Online stretnutie RR spravodaja a výboru SSS

, Online stretnutie RR spravodaja a výboru SSS, Slovenská speleologická spoločnosť

Dňa 28. 9. 2022 o 18.00 sa uskutoční on line stretnutie redakčnej rady
spravodaja a výboru SSS s nasledujúcim programom:

1. zostavenie spravodajov 3 a 4/2022, číslo 2 je zalomené a tesne pred
tlačou, je prísľub B. Kortmana, že ročník 2022 dokončí spolu s J. Kasákom

2. zefektívnenie práce redakčnej rady, získavanie nových príspevkov,
oslovovanie potenciálnych autorov a i.

3. informovanie členskej základne o zmene v redakčnej rade a vo výbore

4. príprava praktickej speleológie, vytipovanie kolektívu na tvorbu
príspevkov

5. rôzne (uznesenie z VZ ukladá výboru a redakčnej rade Spravodaja
vypracovať a rozoslať dotazník predsedom oblastných skupín a klubov,
pomocou ktorého bude zistený názor členskej základne na základné
požiadavky vydávania Spravodaja (forma elektronická/ tlačená, lehota
zverejňovania, farba, formát, …) a poveruje výbor a redakčnú podľa
výsledkov konať. )

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár