Uznesenie zo 17.valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti 11.apríla 2014 Svit

Uznesenie zo 17.valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti
11.apríla 2014 Svit

1. valné zhromaždenie SSS schvaľuje:
a.) správu o činnosti za obdobie 2010-2013
b.) správu o hospodárení za obdobie 2010-2013
c.) správu kontrolnej komisie za obdobie 2010-2013
d.) zmeny v stanovách: čl.3, odsek 4 doplniť písmeno e)členstvo v SSS zaniká, ak člen nezaplatí členský príspevok 2 roky po sebe
e.) vyznamenania členov a skupín SSS

 

2. valné zhromaždenie SSS volí:
a.) Predseda SSS: Ing. Peter Holúbek
b.) Výbor SSS: Mgr. Bohuslav Kortman, RNDr. Peter Magdolen, PhD., Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Mgr. Pavol Pokrievka ml., Pavel Herich ml., Ing. Marián Jagerčík
c.) Kontrolnú komisiu: Peter Strečanský, Ing. Ivan Demovič, Gabriela Majerníčková

 

3. valné zhromaždenie SSS vylučuje:
Mgr. Branislava Šmídu, PhD. zo Slovenskej speleologickej spoločnosti

 

4. valné zhromaždenie SSS ukladá:
a.) kontrolnej komisii postupovať pri riešení sporov podľa stanov SSS na základe podnetov sporných strán
b.) výboru a predsedníctvu SSS zabezpečiť ozvučenie ďalšieho valného zhromaždenia SSS

 

5. valné zhromaždenie SSS berie na vedomie:
Oznámenie podpredsedu KST Dr. Heinricha o petícii KST a SSS k zmene Zákona o ochrane prírody a krajiny

 

Vo Svite 11. 4. 2014
Predseda návrhovej komisie: Slávka Szunyogová