Zápisnica č.2 /2022

sss

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného dňa 9. 9. 2022 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda:  P. Holúbek

Čestný predseda: J. Tulis

Členovia výboru:  P. Magdolen, B. Kortman, P. Pokrievka

Členovia kontrolnej komisie: Ľ. Mareková

Ostatní prítomní:  M. Strmenská – zapisovateľka

Ospravedlnení : L. Vlček, P. Herich, K. Kýška, A. Lačný, M. Pancuráková

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:

Program zasadnutia :

1. Vyhodnotenie centrálnych podujatí

2. Finančná situácia

3. Spravodaj SSS a ostatná publikačná činnosť

4. Celoplošná výnimka – plán práce na rok 2023

5. Rôzne

1.  Vyhodnotenie centrálnych podujatí

a)  Speleoškolu 2022 aj tento rok organizovali v Malých Karpatoch kluby Trnava, Bratislava.

Zúčastnilo sa jej 19 frekventantov, z toho 3 členovia SSS, ktorým bola preplatená ½ účastníckeho poplatku v zmysle schváleného rozpočtu spoločnosti.

b)  62. jaskyniarsky týždeň organizoval Speleoklub Trnava v dňoch 3.- 7. 8. 2022 v Smoleniciach. Podujatia sa zúčastnilo 107 jaskyniarov zo Slovenska a Čiech.

c)  Miesto konania a organizátor 63. jaskyniarskeho týždňa sa ešte spresní. Predbežne predseda rokoval s OS Prešov.

2.  Finančná situácia k 9. 9. 2022

spoločnosť disponuje s cca 24800€. Členské príspevky majú zaplatené všetky skupiny/kluby okrem jednej. Boli uhradené faktúry za Spravodaj 1/2022 a Bulletin´2022, taktiež príspevok na JT a Speleoškolu. Do konca roku by mali byť ešte vydané 3 čísla Spravodaja.

Predpokladajú sa ešte príjmy z 2%, prípadne dary.

3.  Spravodaj SSS a ostatná publikačná činnosť

a)  Spravodaj SSS – množia sa výhrady voči obsahu (dbať na tematickú vyváženosť – B. Kortman) i rozsahu Spravodaja; aby sa predchádzalo nedorozumeniam, výbor rozhodol zvolať redakčnú radu.

Spravodaj 2/2022 by mal ísť do tlače najneskôr do konca septembra a č. 3/2022 30. 11. 2022

b)  V zmysle uznesenia z XX. valného zhromaždenia má výbor zistiť u členskej základne, v akej forme má ďalej pokračovať Spravodaj SSS.

Sekretariát zašle na skupiny/kluby dotazník s nasledovnými otázkami:

1.  Zachovať súčasný formát :            áno/nie

2.  Farebné vyhotovenie Spravodaja:  čiernobiely/farebný

3.  Zverejnenie na stránke SSS po vydaní: 1 mesiac/6 mesiacov

4.  Forma Spravodaja:              papierová/elektronická  

Predsedovia zistia u členskej základne výsledky a následne ich zašlú na sekretariát do 30. 10. 2022.

c)  P. Holúbek v spolupráci s členmi výboru zostavia osnovu knihy (Praktická speleológia) a následne to predloží na najbližšie zasadnutie výboru.

4.  Celoplošná výnimka je platná do roku 2025.

V zmysle jej znenia spoločnosť musí predložiť do 15. 11. 2022 plán práce na rok 2023. Z tohto dôvodu sekretariát vyzve skupiny/kluby na predloženie návrhov na plány prace na budúci rok. V prípade, že do 30.10.2022 nebudú na sekretariát doručené zmeny, zostane v platnosti plán z roku 2022.

5.  Rôzne

a)  Vyhlásenie jaskýň za voľne prístupné verejnosti– sekretariát vyzve skupiny/kluby k výberu jaskýň v ich pôsobisku, ktoré navrhujú sprístupniť verejnosti. Návrhy je potrebné doručiť na sekretariát do 30. 10. 2022

V návrhu by mali byť  zohľadnené nasledovné kritériá:

–   Blízkosť turistického chodníka

–   Bezpečnosť pre turistov

–   Nehrozí zničenie či poškodenie hodnôt jaskyne a jaskyňa je už hromadne navštevovaná

b)  Kongresy UIS a FSE – zúčastnili sa ich za SSS M. Budaj a P. Herich. P. Herich telefonicky prítomných informoval o vysokej úrovni mapovania slovenských jaskyniarov, potrebe lepšej komunikácie SSS z FSE a UIS.

c)  Memoriál I. Račka sa konal na Mojtíne a zúčastnil sa ho za výbor B. Kortman.

d)  J. Tulis navrhol pri príležitosti 50. výročia objavu Stratenskej jaskyne prechod III. najdlhšou slovenskou jaskyňou v termíne výročia objavu na začiatku decembra 2022.

Zapísala: 13. 9. 2022 M. Strmenská

Schválil: P. Holúbek

Overili: prítomní členovia výboru a kontrolnej komisie

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár