Uznesenie zo 17.valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti 11.apríla 2014 Svit

Uznesenie zo 17.valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti 11.apríla 2014 Svit

Uznesenie zo 17.valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti
11.apríla 2014 Svit

1. valné zhromaždenie SSS schvaľuje:
a.) správu o činnosti za obdobie 2010-2013
b.) správu o hospodárení za obdobie 2010-2013
c.) správu kontrolnej komisie za obdobie 2010-2013
d.) zmeny v stanovách: čl.3, odsek 4 doplniť písmeno e)členstvo v SSS zaniká, ak člen nezaplatí členský príspevok 2 roky po sebe
e.) vyznamenania členov a skupín SSS

 

2. valné zhromaždenie SSS volí:
a.) Predseda SSS: Ing. Peter Holúbek
b.) Výbor SSS: Mgr. Bohuslav Kortman, RNDr. Peter Magdolen, PhD., Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Mgr. Pavol Pokrievka ml., Pavel Herich ml., Ing. Marián Jagerčík
c.) Kontrolnú komisiu: Peter Strečanský, Ing. Ivan Demovič, Gabriela Majerníčková

 

3. valné zhromaždenie SSS vylučuje:
Mgr. Branislava Šmídu, PhD. zo Slovenskej speleologickej spoločnosti

 

4. valné zhromaždenie SSS ukladá:
a.) kontrolnej komisii postupovať pri riešení sporov podľa stanov SSS na základe podnetov sporných strán
b.) výboru a predsedníctvu SSS zabezpečiť ozvučenie ďalšieho valného zhromaždenia SSS

 

5. valné zhromaždenie SSS berie na vedomie:
Oznámenie podpredsedu KST Dr. Heinricha o petícii KST a SSS k zmene Zákona o ochrane prírody a krajiny

 

Vo Svite 11. 4. 2014
Predseda návrhovej komisie: Slávka Szunyogová

 

Facebook komentár

Komentár WEB

Pridaj komentár