelenie funkcií
V úvode zasadnutia navrhol do jednotlivých funkcií týchto členov výboru:
a) Podpredseda – P. Magdolen
b) Ekonóm – B. Kortman
c) Tajomník – P. Herich
Všetci prítomní členovia súhlasili s takýmto obsadením funkcií.
d) Za predsedu KK si členovia zvolili P. Strečanského.

 

3) Vyhodnotenie Speleomítingu – O. Miháľová informovala o celkovej účasti približne 200 jaskyniarov na tomto podujatí. Predbežne súhlasila s organizovaním Speleomítingu aj v roku 2015.
Pri účasti 164 platiacich boli príjmy z podujatia 407,50 € a priame výdavky 341,71 €.

 

4) Členské príspevky zaplatilo k dnešnému dňu na cca 48 skupín/klubov, 2 skupiny nezaplatili- Michalovce a Rokoš (Rokoš platí osobne vždy v máji kalendárneho roku), SUK Bratislava – zaplatili 2 členovia, títo platiaci členovia majú záujem pokračovať v iných skupinách SSS.
Zatiaľ zaplatené členské príspevky za rok 2014 sú vo výške 7 197 €.

 

5) Stav finančných prostriedkov k 30. 4. 2014 je 18 973,03 €.

 

6) S návrhom doplniť redakčnú radu Spravodaja SSS o nasledovných členov – A. Lačný, M. Budaj, L. Kubičina a B. Tulis súhlasili všetci prítomní členovia. Ich členstvo v rade je podmienené ich súhlasom.

 

7) Centrálne akcie SSS v roku 2014
a) 70. výročie založenia SSS (22. apríla 1944 v Martine)
i) Začiatkom decembra 2014 by sa malo k tejto udalosti konať podujatie v Martine. Na zorganizovanie podujatia bol vytvorený prípravný výbor – Z. Hochmuth (vedúci), B. Kortman, P. Holúbek, J. Tulis, L. Vlček.
ii) Pri príležitosti 70. výročia SSS plánuje v 2. polroku 2014 umiestniť pamätnú tabuľu na budovu v Martine na námestí.

b) Jaskyniarsky týždeň´2014 sa bude konať v dňoch 30. 7. – 3. 8. 2014 v Kráľovej Lehote. Organizátormi budú SK Červené vrchy a SK Nicolaus.

c) Speleologickú školu usporiadajú v tomto roku pre verejnosť SK Trnava a Speleo Bratislava. Výbor schválil preplatiť prvým piatim prihláseným členom alebo čakateľom SSS ½ účastníckeho poplatku.

d) Speleofotografiu organizačne za SSS zabezpečujú P. Staník, B. Kortman M. Danko, P. Kočiš a L. Vlček. Fotografie a porota sú predbežne zabezpečené, je potrebné ešte doriešiť priestory na výstavu. Návrhy sú – Múzeum J. Kráľa, priestory v Matici slovenskej, či Galéria P. M. Bohúňa.

 

8) Rôzne

a) Finančný príspevok rodine po M. Honešovi (členovi Speleodiver). Členovia výboru schválili poskytnúť z prostriedkov SSS jednorazový príspevok vo výške 500 €.

b) Registráciu zmeny stanov (dodatok č.2) pošle predseda na MV SR.

c) P. Holúbek tlmočil návrh I. Račka, aby SSS vytypovala mladých potenciálnych členov – záujemcov o dobrovoľné členstvo v JZS v rámci Horskej služby. Výbor odporučil požiadať I. Račka, aby pripravil článok do Spravodaja SSS, v ktorom by boli uvedené požiadavky na takýchto záujemcov.

d) List T. Fussgängera – výbor SSS odporúča obrátiť sa na kompetentné inštitúcie.

e) Sekretariát SSS
– viesť denník činnosti – sekretárka
– v spolupráci s predsedom a tajomníkom urobiť inventúru publikácií a previezť do skladu v múzeu termín 30.9.2014. Na sekretariáte by zostali len ročníky 2012,2013,2014.

f) Problém Orava verzus Aragonit – výbor odporúča kontrolnej komisii vypracovať návrh dohody, následne poslať na pripomienkovanie členom výboru a definitívne znenie poslať predsedom uvedených skupín.

g) Dohoda o spolupráci SSS a SSJ je vypracovaná a pripravená na podpis oboma stranami.

h) Zánik členstva v zmysle schváleného dodatku stanov je potrebné ešte doriešiť interným vykonávacím predpisom.

i) SK Michalovce sekretariát písomne vyzve, aby sa vyjadrili k svojej ďalšej existencii v SSS a k zaplateniu členských príspevkov.

j) Z. Hochmuth upozornil na opotrebovanú tabuľku označujúcu sídlo SSS na budove SSJ. Sekretariát do budúceho výboru zistí kvalitatívne alternatívy a tiež cenové relácie na jej výmenu.

k) P. Herich informoval o záujme JK Demänovská Dolina organizovať Lezecké dni v DD. Otázny je termín. Alternatívou bolo zakomponovať LD do JT v Kráľovej Lehote.

l) Výbor sa zaoberal aj organizáciou Mapovacieho kurzu v roku 2014, o záverečnom rozhodnutí bude členská základňa včas informovaná.

V Liptovskom Mikuláši, 30. 4. 2014
Zapísala M. Strmenská

Overil: P. Holúbek

 

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár