Zápisnica z 19. Valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného dňa 4. mája 2018 v Liptovskom Mikuláši

Zápisnica z 19. Valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného dňa 4. mája 2018 v Liptovskom Mikuláši

 

1.    Valné zhromaždenie otvoril predseda P. Holúbek, privítal účastníkov a navrhol program zhromaždenia, v aktuálnom je navrhnutá zmena oproti programu zaslanému skupinám a diskusia je pred voľbami. Takto upravený program bol jednomyseľne schválený (je uvedený v prílohe).

2.    Predseda SSS navrhol za predsedajúceho valnému zhromaždeniu K. Kýšku. Návrh bol jedno- myseľne schválený.

3.    Predsedajúci K. Kýška navrhol za zapisovateľa P. Magdolena a za overovateľa zápisnice M. Sovu. Obaja        boli jednomyseľne schválení.

4.    Navrhnutá bola návrhová komisia v zložení M. Budaj, I. Šulek ml. a J. Vajs. Bola schválená jednomyseľne.

5.     Ďalej bola navrhnutá volebná komisia v zložení: D. Hutka, M. Kudla, P. Ševčík, Z. Valenta a J. Psotka, ktorá bola jednomyseľne schválená.

6.  Za  dlhodobú jaskyniarsku činnosť a pri príležitosti životného jubilea boli ocenení čestným uznaním nasledovní jaskyniari: P. Vozárik, M. Daniel, V. Zámečník, P. Hovorka, N. Tulisová a J. Kovárik.  Strieborná medaila bola udelená jaskyniarom: J. Slovák, B. Tulis, P. Hovorka, P. Zvonár, J. Vass, O. Štefko, P. Halenár, P. Balážik, P. Imrich; zlatou medailou sa ocenili: I. Kubíni, Ľ. Gaál, F. Venger a E. Kladiva in memoriam a čestné členstvo sa udelilo českým jaskyniarom:  V. Lysenko, J. Hromas, B. Kučera, J. Himmel, V. Ložek, F. Skřivánek ako aj F. Szarka.

7.   Správu o činnosti SSS a práci výboru za uplynulé obdobie predniesol predseda  P. Holúbek. Správa je v kompletnom  znení uverejnená v Spravodaji 1/2018.

8.    Správu o hospodárení predniesol B. Kortman. Poukázal na vývoj v príjmoch, ktorý je vyšší vďaka členským príspevkom (vyššia discipína, aj viac členov), viac financií z 2% (okolo 8000 €), nový príjem z grantov SSJ (oprava uzáverov) a SSS (2000 €  za technické denníky). Nižší príjem bol z komisionálneho predaja a nižší bol aj výťažok zo Speleomítingu, čo sa rieši zvýšením vstupného na toto podujatie. K príjmom patrí aj vrátenie 400 € zo zdravotnej poisťovne. Výdaje tvorili hlavne náklady na edičnú činnosť, pričom Spravodaje č. 3 a 4/2017 sú fakturované až  v r. 2018. Od čísla 1/2018 sa zvyšuje náklad Spravodaja na 1100 výtlačkov. Nižšie náklady boli na centrálne akcie a z poukázaných 2% sa vyčerpalo 6300 €. Kompletná správa je tiež zverejnená v Spravodaji 1/2018.

9.    Správu kontrolnej komisie (KK) predniesol P. Strečanský v skrátenej verzii. Plné znenie správy KK bude uvedené  na stránke sss.sk. Vo svojom vystúpení poukázal na úlohu KK riešiť spory, v súčasnosti je spor medzi Jaskyniarmi Plavecké Podhradie a Speleoklubom UK Bratislava, ako aj spor medzi Speleoklubom Cassovia a JS Spišská Belá, oba spory sú v stave riešenia.

K predneseným správam nemal nikto pripomienky, diskusia sa nekonala.

10.     Kontrola uznesenia z minulého Valného zhromaždenia a z minuloročného zasadnutia predsedníctva SSS.

– K otázke poistenia členov SSS sa vyjadril B. Kortman. Nájsť poisťovateľa pre všetkých členov tak, aby to bolo cenovo prijateľné sa nepodarilo. Z dvoch poisťovní, ktoré sa vyjadrili, je nižšie poistné v poisťovni Union vo výške 21 € na člena, čo však pri počte takmer 900 členov vychádza na sumu skoro 18 000 €, čo je celoročný rozpočet Spoločnosti.  Alternatívou k poisteniu v poisťovni je vyplatenie podpory pri úmrtí alebo úraze z rezervného fondu SSS, ktorý by sa navýšil z členského zvýšeného o 4 €. Treťou možnosťou je zachovať súčasný stav a členské nezvyšovať. O stave rezervného fondu informoval P. Herich – je v ňom aktuálne cca 8000 €, pričom by sa z neho mohli hradiť aj náklady na zásah Horskej služby v jaskyniach.  Predsedajúci dal hlasovať o tretej možnosti, teda o zachovaní stavu so súčasným členským. Výsledok hlasovania:

za: 107 hlasov

proti: 6 hlasov

zdržali sa:  10 hlasov

– Problém prijímania nových skupín ozrejmil P. Herich. Upozornil na fakt, že ak sa zhodne 5 nejaskyniarov, môžu založiť skupinu bez toho, aby mali potrebné zručnosti a vedomosti. Preto je potrebné určiť garanta, ktorý by jeden rok dozeral na činnosť nového klubu. Usmernenie pre prijímanie nových klubov a skupín je zverejnené na webovej stránke SSS.

– Zmeniť stanovy tak, aby boli v súlade so zákonom o Horskej záchrannej službe netreba, po preštudovaní materiálov výbor zistil, že stanovy nie sú s týmto zákonom v rozpore.

– Vlastníctvo domény sss.sk bolo vyriešené. SSS sa stala držiteľom tejto domény.
11.    Diskusia.

11.1. P. Holúbek informoval plénum o centrálnej výnimke zo zákona č. 543/2002 pre speleologickú činnosť. Výnimka nie je dokonalá, bude potrebné zmeniť niektoré jej body. Pripomienky treba posielať na kontrolnú komisiu SSS, JS Spišská Belá už pripomienky zaslala. Novozvolená KK to bude riešiť v termíne do konca roka. Jednotlivé pripomienky budú priebežne zverejňované.

– G. Lešinský upozornil, že v novej výnimke nie je povolené rozkladať oheň, čo by sa malo zmeniť.

– S. Pavlarčík sa spýtal, či budú správne poplatky platiť jednotlivé kluby. Podľa neho je dehonestujúce, aby to kluby platili.

– P. Herich odpovedal, že predĺženie výnimky je bezplatné, musí sa však stihnúť v zákonnom termíne pred uplynutím platnosti. Za zmenu rozhodnutia v súčasnej výnimke sa bude platiť 67 €.

– Š. Mlynárik uviedol, že predchádzajúca výnimka pre činnosť Speleoklubu Banská Bystrica bola rozsiahlejšia. V novej výnimke nie je spomenuté ochranné pásmo, bude ju pripomienkovať.

– S. Pavlarčík informoval, že spravodajca J. Kubáni dostal pokutu 5000 € za svoju činnosť v rezervácii. JS Spišská Belá dostala pokutu 100 € za rušenie netopierov.

– Z. Hochmuth namietal, že v aktuálnej výnimke sú nezmyselné body – je tam povolené ničiť výzdobu a rušiť ticho, s čím nesúhlasí.

– S. Pavlarčík doplnil, že poľskí jaskyniari majú zakázané používať karbidové osvetlenie a exkrementy musia vynášať von z jaskyne.

 

11.2.  B. Šmída sa verejne ospravedlnil za svoj skutok v jaskyni Mesačný tieň v novembri 2013. Vysvetlil, že mu utiekli nervy a prejavil maximálnu pokoru. Požiadal o možnosť opätovne vstúpiť do SSS.

– M. Lisý požaduje vyjadrenie dotknutých českých jaskyniarov.

– O. Štefko poukázal na ospravedlnenie, jeho názor je, že každý je omylný a vinníkom treba odpúšťať.

– I. Račko zhrnul fakty, podľa neho sa Šmída ospravedlňuje účelovo, priznal sa tým k trestnému činu, čo by sa malo podať na prokuratúru.

– L. Gagyi súhlasí s Račkom, jedná sa o trestný čin, nemal by sa prijať ako plnoprávny člen, len ako čakateľ so štvorročnou skúšobnou lehotou.

– T. Füssganger pozná Šmídu dlho, potvrdzuje skúšobnú lehotu v trvaní 4 roky.

– L. Vlček obhajoval B. Šmídu, za posledné štyri roky neurobil problém, teda Spoločnosť už dosť čakala.

– P. Pospíšil namietal, že keď SSS pred štyrmi rokmi Šmídu vylúčila, aj tak robil jaskyniarstvo ako pirát, teda celé vylučovanie a prijímanie je šaškáreň a robíme si Damoklov meč.

– K. Kýška zhodnotil B. Šmídu, že za celý život vykonal veľa v jaskyniarstve a zaslúži si byť členom SSS.

– S. Pavlarčík objasnil, že Šmída môže chodiť po jaskyniach, aj keď nie je členom SSS. Zacitoval národných buditeľov: „Hriech je hanbou národov.“

– J. Dubravay by rád poznal názor členov výboru, najmä Z. Hochmutha.

– P. Holúbek prijal ospravedlnenie B. Šmídu ako akt pokory a je za jeho prijatie do SSS.

– Z. Hochmuth bol už na minulom VZ proti vylúčeniu B. Šmídu, je aj teraz a dávnejšie bol aj proti vylúčeniu I. Papa.

– B. Kortman bol pred 4 rokmi za vylúčenie, ale vie prejaviť veľkorysosť a teraz prijíma ospravedlnenie.

– Ďalší členovia výboru sa vyjadrili nasledovne: M. Jagerčík je za umožnenie prijatia, P. Magdolen nesúhlasí s riadnym členstvom, ale s čakacou dobou 4 roky, P. Pokrievka je za prijatie a P. Herich sa hlasovania zdrží.

Za umožnenie členstva v SSS pre B. Šmídu sa hlasovalo nasledovne:

za: 43 hlasov

proti: 37 hlasov

zdržali sa: 23 hlasov

–         J. Vajs komentoval výsledok hlasovania, podľa rokovacieho poriadku sa rozhodnutie prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov, teda VZ neumožní B. Šmídovi členstvo v SSS.

 

11.3.          S hodnotením Spoločnosti vystúpil Z. Hochmuth. Máme lepšiu organizáciu ako viaceré politické strany, máme vyrovnaný rozpočet, vydávame periodikum Spravodaj. Navrhuje znížiť členský poplatok o 1 €, pretože zvýšenie z 10 na 11 € na minulom VZ malo byť použité na dotovanie rezervného fondu, čo sa ale neudialo. Rezervy vidí v mzdových nákladoch pre sekretárku.

– S. Pavlarčík poukazuje na sumu 1 €, čo podľa neho nemá veľkú váhu.

– M. Szunyog obhajuje zvýšenie a aj mzdové náklady.

– L. Gagyi navrhuje naopak hlasovanie za zvýšenie členského.

– M. Jurečka sa pýta, prečo nemôže Spravodaj vychádzať len elektronicky v pdf formáte, ušetrené prostriedky my mohli ísť na zvýšenie mzdy.

– K. Kýška odpovedá, že Spravodaj v tlačenej forme je určený na výmenu za iné publikácie a členovia si ho taký vyžadujú.

– T. Füssganger  položil rečnícku otázku, čo rieši rezervný fond.

 

11.4.          Diskusný príspevok o problémoch s novou celoplošnou výnimkou S. Pavlarčík považuje za neaktuálny, v predchádzajúcom priebehu rokovania to už bolo objasnené, bude to ďalej riešiť kontrolná komisia.

 

11.5. – 11. 9.

S kritikou výboru SSS vystúpil T. Fussgänger. Kontrola úloh stanovených minulým Valným zhromaždením je nepostačujúca, má nasledovné výhrady:

o   nedostáva pozvánky na zasadnutia výboru

o   nevie, kto je zodpovedná osoba za SSS, kto má právnu spôsobilosť

o   za rok 2017 sa 2% z daní nepoukazujú na účet SSS

o   nesúhlasí s neverejnosťou zasadnutia výboru, ktorý podľa neho nefunguje správne

o   nevidí praktický výstup zo zmeny stanov, nevidí ich potvrdené na webstránke SSS

–         K. Kýška vyzval T. Fussgängera, aby dal konštruktívny návrh, ako by sa Spoločnosť mala obrodiť.

–         T. Fussgänger zhrnul vystúpenie do konštatovania, že výbor by mal lepšie informovať o svojej práci.

–         P. Herich vysvetlil, že stanovy SSS sa menili preto, aby sa Spoločnosť mohla uchádzať o projekty vypisované Správou slovenských jaskýň, čo sa aj napĺňa, ale realizácia projektov je až za viac než 2 roky (najmä projekty z európskych peňazí). Zmeny a doplnky ku stanovám SSS sú potvrdené s guľatou pečiatkou a sú na sekretariáte SSS.

–          T. Fussgänger sa ďalej pýta, či oblasť Slovenského krasu patrí pod pôsobnosť Horskej záchrannej služby. Našiel nezhodu zo zákonom o HZS z roku 2015, kde je uvedené, že HZS zasahuje vo všetkých jaskyniach, ale v novele z roku 2017 to už chýba.

–         I. Račko odpovedal, že novela sa týkala zriadenia nových stredísk HZS (Kysuce, Volovské vrchy), ale sú tam odvolávky na zákon z r. 2015, ktorý určite platí a HZS má kompetenciu a povinnosť zasahovať vo všetkých jaskyniach na území SR. Odporúča členom SSS stať sa aj členmi Alpen Verein a vyriešiť tým poistenie na zásah HZS.

 

11.10   O webovej stránke SSS začal diskusiu K. Kýška. Podľa neho nie je dobrá, je neprehľadná a chcel by, aby sa pomenila, čo by mala byť úloha pre nový výbor.

– L. Vlček reagoval, že stránku robí s M. Dankom, optimalizovali ju pre medzinárodné prehliadače. Vyzýva členskú základňu, aby stránku plnili jaskyniari svojimi príspevkami a keď chcú, nech pošlú pripomienky na adresu redakcie.

– L. Gagyi ako IT pracovník potvrdil, že stránka je zle hierarchizovaná, tiež vyzýval členov na zasielanie pripomienok.

– V. Lieskovec vyjadril názor, že stará stránka bola prehľadná a zrozumiteľnejšia.

– M. Szunyog informoval, že webdesign sa môže dať urobiť profesionálovi, ale bolo by to drahé. Dôvodom zmeny stránky je prechod na nový redakčný systém, čím je zabezpečená lepšia ochrana proti hackerom.

– Z. Hochmuth potvrdil, že stránka je zlá, čo mu hovoria aj študenti, čo sa v problematike vyznajú. Chýbalo mu tam upozornenie na Valné zhromaždenie.

– K. Kýška navrhuje vytvoriť komisiu na zlepšenie webovej stránky.

– P. Herich predložil návrh, aby sa prihlásili ľudia ochotní pomôcť M. Dankovi v tvorbe stránky.

– L. Gagyi navrhuje vypracovať smernicu, čo má obsahovať webová stránka.

– B. Kortman zhrnul doterajšie vystúpenia a formuloval návrh na zlepšenie stránky ako úlohu pre nový výbor.

– J. Vajs ako predseda návrhovej komisie potvrdil návrh B. Kortmana.

 

Hlasovaním bola diskusia ukončená.

 

12.        Predstavovanie kandidátov za predsedu SSS, členov výboru a kontrolnej komisie SSS.

Svoje budúce pôsobenie stručne priblížil P. Holúbek ako jediný kandidát na predsedu SSS. Nasledovalo vystúpenie kandidátov za členov výboru SSS v abecednom poradí, okrem M. Danka, ktorý bol neprítomný. Postupne vystúpili: M. Budaj, T. Füssganger, L. Gagyi, P. Herich, Z. Hochmuth, M. Jagerčík, B. Kortman, K. Kýška, P. Magdolen a P. Pokrievka. Následne sa predstavili kandidáti za členov kontrolnej komisie SSS: I. Demovič, L. Kubičina, G. Lešinský, G. Majerníčková a P. Strečanský.

 

13.       Po odovzdaní hlasov vo voľbách nasledovala prednáška V. Lysenka o histórii speleologického prieskumu Slovenského krasu českými jaskyniarmi. Počas prednášky volebná komisia sčítala hlasy a hlasovanie vyhodnotila.

 

14.       Výsledky hlasovania:

Predsedom SSS na nasledujúce funkčné obdobie je Peter Holúbek (počet hlasov 102)

Členmi výboru SSS sa stávajú: P. Herich (95)

B. Kortman (80)

P. Pokrievka (75)

P. Magdolen (70)

K. Kýška (69)

M. Budaj (61)

Neúspešní kandidáti do výboru SSS: M. Jagerčík (49), Z. Hochmuth (42), L. Gagyi (32), M. Danko (25), T. Fussgänger (20)

 

Za členov kontrolnej komisie boli zvolení: G. Majerníčková (88)

I. Demovič (68)

L. Kubičina (63)

Ďalší v poradí ostali G. Lešinský (63) a P. Strečanský (45). O zvolení tretieho člena kontrolnej komisie nerozhodlo ani dodatočné hlasovanie medzi G. Lešinským a L. Kubičinom; získali rovnaký počet hlasov aj v individuálnych hlasovaniach. Napokon sa členstva v KK G. Lešinský vzdal v prospech L. Kubičinu.

 

15.       Uznesenie prečítal predseda návrhovej komisie, doplnok o snahu uviesť nový zákon o speleologickej činnosti navrhol I. Račko. Takto doplnené uznesenie bolo hlasovaním schválené a je v prílohe.

 

16.   Predsedajúci ukončil 19. valné zhromaždenie SSS.

 

Prílohy:

–         program 19. VZ SSS

–         uznesenie 19. VZ SSS

 

V Liptovskom Mikuláši dňa 4. 5. 2018                                           Zapísal P. Magdolen

 

Overil M. Sova

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár