Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti v rokoch 2014 – 2017

sss

Predovšetkým treba poďakovať všetkým našim členom a  priaznivcom za prácu a jaskyniarske aktivity v tomto období. Aktivity členov spoločnosti (v roku 2017 evidovaných 898) organizovaných v 52 oblastných skupinách a kluboch plošne pokrývali nielen krasové oblasti po celom území Slovenska, ale pôsobili sme aj u susedov, v Európe i na iných kontinentoch.

 

Výbor

V tomto období pracoval výbor spoločnosti (P. Holúbek, B. Kortman, P. Magdolen, Z. Hochmuth, P. Pokrievka ml., P. Herich, M. Jagerčík) a kontrolná komisia (P. Strečanský, I. Demovič, G. Majerníčková) na riadení života SSS. Výbor, ktorý je výkonným a  riadiacim orgánom, sa v  tomto období zišiel na sekretariáte SSS v  Liptovskom Mikuláši 13-krát. Riešili sa na ňom problémy, ktoré priniesol život. Vážnym rozhodnutím bolo v roku 2016 zmeniť stanovy, na čo bolo nutné zvolať valné zhromaždenie. Výbor zabezpečil aj realizáciu uznesení z predsedníctiev a valného zhromaždenia. Roku 2015 podporil kandidatúru M. Držkovej na pozíciu generálnej sekretárky Európskej speleologickej federácie (FSE). Škoda, že napriek jej sľubom nás vôbec neinformovala o dianí v tejto nadnárodnej jaskyniarskej organizácii. Vo funkcii ju v roku 2017 vystriedala, takisto s  našou podporou, A. Gessert z  Košíc, ktorá v Spravodaji 3/2017 už informovala o aktivitách FSE.

 

Sekretariát

Na sekretariáte pracovala na polovičný pracovný úväzok M. Strmenská, ktorá zabezpečovala jeho chod. Spracovávala poštu, starala sa o evidenciu členov a  príjem členského, viedla účtovníctvo a  vykonávala schválené finančné operácie. Na centrálnych akciách vyberala vstupné a  viedla evidenciu účastníkov Jaskyniarskych týždňov. Distribuovala Spravodaj SSS a  zabezpečovala všetky úkony na  zabezpečenie 2 % z daní pre SSS. Treba tu kriticky poznamenať, že administratívnou chybou sa na rok 2018 nepodarilo SSS získať oprávnenie na poberanie 2 %, ale operatívne sa táto chyba napravila právnou dohodou s  iným neziskovým subjektom, Združením priateľov obcí Krmeš, Vlašky, Vlachy.

 

Centrálne akcie

V  tomto období boli zvolané tri zasadnutia predsedníctva a jedno valné zhromaždenie. Uskutočnili sa štyri Speleomítingy, na ktorých sa bilancovala naša činnosť. V  roku 2017 sa miesto ich konania z iniciatívy M. Trškovej presunulo zo Svitu do Liptovského Jána. V tomto období zorganizovali naši členovia štyri Jaskyniarske týždne (Malužiná, 2014; Varín, 2015; Borinka-Košariská, 2016; Slovenský a  Aggtelecký kras, 2017). V  rokoch 2014 a  2016 sme spoluorganizovali 17. a  18. ročník podujatia Speleofotografia. Roku 2014 sa zorganizoval meračský kurz, kde sa jeho absolventi učili zobrazovať podzemné priestory a  následne spracovať namerané údaje v programe Therion. Pravidelne každý rok organizujú bratislavskí a  trnavskí jaskyniari celoslovenskú speleologickú školu pre všetkých záujemcov. V  Demänovskej doline sa v zimnom období organizuje expedícia, na ktorej sa stretávajú speleológovia z  mnohých slovenských,  českých a  poľských jaskyniarskych klubov a  riešia jaskyniarske problémy najmä v Demänovských vrchoch, ale napríklad aj v Kozích chrbtoch, Chočských vrchoch či Veľkej Fatre. Horská záchranná služba školila v  tomto období vybraných záujemcov z našich radov v jaskyniarskych záchranárskych technikách. Kultúrno-spoločenské aktivity prezentovali jaskyniari zo Strážovských vrchov na hudobno-jaskyniarskom podujatí ZELENÁ MODRÁ. Jaskyniari z Tisovca už šesť rokov organizujú zraz speleopotápačov v Tisovci.

 

Informovanosť

Aktívna a funkčná bola naša webová stránka www.sss.sk, ktorú spravoval M. Danko, podobne ako aj facebookové informovanie o  našich aktivitách. Pravidelne vychádzalo naše perio­dikum Spravodaj SSS, v  roku 2017 vyšlo aj číslo určené pre medzinárodný speleologický kongres v  Austrálii. Dôležitou činnosťou je informovanie verejnosti o  našich aktivitách prostredníctvom médií. V  televízii, rozhlase, na sociálnych sieťach a  tlačových periodikách vyšli desiatky informácií o našej činnosti, ktoré formujú obraz verejnosti o našich cieľoch, zámeroch a aktivitách. Nezanedbateľná je práca s mládežou. Mnohé kluby a skupiny organizujú prednášky na školách a vyvíjajú aktivity na oslovenie mladej generácie. Treba všetkým za tieto aktivity a  ich ochotu podeliť sa s  verejnosťou poďakovať.

Domáce aktivity

V rokoch 2014 – 2017 sa na Slovensku uskutočnilo 5633 akcií, na ktorých sa objavilo 49,2 kilometrov chodieb a zameralo 69,9 kilometrov podzemných priestorov. Najvýznamnejšie objavy v  tomto období na Slovensku boli ocenené na Speleo­mítingoch. Na mnohých sondách jaskyniari premiestnili tony a kubíky materiálu. Ich úsilie vo veľa prípadoch v  budúcnosti určite prinesie nové poznatky. Nie všetky úspechy sa však merajú objavenými či zameranými metrami. Vyzdvihnúť treba jaskyniarov, ktorí sú vnímaví a  objavili pre vedu napríklad zub nosorožca (OS Čachtice), pozostatky po druhohornom plazovi (JK Demänovská Dolina) či hniezdo výra s početnými osteologickými nálezmi (SK Červené vrchy). Poďakovanie patrí všetkým, ktorí zachránili pre archeológov materiál nájdený v jaskyniach. Ešte raz by som chcel zdôrazniť, že SSS je organizácia, ktorá plošne skúma celé územie Slovenska, a preto skupiny, ktoré nepôsobia v príliš atraktívnych územiach, sú rovnako dôležité ako skupiny s  najväčšími či najhlbšími lokalitami. Preto ďakujem aj jaskyniarom z  Liptovskej Tepličky, Uhrovca, Šariša, Malej Fatry či Tribeča za ich aktivity a  poctivú prácu, ktorou prispievajú k  celoslovenskému uznaniu našej spoločnosti na verejnosti. Veď práve aj ich aktivity majú nezastupiteľnú úlohu pri rokovaní s úradmi, ktoré rozhodujú o našom pôsobení. Uznanie si zaslúžia jaskyniari, ktorí sú ochotní sa spájať a  riešiť spoločne veci, na ktoré nemá sily jedna skupina. Takéhoto charakteru sú akcie vo Vysokých a  Belianskych Tatrách, Strážovských vrchoch, Kameňanoch, na Muránskej planine, Jasovskej planine, Dolnom vrchu či napríklad výkopové práce v  novembri roku 2016 na Rudolfšachte v Ponickom krase. Napĺňajú sa tak slová jaskyniara Petra Hipmana  z roku 1999, ktorý nám odkázal, že sa musíme spájať, aby sme urobili veľký kus práce.

 

Zahraničné aktivity

Asi najvýznamnejším zahraničným podujatím, ktorého sme sa zúčastnili prostredníctvom nášho delegáta Z. Hochmutha, bol 17. kongres Medzinárodnej speleologickej únie (UIS) v Austrálii. Naši jaskyniari sa angažovali nielen v  susedných krajinách, ako Česká republika, Poľsko, Maďarsko, ale aj v Slovinsku, Chorvátsku, Nemecku, Francúzsku, Írsku, Izraeli, Laose, Madagaskare, Mexiku, Nepále, Ruskej federácii, Thajsku… Tradične sa členovia SSS zúčastňovali výprav do krasových oblastí Macedónska, Mexika, Rumunska a Kosova, kde máme dobré zázemie a uskutočnili sa tu významné postupy.

 

Spolupráca

Naši členovia spolupracovali s partnerskými organizáciami, ako je Česká speleologická spoločnosť, Správa slovenských jaskýň alebo Slovenské múzeum ochrany prírody a  jaskyniarstva. Veď 7292 jaskýň evidovaných v Národnej databáze jaskýň je aj výsledkom komunikácie medzi partnerskými organizáciami. Slovenská speleologická spoločnosť je členom Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ako aj Európskej speleologickej federácie (FSE). Úzke vzťahy sme mali s českými, maďarskými, poľ­ skými, macedónskymi či ruskými jaskyniarmi.

 

Stav spoločnosti

Možno tvrdiť, že Slovenská speleologická spoločnosť je plne funkčná a svojimi aktivitami pokrýva celé územie Slovenska. Vychádza spravodaj, žije internetová stránka, je funkčný sekretariát, pracuje výbor, kluby a  skupiny sú aktívne, slovenské jaskyniarstvo žije. Po dlhoročnom úsilí sme v závere roku 2017 získali od Ministerstva životného prostredia celoplošnú výnimku, čo podľa môjho názoru posilnilo naše postavenie v  slovenskej spoločnosti. Ale až budúcnosť ukáže, ako sa bude vyvíjať náš vzťah k  štátnej moci. Verím však, že pri komunikácii s  kompetentnými bude trecích plôch minimálne a  naše aktivity budú prospešné pre obe strany. V  živote SSS sú však aj negatíva, na ktoré treba poukázať. Ide o nezmyselné vojny o lokality, kde spravidla platí, že čím menšia jaskyňa, tým väčší svár. Je nepochopiteľné, keď uzávery jaskýň, ktoré ich majú chrániť pred devastáciou, sú predmetom sporov medzi skupinami. Je paradoxné, že v Demänovskej doline či na Krakovej holi, kde sú naše najdlhšie a najhlbšie jaskyne, takýchto sporov niet. Jedna vec však stojí za zamyslenie a hlbšiu analýzu. Viac ako polovica skupín neodovzdáva technické denníky a dá sa predpokladať, že ich asi ani nepíše. Do týchto aktivít skupiny a kluby nemôže nik nasilu nútiť, no treba si uvedomiť, že jaskyne sú unikátne a  neopakovateľné prírodné výtvory a  každá informácia, ktorá sa o  jaskyni zachová, má určite svoj význam a v budúcnosti bude hodnotným svedectvom o  našej dobe. Nechcel by som a  zrejme ani väčšina z  nás, aby nasledujúce generácie mali ťažké srdce na nás za naše nezdokumentované aktivity. A pritom stačí tak málo, ochota napísať pár slov. Nedostatočná je aj gramotnosť v  lezeckých technikách. Na poslednom Jaskyniarskom týždni napríklad jeden jaskyniar nezostúpil do Zvonice pre nezvládnutie jednolanovej techniky. Našťastie sa to zaobišlo bez následkov, ale treba si uvedomiť, že každý pohyb po lane alebo rebríku znamená v istom zmysle ohrozenie zdravia a života. Chcel by som apelovať na všetkých jaskyniarov, aby si túto skutočnosť plne uvedomovali a nedovolili neskúseným členom pohyb po vertikálach, kde je možné ohrozenie života. V  našej komunite mi napríklad chýba diskusia o tom, čo je náš cieľ a čo všetko môžeme urobiť pre to, aby sme ho dosiahli. Každý náš výkop, každý objav je do určitej miery devastácia podzemia. Ak máme na to právo, tak kde sú naše hranice?

Peter Holúbek, predseda SSS

 

 

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár