Zápisnica č. 1/2018

, Zápisnica č. 1/2018, Slovenská speleologická spoločnosť

Zápisnica č. 1/2018

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného dňa 18. mája 2018 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda: P. Holúbek
Čestný predseda: J. Tulis
Členovia výboru: B. Kortman, P. Pokrievka, P. Herich, K. Kýška, M. Budaj
Členovia kontrolnej komisie: I. Demovič, G. Majerníčková, L. Kubičina
Ostatní prítomní: M. Strmenská – zapisovateľka
Ospravedlnení : P. Magdolen

Program

1. Zahájenie práce nového výboru a kontrolnej komisie, poďakovanie starému výboru a kontrolnej komisii, dohoda o rozdelení funkcií podpredseda, tajomník, ekonóm, voľba predsedu kontrolnej komisie, analýza nedostatkov VZ
2. Zlepšenie fungovania webovej stránky SSS – zostavenie komisie
3. Návrhy na zmenu rozhodnutia na MŽP SR
4. Jaskyniarsky týždeň 2019
5. 150. výročie objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne (1870), 100 rokov od
objavu Demänovskej jaskyne slobody
6. Speleofotografia´2018-05-21
7. Ostatné, diskusia

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo nasledovným programom:

1. a) Zahájil rokovanie s novými členmi výboru a kontrolnej komisie SSS. V neprítomnosti bývalých členov poďakoval za ich prácu v uplynulom období.
b) Obsadenie funkcií vo výbore. Na základe diskusie sa všetci prítomní členovia zhodli na nasledovnom obsadení funkcií vo výbore: podpredseda – Pavel Herich, tajomník – Karol Kýška, ekonóm – Bohuslav Kortman.
Spoluprácou s FSE a UIS bol poverený opäť Peter Magdolen. Pri tejto príležitosti predseda vyjadril pochvalu Alene Gesert za dobrú komunikáciu a spoluprácu s SSS.
c) Členovia kontrolnej komisie si za predsedu zvolili Ivana Demoviča
d) Analýza nedostatkov valného zhromaždenia SSS
– zdĺhavá registrácia – zabezpečiť výdaj Spravodaja iným členom spoločnosti a výber členského uprednostniť formou platby na účet
(IBAN SK26 11000000002620752050), prípadne v hotovosti najneskôr 1 hodinu pred začatím zasadnutia predsedníctva/ valného zhromaždenia
– privítať aj neocenených zaslúžilých jaskyniarov
– minúta ticha– dohliadnuť na držanie minúty ticha za jaskyniarov, ktorí už nie sú medzi nami
– zverejnenie Stanov SSS na stránke – M. Strmenská informovala, že platné stanovy sú z roku 1999 (7 strán) a odvtedy boli robené dodatky. Najrozsiahlejší je z roku 2003 (9 strán) a ďalšie tri jednostranové sú z rokov 2010, 2014 a 2016.
V roku 2017 boli zapracované všetky dodatky do textu stanov a ten bol zverejnený na stránke spoločnosti. Výbor poveril M. Strmenskú zverejniť ihneď na stránke kópie stanov adodatkov.

2. Webová stránka SSS – Martin Budaj informoval, že už začal spolupracovať s Michalom Dankom na zlepšení stránky (funkčnosť a dizajn) a ukázal jej pracovnú verziu. Po zhliadnutí stránky, členovia schválili jej zverejnenie . Následne sa prítomní zhodli, že je ešte potrebné vyzvať členov spoločnosti, aby do 8. 6. 2018 zaslali svoje návrhy na zlepšenie stránky. Na stránke budú ďalejspolupracovať Martin Budaj, Lukáš Kubičina a Michal Danko.Po zosumarizovaní pripomienok budú o stave veci informovať členov výboru.

3. Celoplošná výnimka – P. Holúbek prerokujedoteraz doručené výhrady k platnej výnimke. Sekretariát ihneď vyzve skupiny/kluby, aby do 15.6.2018 doručili na sekretariát svoje požiadavky na doplnenie (zmenu) znenia výnimky. Taktiež odporučí porovnať znenie pôvodných (individuálnych) výnimiek s centrálnou výnimkou.

4. Jaskyniarsky týždeň 2019 – P. Holúbek navrhol, aby nasledujúci JT sa konal v menej známych lokalitách – napríklad vo Valaskej alebo v Galmuse. Miestni jaskyniari síce nemajú dostatočné kapacity na zabezpečenie takéhoto podujatia, ale v spolupráci s okolitými skupinami a aj s SSS by to mohlo byť realizovateľné. Martin Budaj napríklad ponúkol pomoc pri prípadnom JT vo Valaskej
V Demänovskej doline by sa konal ďalší JT v spojitosti s výročím objavenia DJS.

5. Oslavy 150. výročia objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne a 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody – v spolupráci so Správou slovenských jaskýň dohodnúť priebeh a formy osláv. Zatiaľ P. Holúbek navrhol začať s prípravou ortofotomapy Dobšinskej ľadovej jaskyne spolu so Stratenkou jaskyňou a priľahlým okolím. Výbor zvažuje organizáciu EUROSPELEO v roku 2021 pri príležitosti osláv objavenia DĽS. V zmysle tohto záveru, sekretariát osloví p. Gessert na FSE a zistí možnosti organizácie tohto podujatia.

6. Speleofotografia ´2018 – výbor schválil príspevok na organizáciu podujatia 800 € – tak ako v minulých rokoch.

7. Ostatné

a) Speleomíting´2018 – vyhodnotenie
Hoci sa podujatia zúčastnilo celkovo oproti minulému roku o 30 menej jaskyniarov, tak účastníci boli spokojní s programom, zabezpečením a aj následnými sprievodnými akciami v jaskyniach Liptova. Celkovo aj s organizátormi sa akcie zúčastnilo 130 jaskyniarov. Spoločnosť na podujatie doplatila z vlastných prostriedkov 343,70 €. Podrobné vyúčtovanie podujatia je k nahliadnutiu na sekretariáte SSS.
Členovia výboru vyslovili poďakovanie najmä M. Trškovej, N. Filipčíkovej a K. Kýškovi za zabezpečenie podujatia. Chlapcom z Muráňa za výborný guľáš a ďalším jaskyniarom za pomoc pri ďalších prácach na podujatí.
b) Ochrana osobných údajov – M. Budaj upozornil na blížiacu sa platnosť smernice a navrhol odstrániť z adresárov spoločnosti web/Spravodaj SSS pri adresách vedúcich skupín/klubov, členov výboru, kontrolnej komisie a iných kontaktných osôb (JZS, HZS) adresy bydliska. Na zverejnenie zostávajúcich údajov si sekretariát ihneď vyžiada súhlas od dotknutých osôb. K. Kýška pošle návrh súhlasu na sekretariát.
c) Sťažnosť HKSS na porušenie celoplošnej výnimky pre výskum na Slovensku – Nakoľko uvedenú akciu organizovala Horská záchranná služba (MV SR) v súlade s platnými právnymi predpismi a v spolupráci dobrovoľnými členmi HZS, Slovenská speleologická spoločnosť nevidí v konaní HZS žiadne pochybenie.
d) Peter Gažík – členovia výboru schválili nezaradené členstvo P. Gažíkovi.
e) Zákon o ochrane prírody – prítomí boli informovaní o tvorbe tohto zákona, no zatiaľ ne je dostupná žiadna jeho pracovná verzia.
f) Zákon o SSS– Ivan Račko na VZ navrhol urobiť zákon o SSS. P. Holúbek ho osloví, aby svoje návrhy prezentoval výboru.
g) Lezecké dni – poslať informáciu na skupiny/kluby – M. Strmenská
i) Speleoklub UK Bratislava -vo vzťahu k SSS je klub zastúpený tajomníčkou
S. Čúzyovou.

 

V Liptovskom Mikuláši 22. 5. 2018
Zapísala: M. Strmenská Overil: P. Holúbek, P. Herich

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár