Ocenenie prispievateľov do Spravodaja SSS

Oceňovanie jaskyniarov za úspešné výsledky dosiahnuté počas celého roka najmä pri ich pôsobení v krasových územiach na Slovensku i v zahraničí sa stalo neoddeliteľnou súčasťou Speleomítingov Slovenskej speleologickej spoločnosti. Pre ocenených je takéto uznanie ich schopnosti vzpruhou do ďalšej činnosti, ostatných účastníkov podujatia a členov SSS motivuje k podobným jaskyniarskym výkonom a aktivitám.
O mnohých úspechoch, skúsenostiach a nových poznatkoch, ktoré členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti

získali ako jednotlivci alebo v rámci činnosti skupín a klubov SSS, je jaskyniarska i širšia verejnosť informovaná na stránkach nášho Spravodaja. Časopis vychádza už viac ako 40 rokov. Je vizitkou nás všetkých, preto redakcia a redakčná rada časopisu vyvíjajú úsilie, aby naďalej bol bohatým zdrojom aktuálnych informácii o dianí v slovenskej speleológii. Keďže jeho obsahovú naplň v rozhodujúcej miere formujete práve vy, členovia SSS, hľadáme spôsoby, ako rozšíriť okruh prispievateľov spomedzi vás, podporiť produktívnych autorov a zvýšiť kvalitu príspevkov.
S týmto cieľom budeme každoročne na základe posudzovania obsahovej a formálnej úrovne uverejnených článkov oceňovať na Speleomítingu aj najúspešnejších autorov Spravodaja SSS. Prvý raz by sa tak malo stať už v tomto roku, pričom do hodnotenia sa zahrnú príspevky publikovane v štyroch číslach časopisu z roku 2011.

Za redakciu a redakčnu radu Spravodaja Bohuslav Kortman