Zápisnica zo 17. zasadnutia valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti 11. 4. 2014 + foto

images phocagallery valne 2014 imgp9305

imgp9305Zasadnutie valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti sa konalo dňa 11. 4. 2014 od 13. h v penzióne Skala vo Svite. Otvoril ho predseda SSS B. Kortman, privítal prítomných delegátov z OS a K, členov výboru Z. Hochmutha, P. Holúbeka, M. Jagerčíka, P. Magdolena, O. Miháľovú, L. Vlčeka a členov kontrolnej komisie SSS I. Demoviča, P. Strečanského a S. Szunyogovú, ako aj ostatných účastníkov vrátane čestného predsedu SSS J. Tulisa. Zasadnutie, na ktorom sa zúčastnilo spolu 115 delegátov, prebiehalo podľa schváleného programu:

 

1. Otvorenie
2. Schválenie programu, návrhov na predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, členov volebnej a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti
4. Správa o hospodárení
5. Správa kontrolnej komisie
6. Rozprava k správam
7. Oceňovanie členov
8. Návrhy na zmeny stanov
9. Iné návrhy
7. Voľby orgánov SSS
8. Všeobecná rozprava
9. Uznesenie
10. Záver

Za predsedajúceho delegáti schválili B. Kortmana, za zapisovateľa L. Vlčeka a overovateľa zápisnice J. Tulisa. Verejným hlasovaním sa zvolila 5-členná volebná komisia: predseda P. Strečanský, členovia I. Demovič, M. Lisý, T. Ďurka, P. Kardoš a 3-členná návrhová komisia: predsedníčka S. Szunyogová, členovia D.- Kortmanová, K. Hutková. B. Kortman privítal hosťa na VZ, M. Heinricha, podpredsedu Klubu slovenských turistov, ktorý sa v krátkosti predstavil a vyjadril želanie spolupracovať so SSS.
V ďalších bodoch programu predseda SSS B. Kortman predniesol správu o činnosti SSS od 16. VZ (roky 2010 – 2013), ekonóm SSS P. Holúbek správu o hospodárení SSS a predseda kontrolnej komisie P. Strečanský správu KK. Rozprava k správam prebehla bez príspevkov.

V bode Oceňovanie členov oboznámil predsedajúci VZ delegátov s tým, že návrh na ocenenie členov SSS, ako aj OS a K pripravil výbor SSS na základe posúdenia návrhov OS a K, ako aj návrhov predsedu a členov výboru. Predsedajúci postupne odovzdal zlaté a strieborné medaily a čestné uznania SSS jednotlivým oceneným.
V bode Návrhy na zmeny stanov sa preberali dva návrhy. T. Ďurka požiadal, aby sa o každom návrhu hlasovalo osobitne. Prvým z nich bol návrh JK Speleo Turiec na zmenu bodu 1 v článku 9 a bodu 2 v článku 19, čím by sa zrušila jedna zo základných funkcií kontrolnej komisie SSS (riešenie sporov). Výbor SSS preto tento návrh neodporučil schváliť. Predseda Speleo Turiec J. Haráni na tento krok reagoval vysvetlením, že v spore, ktorého sa sám zúčastnil, bola KK nepotrebná. B. Kortman vysvetlil postupnosť pri riešení sporov, na čo Haráni podotkol, že ak má KK plniť svoju funkciu, nech dôsledne plní svoje úlohy. Pri každom riešení sporov KK vyhotoví zápis a odporučenia KK, ktoré sa dajú na vedomie všetkým dotknutým stranám. J. Haráni napokon sám návrh na zmenu stanov stiahol. Druhým návrhom na zmenu bol návrh výboru SSS na doplnenie písm. e) v bode 4 článku 3, podľa ktorého členstvo SSS zaniká nezaplatením členského príspevku za dva roky nasledujúce po sebe. Návrh bol prijatý, traja delegáti sa zdržali.
V rámci bodu Iné návrhy sa VZ zaoberalo návrhom výboru SSS na vylúčenie vedúceho Speleoklubu UK Bratislava B. Šmídu za hrubé porušenie stanov SSS a poškodenie dobrého mena SSS v súvislosti s incidentom, ktorý sa stal v novembri 2013 počas akcie v jaskyni Mesačný tieň. O tom, čo sa stalo, stručne informoval I. Pap, účastník časti akcie. B. Šmída reagoval vyhlásením o nevine, svoje konanie počas incidentu však zahmlieval. Okolnosti prípadu objasnil priamo dotknutý jaskyniar, člen ČSS K. Jindra. B. Šmída svoju účasť poprel, no dôkazy o svojej nevine nepredložil. Otázky B. Šmídovi kládli J. Haráni, M. Lisý, M. Szunyog a L. Gagyi, no nedostali jednoznačné odpovede. Z. Hochmuth obhajoval B. Šmídu ako zaslúžilého jaskyniara a vyzval prítomných, aby sa pred hlasovaním zamysleli nad nutnosťou tohto kroku. Na to reagoval J. Haráni otázkou na Z. Hochmutha, čo by on robil na mieste K. Jindru. Hochmuth sa vyjadril, že podobné veci sa stávajú a že by nerobil nič. B. Šmída bol verejným hlasovaním vylúčený zo SSS, keď za vylúčenie hlasovalo 82 delegátov, zdržalo sa 21 a proti bol jeden.

Následne prebehli voľby do orgánov SSS. B. Kortman oboznámil zúčastnených s volebným poriadkom a uviedol dvoch kandidátov na predsedu SSS: P. Holúbeka zo SK Nicolaus a L. Vlčeka zo SK Tisovec. Obaja sa predstavili a odpovedali na otázky z pléna (T. Ďurka, Ľ. Plučinský). Predstavili sa aj jednotliví kandidáti do výboru SSS: M. Budaj, J. Haráni, P. Herich, Z. Hochmuth, M. Jagerčík, B. Kortman, L. Kubičina, P. Magdolen a P. Pokrievka ml. Kandidátov A. Lačného a B. Tulisa, ktorí neboli prítomní, predstavili zástupcovia ich domovských klubov. Takisto sa predstavili kandidáti do kontrolnej komisie: I. Demovič, G. Majerníčková a P. Strečanský. Delegáti najprv hlasovali o novom predsedovi SSS. Vo voľbách vyhral s náskokom jedného hlasu P. Holúbek, ktorý získal 58 hlasov (L. Vlček 57 hlasov), všetkých 115 hlasov bolo platných. Hlasovaním delegátov VZ boli do nového výboru SSS zvolení B. Kortman (95 hlasov), P. Magdolen (90 hlasov), Z. Hochmuth (67 hlasov), P. Pokrievka ml. (65 hlasov), P. Herich ml. (63 hlasov) a M. Jagerčík (61 hlasov). Ďalší kandidáti sa umiestnili v poradí: M. Budaj (55 hlasov), L. Kubičina (30 hlasov), B. Tulis (31 hlasov) A. Lačný (27 hlasov), platných bolo 111 hlasov, neplatné 4. Za členov kontrolnej komisie boli zvolení I. Demovič (103 hlasov), P. Strečanský (100 hlasov) a G. Majerníčková (100 hlasov), platných bolo108 hlasov, neplatný 1.

Vo Všeobecnej rozprave M. Heinrich z KST a B. Kortman predostreli návrh petície KST a SSS o úprave vstupu na územie Tatier a do jaskýň na Slovensku. O. Miháľová oboznámila zúčastnených s plánovaným priebehom Speleomítingu SSS 2014. B. Kortman navrhol zabezpečiť ozvučenie na budúce zasadnutia predsedníctva a valného zhromaždenia SSS. Ukončenie rozpravy bolo schválené so zdržaním sa jedného hlasu.

Predsedníčka návrhovej komisie S. Szunyogová predložila návrh na uznesenie z VZ, ktorý bol jednohlasne schválený.

Vo Svite 11. 4. 2014.
Zapísal: L. Vlček

Kontrolovali: P. Holúbek, B. Kortman

Zápisnicu overil: J. Tulis

 {phocagallery view=category|categoryid=53|limitstart=0|limitcount=0|detail=8|displayname=1|displaydetail=1|imageshadow=shadow1}